+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ СоветникАктуелности

f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2020 – Ноември 2020 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2020 – Ноември 2020 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.10.2020 година…

Објавено на: 22/10/2020

МСФИ Напис: Даночен и сметководствен третман на авансите
Авансите од даночен аспект претставуваат однапред платени парични средства за идна испорака на добра и услуги кои треба да се извршат. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи низ примери се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на авансите во редовниот промет на добра и услуги и на авансите во услови на Reverse Charge при примена на член 32-а од Законот за ДДВ. Исто така даваме одговори и на прашањето Што ако по дадениот аванс и добиената авансна фактура никогаш не настане конечна испорака на добра или услуги ?

Објавено на: 20/10/2020

МСФИ Напис: Стекнување на сопствени удели во друштво со ограничена одговорност – нормативен, сметководствен и даночен третман
Причините заради кои содружниците кај ДОО најчесто носат одлука за откуп на сопствен удел од страна на друштвото е кога сакаат да ги заштитат нивните интереси како на пример кога некој содружник на друштвото сака да го пренесе својот удел, а во тоа време условите на пазарот не дозволуваат да се постигне некаква реална цена или на пример, кога еден содружник истапува, а другите содружници сакаат да го задржат затворениот карактер на друштвото, односно не сакаат да влезе нов содружник. За стекнување на сопствени удели друштвото е потребно да формира посебни резерви од остварената добивка во тековната година или од други резерви, односно од акумулирана добивка. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на нормативниот, сметководствениот и даночниот третман на стекнување на сопствени удели во друштво со ограничена одговорност…

Објавено на: 16/10/2020

Разлики помеѓу ангажирање на лица врз основа на договор за вработување, договор за дело или авторски договор – законски, сметководствен и даночен третман
Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе се осврнуваме на случаите кога се склучуваат договори за вработување, како и на случаите кога работникот може да биде ангажиран со склучување на посебни договори и на нивниот сметководствен и даночен третман…

Објавено на: 15/10/2020

МСФИ Напис: Издатоци за уредување на работната околина на компаниите – сметководствен и даночен третман
Сметководствениот третман на земјиштето и градежните објекти како форми на долгорочни материјални средства кои се трошат при вршењето на основната дејност на друштвото го уредува МСС 16-Недвижности, постројки и опрема и Оддел 17 од МСФИ за МСЕ. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на сметководствениот и даночиот третман на вложувањата во уредување на просторот околу компаниите, изградба на пристапен пат, паркинг простор, патеки и хортикултурно уредување.

Објавено на: 09/10/2020

Предлог Законот за враќање на ДДВ на физичките лица доставен на усвојување во Собранието на РСМ – (Се нормира враќањето на ДДВ во рамките на мерката “Викенд без ДДВ”)
Во Собранието на РСМ започната е постапка на донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица. Со кликнување подолу на преземи можете да го преземете Написот со известувањето и пречистениот текст на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица со овие Предлог измени…

Објавено на: 08/10/2020
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец септември 2020 година е позитивен и изнесува 0,3%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – септември 2020 во однос на просекот за 2019 година е позитивен и изнесува 0.2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец септември 2020 година…

Објавено на: 07/10/2020
onlinerabotilnicaoktomvri2020

МСФИ Советување – Online работилница ОКТОМВРИ 2020
Почитувани колеги,
Во неможност за ваше физичко присуство почнувајќи од месец Октомври 2020 година МСФИ Консалтинг како акредитирано друштво за континуирано професионално усовршување на сметководители и овластени сметководители започнува со организирање на online едукативни советувања со цел професионална едукација за новините во законските прописи…

Објавено на: 06/10/2020

МСФИ Напис: Договор за вработување со пробна работа
Постои заблуда дека со работникот кој е ангажиран на пробна работа не треба да се склучи договор за вработување, туку тоа треба да се направи по истекот на пробната работа, до колку тој на пробната работа покаже задоволителни резултати. Напоменуваме дека работодавачот и работникот прво склучуваат договор за вработување во кој договараат пробна работа, но тој договор за вработување се смета дека е склучен под услов работникот да задоволи на пробната работа, во спротивно по истекот на пробната работа договорот за вработување може да биде откажан. Повеќе во врска со правата и обврските кои ги создава договорот за пробна работа за работникот и работодавачот може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе. Воедно Ви даваме и модел на Договор за пробна работа во Microsoft word формат кој може да го прилагодите на вашите потреби…

МСФИ Напис Договор за вработ

Објавено на: 02/10/2020

МСФИ Напис: Вработување на определено време
ЗРО децидно не наведува (освен за замена на отсутен работник), во кои случаи може да се склучи договор за вработување на определено време. Но, од дефиницијата на “Работник на определено работно време”, можат да се извлечат неколку ситуации. Имено, “Работник на определено работно време”, согласно член 5 од ЗРО, значи лице со договор за вработување склучен непосредно помеѓу работодавачот и работникот, каде што истекот на договорот за вработување е определен од објективни услови и тоа доаѓањето на одреден датум, завршување на одредена задача или појавата на одреден настан. Повеќе во врска со вработување на определено време може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 30/09/2020
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.