+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ СоветникАктуелности

Известување на УЈП: Субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите
Врз основа на Уредбата со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите на работодавачот – медиум, за секој осигуреник за месец јуни, јули и август 2020 година му се субвенционира 100% од износот за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување. За остварување на правото за субвенционирање, работодавачот- медиум со комплетно Барање за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување (образец БС-ПЗСОМ) во Месечната пресметка за интергрирана наплата (МПИН образец) за осигуреникот за кој бара субвенционирање на плаќањето на придонеси во полето 3.23 внесува шифра 630. За поднесување на пресметката преземете ја новата верзија на клиентски софтвер.

Објавено на: 04/07/2020

МСФИ Напис: Пресметка на казнена камата во 2020 година (од 1 јули 2020 година казнената камата во договори меѓу правни лица е 11,5%, додека во договорите во кои барем едно лице е физичко лице казнената камата изнесува 9,5%
На 30 јуни 2020 година Народна банка на Република Северна Македонија преку соопштение бр. 02-15997/1 објави дека референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јули 2020 година до 31 декември 2020 година изнесува 1,5%. Со ова соопштение на НБРМ од 1 јули повторно се враќаат во примена одредбите од член 266-а од Законот за облигационите односи според кои казнената камата во период од 1 јули до 31 декември 2020 година за побарувањата кои гласат во денари и кои произлегуваат од трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право е референтната стапка зголемена за 10 процентни поени, односно истата за овој период изнесува 11,5% (1,5% + 10%). Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи детално се осврнуваме на начинот на пресметка на казнената камата во 2020 година согласно позитивните прописи кои се применуваат во овој период.

Објавено на: 02/07/2020

МСФИ Напис: 7 Јули 2020 година краен рок за поднесување на Барањето за добивање на финансиска поддршка од 14.500 денари по вработен и за јунската плата
Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на условите кои треба да ги исполни работодавачот за да добие финансиска поддршка и за платите за месец јуни 2020 година. Исто така Ви го даваме и пречистениот текст на Уредбата.

Објавено на: 01/07/2020

Прашање на денот (30.06.2020): Колку ќе изнесува минималната плата за месец Јули 2020 година и натаму ?
Колку ќе изнесува минималната плата за месец Јули 2020 година и натаму. Дали минималната плата од 14.500 денари која ја применуваме за месец јуни 2020 година ќе се промени почнувајќи од платата за месец јули 2020 година ?

Објавено на: 01/07/2020

Надминување на проблемите со енкриптирање на МПИН фајлот за платата за месец јуни 2020 година
По реакција на повеќе наши колеги дека не можат да извршат енкрипција при генерирање на crp. фајл од МПИН пресметката на плата укажуваме дека проблемите со енкрипцијата проилегуваат заради изминатите рокови на добиените кодови од Управата за јавни приходи.

Објавено на: 30/06/2020

Прашање на денот (30.06.2020): Примена на Уредбата за извршување
Почитувани
Ве молиме да ни кажете до кога немаме обврска да правиме задршки од платата на вработените по основ на извршни решенија од страна на извршители. До која дата се стопирани извршувањата од страна на извршителите кои беа воведени заради вонредната состојба ?

Објавено на: 30/06/2020

Услови под кои домашни субјекти – резиденти можат да имаат сметки во странски банки (изменета и дополнета Одлуката на Народна банка за отворање на сметки во странство)
Во “Службен весник на РСМ“ бр. 167/2020 објавена е Одлука за изменување и дополнување на одлуката за начинот и условите под кои резидентите кои што не се банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странски банки, која стапи во сила на 22 јуни 2020 година. Со оваа измена се пропишува нов основ за слободно отворање и поседување на сметка во странска банка од страна на резидент.

Објавено на: 30/06/2020

Прашање на денот (25.06.2020): Kога истекува крајниот рок до кога фирмите кои користат ослободување од плаќање на аконтации на данок на добивка не треба го намалат бројот на вработени?
Нашата компанија користеше ослободување од плаќање на аконтации од данок на добивка за месеците март, април и мај 2020 година согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба. Имаме намера да користиме ослободување и за месеците јуни и јули 2020 година. Еден од условите кои треба да ги исполниме за да го задржиме ослободувањето од плаќање на аконтации е да не го намалуваме бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на Уредбата со законска сила три месеци по престанувањето на нејзината важност, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените. Ве молам да ни објасните кога истекува тој рок ?

Објавено на: 25/06/2020

МСФИ е Напис: Годишен одмор, надомест за неискористен годишен одмор и регрес за годишен одмор во 2020 година
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе во првиот дел се осврнуваме на прашањата поврзани со стекнувањето и користењето на годишен одмор, во вториот дел се осврнуваме на прашањето кога работникот има право на надоместок за неискористен годишен одмор и во третиот дел на написот се осврнуваме на исплатата на регрес за годишен одмор за 2020 година. Воедно Ви давале терк на Решение за користење на годишен одмор за 2020 година, Одлука за исплата на регрес за годишен одмор за 2020 година и Спогодба за исплата на регрес за годишен одмор во помал износ во Microsoft word формат кои може да ги прилагодите согласно своите потреби…

Објавено на: 25/06/2020

Правните лица обврзници на данок на добивка ќе можат да користат ослободување од плаќање на месечните аконтации на данок на добивка и за месеците јуни и јули 2020 година
Во Службен весник на РСМ број 169 од 22 Јуни 2020 година објавена е Уредба co законска сила за изменување на уредбата co законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба. Со измената се дава можност на правните лица обврзници на данок на добивка да користат ослободување од плаќање на месечните аконтации на данок на добивка и за месеците јуни и јули 2020 година. Уредбата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на односно на 22 јуни 2020 година.

Објавено на: 24/06/2020

Трговците поединци и СВД ќе можат да користат ослободување од плаќање на месечните аконтации на данок на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност и за месеците јуни и јули 2020 година
Во Службен весник на РСМ број 169 од 22 Јуни 2020 година објавена е Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба. Со измената се дава можност за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данок на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност и за месеците јуни и јули 2020 година. Уредбата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на односно на 22 јуни 2020 година.

Објавено на: 24/06/2020
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.