+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

МСФИ Напис: Годишен одмор, надомест за неискористен годишен одмор и регрес за годишен одмор во 2021 година
Правото на годишен одмор е едно од основните уставно загарантирани права од работен однос, кое на работникот му припаѓа независно дали засновал работен однос на неопределено или определено време, со полно или со неполно работно време. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на правото на годишен одмор и регрес за годишен одмор за 2021 година и неговиот сметководствен и даночен третман…

Објавено на: 16/06/2021

МСФИ Напис: Даночен третман на откупот на земјоделски производи во 2021 година
Со доаѓањето на времето за берба на голем број на земјоделски производи, стануваат актуелни прашањата за откупот и исплатата на откупените земјоделски производи кој правните лица го вршат од физички лица – земјоделци. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе даваме одговори на повеќе прашања поврзани со даночниот третман на откупот на земјоделски производи и оданочувањето на приходите од земјоделска дејност кои ги остваруваат физичките лица земјоделци во 2021 година…

Објавено на: 14/06/2021

МСФИ Напис: Право на изнесување и внесување на ефективни странски пари – девизи и денари од страна на резиденти и нерезиденти
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските одредби и максималниот законски дозволен износ на девизи и на денари кои резидентите и нерезидентите може да ги изнесуваат или внесуваат во РМ. Исто така Ви презентираме и примерок од Образецот за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите ги внесуваат или изнесуваат од Република Македонија и начинот на пополнување на Образецот кој се доставува до Царинска Управа…

Објавено на: 10/06/2021

Прашање на денот: Извршување од страна на работодавачите на решенија издадени од УЈП за наплата на парична казна/глоба за сторени собраќајни прекршоци на вработените
До друштвото е доставено решение од Управата за јавни приходи со кое се наложува присилно извршување на парична казна/глоба изречена од прекршочната комисија при Министерството за внатрешни работи, со забрана на користење на 1/3 од платата на вработен во друштвото до целосна наплата на изречената глоба. Ве молам за мислење дали решението за присилна наплата на парична казна/глоба има приоритет за наплата пред другите побарувања за присилна наплата?

Објавено на: 09/06/2021

МСФИ Напис: Плаќање на годишен данок на вкупен приход во 2021 година
Со клинување на повеќе може да го симнете написот во кој преку повеќе практични примери, Ве запознаваме со условите и начинот на влегување во системот за плаќање на данок на вкупен приход во 2021 година…

Објавено на: 08/06/2021
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец мај 2021 година е позитивен и изнесува 1,9%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец мај 2021 е позитивен и изнесува 1.9%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец мај 2021 година која треба да се плати до 15 јуни 2021 година…

Објавено на: 07/06/2021

МСФИ Напис: Сметководствен и даночен третман на продажбата на трговска стока во транзит
За тоа какви документи треба да се изготват, односно какви се даночните обврски на компаниите кои вршат продажба на трговска стока во транзит и каков е сметководствениот третман може да прочитате написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 03/06/2021

Објавени се нови протоколи за работа на кафетерии, угостителските објекти за исхрана и за сместување, за организирање на спортски натпревари и за организирање свадби/прослави и веселби
Во Службен весник на РСМ број 119 од 1 Јуни 2021 година објавени се следните протоколи и тоа: Протокол за превентивни мерки за сите работни места; Протокол за отворање и работа на кафетерии; Протокол за отворање и работа на угостителските објекти за исхрана; Протокол за работа на угостителски објекти за сместување (хотели, мотели, хостели, пансиони и други објекти за сместување); Општ Протокол за организирање на спортски натпревари во услови на пандемија co COVID-19 и Протокол за организирање свадби/прослави и веселби. Одлуката може да ја симнете со кликнување подолу на повеќе…

Објавено на: 02/06/2021

МСФИ Напис: Права од задолжително здравствено осигурување
Согласно Законот за здравствено осигурување, здравственото осигурување, може да биде задолжително и доброволно. Задолжително здравствено осигурување е востановува за сите граѓани на РС Македонија заради обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз начелата на сеопфатност, солидарност и еднаквост, а доброволното здравствено осигурување за обезбедување на здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој подетално се осврнуваме на правата од задолжително здравствено осигурување…

Објавено на: 01/06/2021
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.