+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

Соопштение на Владата на РСМ за деновите кога се организираат претседателските и парламентарните избори на 24 април и 8 мај 2024 година
Владата на Република Северна Македонија, на 14-тата седница одржана на 09.04.2024 година ја разгледа и усвои Информацијата од Министерството за труд и социјална политика за прогласување на 24 април 2024 година (среда) и 8 мај 2024 година (среда) за неработни денови, поради распишување на избори за претседател на Република Северна Македонија и избори за пратеници…

Објавено на: 11/04/2024

МСФИ е Напис: Исплата на дивиденда во 2024 година – даночен и сметководствен третман
По годишната сметка за 2023 година некои компании во Република Македонија постигнаа солидни добивки по што сопствениците на тие компании имаат можност на престојните собранија на акционери кај АД или собир на содружници кај ДОО или од страна на единствениот содужник кај ДООЕЛ да донесат одлука за исплата на дивиденда која би била исплатена во 2024 година. Повеќе во однос на сметководствениот и даночниот третман на исплатените дивиденди во 2024 година низ повеќе примери Ви презентираме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 11/04/2024
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

МСФИ е Вести: Процентот за МДБ за аконтацијата за месец март 2024 година е позитивен и изнесува 1,2%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец март 2024 е позитивен и изнесува 1,2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец март 2024 година која треба да се плати до 15 април 2024 година…

Објавено на: 08/04/2024

МСФИ Напис: Право на паричен надомест за исхрана, превоз и додаток на плата на работник кој работи ноќе во 2024 година
Работникот кој работи ноќе има право и на соодветна храна или надоместок на трошоци за исхрана во висина од 20% од просечната нето плата по работник исплатена во Република Македонија во претходната година, сразмерно за деновите кога работникот работи ноќе. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на правото на паричен надомест за исхрана, превоз и додаток на плата на работник кој работи ноќе во 2024 година.

Објавено на: 04/04/2024

Објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) во Службен весник на РСМ број 75 од 3 април 2024 година
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, односно на 4 април 2024 година, a ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 година. По исклучок Меѓународниот стандард за финансиско известување 17 Договори за осигурување ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2028 година.

Објавено на: 04/04/2024

МСФИ Напис: Сметководствен и даночен третман на организираната исхрана на вработените во 2024 година
Согласно одредбите на член 113 став 4 и 5 од Законoт за работните односи („Службен весник на РСМ“ бр.62/05…111/23), работодавачот на свој трошок на работниците може да им организира исхрана за време на работа. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на овие издатоци (од аспект на ДДВ, данок на добивка и данок на личен доход)…

Објавено на: 02/04/2024

МСФИ Напис: Ангажирање на практиканти во 2024 година согласно Законот за практиканство (законска регулатива, пресметка на социјални придонеси, пополнување на МПИН пријава и даночен третман)
Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој подетално низ примери Ве запознаваме со ангажирањето на практиканти, пресметката на данок на личен доход и придонеси на надоместокот за практиканство и начинот на пополнување на МПИН пријавата во 2024 година. Исто така ви даваме и Терк на Договор за практикантство, Темплејт за пресметка на данок на личен доход и придонеси на надомест за практиканство во 2024 година и Законот за практиканство…

Објавено на: 28/03/2024

МСФИ Напис: Објавена новата минимална нето плата од 22.567 денари, односно 33.352 денари бруто плата која ќе се применува при исплата на платите од месец март 2024 година
Во Службен весник на РСМ број 68 од 22.03.2024 година министерот за труд и социјална политика ја објави висината на минималната бруто плата која ќе изнесува 33.352 денари. Нето платата од овој износ е 22.567 денари и треба да започне да се применува почнувајќи од платата за месец март 2024 година заклучно со исплатата на платата за месец февруари 2025 година. Повеќе во врска со наведеното може да прочитате во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе. Воедно Ви ја даваме и Објавата на Министерот за труд и социјална политика за минималната плата како и Пречистен текст на Законот за минимална плата во РСМ…

Објавено на: 23/03/2024
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Март 2024 – Април 2024 година
Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2024 година заклучно со периодот март 2024 – април 2024 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.03.2024 година…

Објавено на: 21/03/2024

МСФИ Напис: Објавен Законот за забрана на нефер трговски практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи
Законот за забрана на нефер трговски практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи е објавен во Службен весник на РСМ број 66 од 20 март 2024 година. Законот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ, односно на 28 март 2024 година. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој подетално се осврнуваме на примената на Законот…

Објавено на: 21/03/2024

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.