+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јуни 2024 – Јули 2024 година
Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2024 година заклучно со периодот јуни 2024 – јули 2024 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.06.2024 година…

Објавено на: 20/06/2024

МСФИ Напис: Право на годишен одмор, надомест за неискористен годишен одмор и регрес за годишен одмор во 2024 година
Правото на годишен одмор е едно од основните уставно загарантирани права од работен однос, кое на работникот му припаѓа независно дали засновал работен однос на неопределено или определено време, со полно или со неполно работно време. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на користењето на годишен одмор, надомест за неискористен годишен одмор и исплата на регрес за годишен одмор во 2024 година. Воедно Ви даваме и повеќе теркови како што се: Решение за годишен одмор, Oдлука за исплата на регрес, Спогодба за исплата на регрес во помал износ и Одлука за исплата на надоместок за неискористен годишен одмор. Ви го даваме и пречистениот текст на Законот за работните односи….

Објавено на: 18/06/2024

МСФИ Напис: ДДВ третман на прометот на услуги во 2024 година
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 13/06/2024
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

МСФИ е Вести: Процентот за МДБ за аконтацијата за месец мај 2024 година е позитивен и изнесува 2,2%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец мај 2024 е позитивен и изнесува 2,2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец мај 2024 година која треба да се плати до 15 јуни 2024 година…

Објавено на: 07/06/2024

МСФИ Напис: Дополнителни доплати на содружниците како можност за покривање на загубата на друштвото
Со одредбите на член 191 став 1 од ЗТД е пропишано: “Со договорот за друштвото може да се определи сите или одделни содружници да се обврзат да дадат дополнителни доплати над износот на влогот само кога е тоа потребно за покривање на загубите или за привремена неопходна потреба од парични средства.” Со дополнителните доплати, кои по правило имаат долгорочен карактер, се овозможува друштвото да стекне парични средства од содружниците, без зголемување на влоговите на содружниците. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално низ примери се осврнуваме на законската можност за покривање на загубите на друштвото преку дополнителни доплати уплатени од страна на содружниците, односно акционерите…

Објавено на: 04/06/2024

МСФИ е Напис: Потврдување на годишните даночни пријави за 2023 година од страна на физичките лица – граѓани – до колку постои обврска по ДЛД-ГДП за 2023 година краен рок за плаќање е 30 јуни 2024 година
Физичките лица – граѓани кои оствариле доход во 2023 година кој подлежи на оданочување со данок на личен доход ги добија од УЈП предпополнети годишните даночни пријави за 2023 година во системот е-ПДД на пропишан образец ДЛД-ГДП. Написот има за цел да укаже на начинот на пополнување, односно постапката на контрола на внесените податоци од страна на УЈП во годишната даночна пријава (ДЛД-ГДП) во функција на правилно и точно утврдување и плаќање на годишната даночна обврска на данокот на личен доход за 2023 година од страна на физичките лица – граѓани.

Објавено на: 27/05/2024
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Мај 2024 – Јуни 2024 година
Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2024 година заклучно со периодот мај 2024 – јуни 2024 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.05.2024 година…

Објавено на: 22/05/2024

МСФИ Напис: Даночен и сметководствен третман во 2024 година на трошоци кои ги плаќаат компаниите за стручна едукација и оспособување на работници, трошоци за школарини, стипендии, стекнување на образование
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на наведената проблематика со намера да ги појасниме законските основи и даночните реперкусии во 2024 година кои можат да ги предизвикаат трошоците за образование, односно трошоците за стручно оспособување на вработените кога истите паѓаат на товар на друштвото…

Објавено на: 21/05/2024

МСФИ Напис: Даночен третман на премиите за животно осигурување, приватното здравствено осигурување и на придонесите во трет пензиски фонд во 2024 година
Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи низ примери се осврнуваме на даночен третман на премиите за животно осигурување, приватното здравствено осигурување и на придонесите во трет пензиски фонд во 2024 година.

Објавено на: 17/05/2024

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.