+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

МСФИ Вести: На 30 Јуни 2022 година истекува рокот на важење на договорот за вработување продолжен на барање на работникот
Со Законот за измени и дополнувања на Законот за работните односи („Службен весник на РСМ“ бр.154/21), се утврди дека договорот за вработување работодавачот го прекинува кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж, доколку со друг закон поинаку не е уредено, со што престана можноста на барање на работникот, договорот за вработување да му се продолжи до наполнување на 67 години возраст…

Објавено на: 23/05/2022
konecna_programa-msfi-konsalting_maj_juni-2022

ВАЖНО: МСФИ Консалтинг Ве поканува на еднодневни КПУ обуки во месец Мај и Јуни 2022 година
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на еднодневни КПУ обуки во МАЈ И ЈУНИ 2022 година во следните термини и градови:
СОВЕТУВАЊЕ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО:
26 Maj 2022 (четврток) во Штип – Астибо Плаза;
27 Мај 2022 (петок) во Охрид – Хотел UNIQUE Resort & Spa;
3 Јуни 2022 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин и
ON LINE СОВЕТУВАЊЕ на 8 Јуни 2022 (среда)…

Објавено на: 23/05/2022

МСФИ Напис: Пресметка на плата и придонеси при дополнително работење кај втор работодавач во 2022 година
Законот за работните односи дава можност работник кој има склучено договор за вработување со полно работно време, по исклучок да склучи договор за вработување со скратено работно време со друг работодавач. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи даваме одговор на претходно наведените прашања и дилеми кои се наметнуваат при вработување на работници со дополнително работење кај втор работодавач во 2022 година. Воедно Ви даваме и Изјава на согласност за дополнително работење и Пречистен текст на Законот за работните односи…

Објавено на: 19/05/2022

МСФИ Напис: Физички лица како вршители на угостителска дејност – нормативен и даночен третман во 2022 година
Угостителски услуги се: приготвување и послужување на храна, приготвување оброци заради консумирање на друго место, послужување на алкохолни и безалкохолни пијалаци, приготвување и послужување на топли и ладни напивки и вршење на услуги за сместување. Во Република Македонија значителен број на физички лица – граѓани учествуваат во туристичката понуда преку издавање на апартмани за сместување на туристите во нашите најпознати туристички места….

Објавено на: 17/05/2022

МСФИ Напис: Признавање на долг
Признавање на долг е дејствие на должникот со кое тој ја признава својата обврска која треба да ја исполни. Ова дејствие е значајно во облигационите односи, бидејќи со признавањето на долгот (обврската), настапува прекин на застареноста. Што се смета како признавање на долг, дали конфирмацијата на меѓусебни побарувања и обврски се смета како признавање долг, е тема на написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе.

Објавено на: 13/05/2022

МСФИ Напис: Волонтери – право на надомест на трошоците и осигурување од повреда на работа во 2022 година
Согласно член 10 став 2 од Законот, надоместокот на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање се исплатува најмногу во висина до 15% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година и за 2022 година изнесува 6.433,00 денари (42.887 x 15%). Подетално за даночниот третман на примањата на волонтери како и за обврската за плаќање на придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување во 2022 година Ви даваме во Написот кој може да го симнете се кликнување на повеќе….

Објавено на: 10/05/2022
accounting

МСФИ е Вести: Процентот за МДБ за аконтацијата за месец април 2022 година е позитивен и изнесува 6.3%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец април 2022 година е позитивен и изнесува 6,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец април 2022 година која треба да се плати до 15 мај 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 6,3% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Објавено на: 09/05/2022

МСФИ Напис: Промена на доверителот или должникот (цесија, преземање на долг, пристапување кон долг и преземање на исполнување)
Најчест случај на промена во облигациониот однос е промена на договорните страни. Законот за облигационите односи предвидува неколку начини на промена на договорните страни: по пат на цесија, преземање на долг, пристапување кон долг и преземање исполнување на долг, што е предмет на разработка во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи. Исто така Ви даваме и теркови на Договор за цесија, Договор за преземање на долг, Договор за пристапување кон долг и Договор за преземање на исполнување како и пречистен текст на Законот за облигационите односи…

Објавено на: 05/05/2022

МСФИ Напис: Новини во Законот за трговски друштва
Во Службен весник број 99 од 21.04.2022 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва со кои: се овозможува заем даден од трети лица да се трансформира во влог; се подобрува информираноста на малцинските акционери и се допрецизира обврската за примена на кодексот за корпоративно управување на берзата на која котираат акциите на друштвото. Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој се осврнуваме на овие најнови измени на Законот за трговските друштва кои влегуваат во сила на 29.04.2022 година…

Објавено на: 28/04/2022
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.