+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

МСФИ е Напис: Новини во Законот за регистрирање на готовинските плаќања
Во „Службен весник на РСМ“, број 98 од 2019 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања кој влегува во сила на 29 мај 2019 година. Со кликнување на повеќе, може да го симнете Написот во кој подетално Ве запознаваме со новите законски измени во фискализацијата…

Објавено на: 23/05/2019

МСФИ е Напис: Прекршочни санкции за правното лице и трговец поединец според новиот Закон за прекршоците
Во Службен весник на РСМ број 96/2019 година објавен е новиот Закон за прекршоци кој влегува во сила на 25.05.2019 година, освен одредбите на член 70 од овој закон (право на поведување управен спор) кои ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2021 година…

Објавено на: 22/05/2019

МСФИ е Вести: Од 1 Јуни 2019 година забрането e плаќање во готово за суми над 500 евра во денарска противвредност
Од 1 Јуни 2019 година согласно член 182 став 2 од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, („Службен весник на РМ“ бр.120/18) забрането е плаќање со готовина на стоки и услуги во износ од 500 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе очигледно поврзани трансакции, што не е извршено преку банка, штедилница или преку сметка во друга институција која дава платежни услуги….

Објавено на: 21/05/2019
sobranie-na-rm

Дадено автентично толкување на Собранието на РСМ во однос на ДДВ третманот (примената на членот 14 став 3 точки 1 и 5 oд Законот за ДДВ) на дејностите на повикувачки услуги – call center
Во Службен весник на РСМ, бр. 96 од 17.5.2019 година објавено е Автентично толкување на Собранието на РСМ по однос на ДДВ третманот (примената на членот 14 став 3 точки 1 и 5 oд Законот за ДДВ) на дејностите на повикувачки услуги – call center, кое со кликнување на повеќе може да го преземете…

Објавено на: 20/05/2019

Дадено автентично толкување на Собранието на РСМ во однос на примената на Законот за даноците на имот во врска со данокот на промет на недвижности кога настанува пренос на имотот како последица на статусна промена
Во Службен весник на РСМ, бр. 96 од 17.5.2019 година објавено е Автентично толкување на Собранието на РСМ по однос на примената на членот 25 став (1) од Законот за даноците на имот („Службен весник на РМ“ број 61/2004…23/16) во однос на прашањето дали се плаќа данок на промет на недвижности кога настанува пренос на имотот (недвижноста) како последица на статусна промена како присоединување, спојување и поделба на друштвата…

Објавено на: 20/05/2019
0001

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обуки во месец Мај / Јуни 2019 година
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ МАЈ/ЈУНИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
15 Мај 2019 (среда) во Штип – Хотел Оаза
16 Мај 2019 (четврток) во Битола – Хотел Милениум
17 Мај 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
21 Мај 2019 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
22 Мај 2019 (среда) во Охрид – Хотел UNIQUE Resort & Spa
29 Maj 2019 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
31 Мај 2019 (петок) во Тетово – Хотел Mercure
07 Јуни 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
08 Јуни 2019 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал

Објавено на: 10/05/2019
picture1

МСФИ е Напис: Регистрирање на директни инвестиции, вложувања во недвижности и хартии од вредност од страна на резиденти и нерезиденти
Со преминувањето на земјата во втората фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (во натамошниот текст: ССА), правните и физичките лица можат да вложуваат во недвижности и во хартии од вредност во странство. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ве потсетуваме на постапката за упис на директните инвестиции во регистарот кој, во електронска форма, се води во Централниот Регистар, како и на последиците кои можат да произлезат од неисполнувањето на обврската за упис на директните инвестиции во регистарот…

Објавено на: 09/05/2019

МСФИ е Напис: Сметководствен третман на признавање на приходите од државни поддршки (МСС 20 – Државни поддршки и Oддел 24 од МСФИ за МСЕ)
Сметководствениот третман на државните поддршки и други видови на државна помош и нивното презентирање во годишната сметка и финансиските извештаи е уредено со Правилникот за водење на сметководството (“Службен весник на РМ”, број 159/09,161/10 и 107/11) и тоа во: МСС 20 – Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, кој го применуваат средните и големите ентитети) и Оддел 24 – Државни поддршки од МСФИ за МСЕ, кој го применуваат малите и микро ентитети). Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално низ примери се осврнуваме на сметководствен третман на признавање на приходите од државни поддршки…

Објавено на: 08/05/2019
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец април 2019 година е негативен и изнесува -0,4%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – април 2019 во однос на просекот за 2018 година е негативен и изнесува -0.4%…

Објавено на: 07/05/2019
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.