+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

МСФИ Напис: Надомест на штета низ судската пракса
Причинувањето штета е еден од начините на настанување на облигационите односи. Во зависност од постоењето на посебни услови (вина), предмет или дејност како извори на зголемена опасност, облигационото право предвидува повеќе видови на одговорност за причинета штета. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, низ судската пракса ја разгледуваме одговорноста за настанување штета и обврската за надоместување на причинета штета…

Објавено на: 27/06/2022

МСФИ е Напис: Организирање на наградни игри (законски, даночен и сметководствен аспект)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, се осврнуваме на законските прописи кои треба да ги имаат во предвид приредувачите на наградни игри и интерактивни игри на среќа – квизови со цел нивно правилно организирање. Исто така даваме и практичен пример за начинот на правилно утврдување на даночните обврски (данок на личен доход, данок на добивка и ДДВ) кои произлегуваат од доделување на добра или услуги на физичките лица добитници на наградите…

Објавено на: 23/06/2022

МСФИ е Напис: Примена на концептот на пренесување на даночната обврска на примателот на добра и услуги согласно член 32-a од Законот за ДДВ – (Reverse Charge)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ повеќе примери ја илустрираме примената на концептот на пренесување на даночната обврска на примателот на добра и услуги согласно член 32-a од Законот за ДДВ…

Објавено на: 21/06/2022

Изменета Одлуката за ограничување на маржата во трговијата на големо и мало на одделни прехранбени производи
Во Службен весник на РСМ број 137 од 15 јуни 2022 година објавена е Измена на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки кои измени влегуваат во сила на 15 јуни 2022 година.. За разлика од претходната Одлука со која се ограничуваше маржата вкупно до 5%, односно до 10% за сите учесници во ланецот на трговијата (од производителот до трговецот на мало) сега со измените се ограничуваат трговските маржи одделно на ниво на учесници во ланецот во трговија на големо. На трговците на мало им се дава можност да ја применат пропишаната трговска маржа самостојно…

Објавено на: 16/06/2022

МСФИ Вести: Нова Одлука за ограничување на маржата во трговијата на големо и мало на одделни прехранбени производи која ќе се применува до 30 Септември 2022 година
Во Службен весник на РСМ број 135 од 14 јуни 2022 година објавена е Одлука за посебни услови за трговијата на одделни стоки со која се определува највисоката трговска маржа како посебен услов во трговијата со следните производи: леб бел (сечен на парчиња или цел); шеќер бел; сончогледово масло за јадење (без ладно цедено масло); брашно од пченица – тип 400 и тип 500; макарони и шпагети од тврда пченица; македонски ориз бел; трајно кравјо млеко со масленост од 2.8%. 3.2% и 3.5% и јајца од кокошка….

Објавено на: 14/06/2022

МСФИ е Напис: Годишен одмор, надомест за неискористен годишен одмор и регрес за годишен одмор во 2022 година
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на правото на годишен одмор, надомест за неискористен годишен одмор и исплата на регрес за годишен одмор за 2022 година и неговиот сметководствен и даночен третман. Воедно Ви даваме и теркови на акти поврзани со годишен одмор, регрес за годишен одмор и надомест за неискористен годишен одмор….

Објавено на: 14/06/2022
accounting

МСФИ е Вести: Процентот за МДБ за аконтацијата за месец мај 2022 година е позитивен и изнесува 7.2%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец мај 2022 година е позитивен и изнесува 7,2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец мај 2022 година која треба да се плати до 15 јуни 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 7,2% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Објавено на: 07/06/2022

МСФИ Напис: Годишен извештај за работењето на друштвото
Годишен извештај за работењето на друштвото во претходната година, е еден од актите кои трговското друштво има обврска да го подготви согласно Законот за трговските друштва. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ве потсетуваме на одделни одредби од ЗТД кои се однесуваат на подготовка на Извештај за работењето на друштвото во претходната година…

Објавено на: 06/06/2022

Од 1 Јуни 2022 година престанува ограничувањето на маржата на одделни прехранбени производи
Согласно наведеното од 1 јуни 2022 година (среда), производителите, трговците на големо и мало ќе можат слободно да ги формираат продажните цени на горенаведените производи без ограничување на маржата….

Објавено на: 31/05/2022
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.