+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

konsolidacija

Изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2016 година (ПРЕЗЕМИ)
Во написот низ практичен пример се осврнуваме на постапката на изготвување на консолидирани финансиски извештаи за 2016 година кај друштвата кои имаат законска обврска за наведеното…

Објавено на: 21/03/2017
ztd

Одлучување на содружниците во друштво со ограничена одговорност
За кои прашања содружниците одлучуваат на собир на содружници, како и начинот, условите и постапката на донесувањето на одлуките се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе..

Објавено на: 21/03/2017
slika

МСФИ е Напис: 31 Март 2017 краен рок за доставување на образец ДД-01 за пренесување на даночната загуба искажана во ДБ за 2016
Подетално за користење на правото на намалување на даночната основа за износот на искажаната даночна загуба по ДБ за 2016 година се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 16/03/2017
Soccer ball in hands

МСФИ е Напис: Даночен третман на донациите во спортот по ДБ за 2017 година (Oбјавени измените на Правилникот за данокот на добивка)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи подетално низ примери се осврнуваме на одредбите од Измените на Правилникот за данокот на добивка со кои се прецизираат новините кои беа донесени со дополнувањата на Законот за данокот на добивка, а кои ќе се применуваат при составување на даночниот биланс за 2017 година…

Објавено на: 16/03/2017
pdd

МСФИ е Напис: Неоданочиви примања на работниците од аспект на персоналниот данок на доход
Согласно Законот за работните односи, покрај плата работникот има право и на други примања на кои, до определен исплатен износ, работодавачот нема обврска да плаќа персонален данок на доход. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, се осврнуваме на надоместоците на трошоци поврзани со работа и другите примања на работниците кои се ослободени од плаќање пероснален данок на доход (до пропишаниот износ)…

Објавено на: 10/03/2017
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Февруари 2017 година е позитивен и изнесува 1,0%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Февраури 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитувен и изнесува 1,0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Февруари 2017 година која треба да се плати до 15 Март 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2016 година зголемена за 1% (АОП 41 од ДБ за 2017 година).

Објавено на: 07/03/2017
slika-vs-11-i-vs-22

МСФИ е Напис: 15 Март 2017 година краен рок за доставување до НБРМ на ВС 11 и ВС 22 за вложувања во и од странство
Повеќе во врска со изготвувањето на извештаите за вложувањата во и од странство прочитајте во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе и во кој се осврнуваме на обврската за известување согласно Упатствата за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања во / од странство…

Објавено на: 06/03/2017
dollarphotoclub_28837233-1024x679

МСФИ е Напис: Плаќање аконтации на персонален данок на доход од страна на трговци поединци и вршители на самостојна дејност во 2017 година
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход во 2017 година од страна на трговците поединци и самостојните вршители на дејност кои се оданочуваат според вистински остварениот доход…

Објавено на: 05/03/2017
slika

МСФИ е Напис: Плаќање на месечни аконтации на данокот на добивка за 2017 година
Почнувајќи од месец февруари 2017 година аконтацијата на данок на добивка која треба да се плати до 15 март 2017 година започнува да се плаќа на пресметаната нова даночна обврска утврдена по Даночниот биланс за 2016 година. Во написот кој може да го преземете со кликнување на преземи се осврнуваме на обврската и начинот на плаќање на аконтациите на данок на добивка за 2017 година…

Објавено на: 03/03/2017
ujpedanoci

МСФИ е Вести: Соопштение на УЈП за поднесување на ПДД – ГДП за 2016 година до 15 Март 2017 година
Имејќи го предвид крајниот рок 15 Март 2017 година за поднесување на годишните даночни пријави (Образецот ПДД-ГДП) од страна на физичките лица – граѓани за остварените приходи од 2016 година на веб страната на УЈП објавено е соопштение во кое се дадени и повеќе одговори на поставени прашања врзани за пополнување на годишната даночната пријава…

Објавено на: 01/03/2017
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.