+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

МСФИ Советник


Актуелности

danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец јули 2020 година е негативен и изнесува -0,1%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – јули 2020 во однос на просекот за 2019 година е негативен и изнесува -0.1%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец јули 2020 година…

Објавено на: 07/08/2020

МСФИ Напис: Задршки од плата – законски и сметководствен третман во 2020 година
Заради актуелноста на наведеното прашање имајќи во предвид дека Законот за извршување продолжи да се применува од 23 јули 2020 година во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законскиот и сметководствениот третман во 2020 година на задршките од плата на работниците од страна на работодавачите по различни основи и тоа: задршки врз основа на издаден налог за извршување од извршител, задршки на плата врз основа на неоправдано потрошени средства на работникот, задршки на плата врз основа на предизвикана штета од работникот, задршки на плата на работник врз основа на изречена парична казна и други задршки на плата…

Објавено на: 07/08/2020

МСФИ е Напис: Физички лица како вршители на угостителска дејност – нормативен и даночен третман во 2020 година
Поттикнати од големиот број на прашања поставени од страна на физичките лица- граѓани кои вршат угостителски услуги за сместување и исхрана во куќи, апартмани и соби за одмор како и во селските домаќинства, во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на законските и даночните обврски на физичките лица – граѓани кои обавуваат угостителска дејност…

Објавено на: 05/08/2020

МСФИ е Напис: Сезонска работа
Поради зголемените активности во тек на определен период (земјоделски, градежни, угостителски и сл.), на голем број работодавачи не им се исплатува за таков тип на работа да склучуваат договор за вработување со работник на неопределено време за извршување претежно сезонски работи. За таа цел со Законот за работните односи востановена е сезонската работа како посебен вид работа на определено време и за овој тип работа во него се содржани посебни одредби.

Објавено на: 28/07/2020

МСФИ Вести: Од 23.07.2020 година продолжува да се применува Законот за извршување
Со Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредната состојба објавена во „Службен весник на РСМ“, бр. 156 од 12 јуни 2020 година, се измени датумот до кога се применува оваа Уредба, т.е истата се применува заклучно со истекот на 30 дена по престанувањето на вонредната состојба. Поаѓајќи од фактот дека вонредната сосројба заврши со 22.06.2020 година, рокот од 30 дена започнува да тече од 23.06.2020 година и завршува со 22.07.2020 година.

Објавено на: 24/07/2020

Известување на Министерство за труд и социјална политика: Продолженото породилно отсуство трае се до завршувањето на времените мерки
Министерството за труд и социјална политика информира дека на работничките кои се на продолжено породилно отсуство, платеното отсуство им трае се додека траат времените мерки за заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19. За да се обезбеди заштита и грижа за децата, Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за работни односи за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ БР.90/20), со која отсуството од работа на работничка поради бременост, раѓање и родителство и посвојување, продолжува да тече и надоместокот на плата продолжува да се исплаќа до истекот на траењето на времените мерки за заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19.

Објавено на: 22/07/2020
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јули 2020 – Август 2020 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јули 2020 – Август 2020 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.07.2020 година…

Објавено на: 20/07/2020

МСФИ Напис: Нов Закон за управни спорови
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ве запознаваме со постапката за водење управен спор, со новините предвидени со овој закон и со одредбите со кои на поинаков начин се уредени одделни прашања во однос на претходниот закон. Исто така може да го преземете и Законот за управни спорови во неговиот интегрален текст.

Објавено на: 17/07/2020

МСФИ Вести: 15 јули 2020 година е определен како неработен ден
Владата на РС Македонија на 74-та седница, донесе заклучок со кој 15 јули се определува за неработен ден заради непречено спроведување на изборниот процес за предвремените парламентарни избори. Во заклучокот се наведува дека истиот нема да се одработува. Прашање кое се наметнува е дали на работниците за тој неработен ден им следува плата и каков надоместок им припаѓа на работниците кои поради процесот на работа, сепак треба да работат?

Објавено на: 09/07/2020
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.