+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

msfi-konsalting-pokana-za-kpu-maj-2018

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обуки во месец Мај 2018 година
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2018-8 часа ВО МЕСЕЦ МАЈ 2018 ГОДИНА во следните термини и градови: • 9 Мај 2018 (среда) во Штип – Хотел Оаза; • 10 Мај 2018 (четврток) во Битола – Хотел Милениум; • 11 Мај 2018 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин; • 15 Мај 2018 (вторник) во Охрид – Хотел Милениум Палас; • 16 Мај 2018 (среда) во Струмица – Хотел Сириус; • 19 Мај 2018 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал; • 22 Мај 2018 (вторник) во Прилеп – Хотел Кристал Палас;

Објавено на: 20/04/2018
korica-april-2018

e-СПИСАНИЕ МСФИ – СОВЕТНИК Април 2018
Почитувани колеги,
Со кликнување на повеќе може да го преземете АПРИЛСКИОТ број на списанието МСФИ СОВЕТНИК, во кое Вашето внимание го задржуваме на повеќе актуелни теми како што се: Исплата на дивиденда во 2018 година, Оданочување на капитална добивка од продажба на недвижен имот и удели, Исплата на финансиска помош за лекување на физички лица, Надоместок на штета, Волонтери, Предлог измени и дополнувања на Законот за работните односи, Платено отсуство од работа, Овластувања и одговорности на управител во ДОО и редовните рубрики Прашања и одговори од сферата на даноците, деловното право и работните односи……

Објавено на: 17/04/2018
handshake-relathionship-building

Волонтери – регулатива, даночен третман и плаќање на придонеси во 2018 година
Волонтер согласно Законот за волонтерство е физичко лице кое дава услуги, вештина и знаења на доброволна основа и без финансиска или друга лична обврска. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на регулативата, даночниот третман и плаќањето на придонеси за волонтери во 2018 година…

Објавено на: 17/04/2018
slika2

МСФИ е Напис: Надоместок нa штета – даночен и сметководствен третман
Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи, подетално се осврнуваме на законската регулатива со која се уредуваат прашањата за остварување на правото на надоместок на штета што ја претрпел доверителот поради неисполнување на обврската од страна на должникот/вршител на услугата, како и на даночниот и сметководствениот третман на надоместокот…

Објавено на: 12/04/2018
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Март 2018 година е позитивен и изнесува 1.6%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Март 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 1.6%…

Објавено на: 10/04/2018
slika

МСФИ е Напис: Овластувања и одговорности на управител во друштво со ограничена одговорност
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на овластувањата и одговорностите на управителот кај друштво со ограничена одговорност како еден од наj присутните облици на трговски друштва…

Објавено на: 04/04/2018
servies1

МСФИ е Напис: Оданочување на капитална добивка од продажба на недвижен имот и удели од аспект на персоналниот данок на доход (Новини во даночниот третман во 2018 година)
Подетално во однос на новините во даночниот третман на капиталната добивка остварена од продажба на недвижен имот и удели од аспект на персоналниот данок на доход, Ви даваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 02/04/2018
Dedicated and Shared Web Hosting 3D Render Illustration. Orange-Yellow Colors.

МСФИ е Нaпис: Исплата на дивиденда во 2018 година (даночен и сметководствен третман)
Во Законот за трговските друштва, дивидендата се дефинира како дел од добивката на друштвото која што се распределува на содружниците, односно на акционерите на друштвото во согласност со правата определени во уделите, односно во секој род и класа на акции. Сметководствениот и даночниот третман на исплатата на дивиденда во 2018 година го елаборираме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 29/03/2018
top-interview-questions-to-ask-850x476

МСФИ е Напис: Платено отсуство од работа
Платеното отсуство од работа претставува право на работникот кога од определени оправдани причини не работи, а за истиот период има право на надомест на плата. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме подетално на наведената проблематика…

Објавено на: 27/03/2018
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.