+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникКако краен рок за поднесување на даночните пријави ДДВ-04 за даночните периоди 01-04.2023 – 30.06.2023 и за 01.06.2023 – 30.06.2023 година од месечните и тримесечните обврзници за ДДВ наместо 25.07.2023 година ќе се смета 26.07.2023 година.

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2023 година заклучно со периодот јули 2023 – август 2023 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.07.2023 година…

Поради климатските или природните услови и зголемените активности во определен период (земјоделски, градежни, угостителски и сл.), за голем број работодавачи, не е рационално за таков тип на работа да склучуваат договор за вработување со работник на неопределено време за извршување работи кои претежно се од сезонски карактер. За таа цел со Законот за работните односи, востановена е сезонската работа како посебен вид работа на определено време и за овој тип работа ЗРО содржи посебни одредби. Договорот за вршење сезонска работа претставува договор за вработување на определено време, за вршење сезонска работа важат одделни поинакви услови кои се определени со посебни одредби во ЗРО за кои пишуваме во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе. Исто така Ви даваме и Модел на договор за вработување за вршење сезонска работа…

Во ЗРО, со посебни одредби се утврдува постапката за откажување на договорот од деловни причини и се утврдуваат одделни права и обврски за работодавачот и за работникот на кој му престанува работниот однос поради деловни причини. Одредбите од член 97 од ЗРО го обврзуваат работодавачот на работникот да му исплати испратнина во висина од една до седум плати во зависност од поминатите години во работен однос кај ист работодавач. Повеќе во врска со законскиот, сметководствениот и даночниот третман во 2023 година на откажување на договорот за вработување од деловни причини може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ повеќе примери се осврнуваме на сметководствениот и данониот третман на вложувањата во уредување на просторот околу компаниите, изградба на пристапен пат, паркинг простор, патеки и хортикултурно уредување….

Согласно одредбите на член 23 од Законот за девизно работење, резидентите можат да отвораат и да имаат сметки во странство под одредени услови кои ги пропишува Народната банка на РСМ. Тие услови се пропишани со Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство (Службен весник на РМ, бр. 42/16…89/22). Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој подетално може да прочитате кои резиденти и врз кои основи можат слободно да отвораат и да имаат сметки кај странски банки. Исто така Ви ги даваме за преземање и пречистениот текст на Законот за девизно работење и пречистениот текст на Одлуката на НБРСМ…

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец јуни 2023 е позитивен и изнесува 5,5%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец јуни 2023 година која треба да се плати до 15 јули 2023 година…

Правото на пресметување стаж со зголемено траење е уредено со одредбите од Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.98/15…79/23). Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи подетално се осврнуваме на пресметка на плата и придонеси на лица со бенефициран стаж. Воедно Ви ја даваме и соодветната законска регулатива и подзаконски акти кои ја уредуваат наведената материја…

Од страна на НБРМ со Одлука број Бр. 02-22731/1 од 26 Јуни 2023 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.07.2023 година до 31.12.2023 година. Врз основа на наведеното ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ казнената камата во периодот од 1 Јули до 31 Декември 2023 година изнесува: во облигационите односи помеѓу правни лица стапката е 16,00% додека во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице стапката е 14,00%…

Начинот и условите под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти, уредени се со Законот за девизно работење (“Службен весник на РМ” бр.34/01…110/21) и прописите на Народната банка. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските аспекти на наплатата и плаќањето во ефективни странски пари – девизи со посебен акцент на Одлуката на Нaродната Банка за начинот и условите под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање на девизи. Исто така Ви го даваме и законските прописи кои ја регулираат неведената материја…

Со кликнување на повеќе може да го преземете ЈУНСКИОТ број од 2023 година на стручното списание од областа на сметководството, даноците и финансиите МСФИ СОВЕТНИК…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските одредби и максималниот законски дозволен износ на девизи и на денари кои резидентите и нерезидентите може да ги изнесуваат или внесуваат во РСМ. Исто така Ви презентираме и примерок од Образецот за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите ги внесуваат или изнесуваат од Република С. Македонија и начинот на пополнување на Образецот кој се доставува до Царинска Управа…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.