+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

msfi-konsalting-pokana-za-kpu-septemvri-2023-copy-1

ВАЖНО: МСФИ Консалтинг организира КПУ обука на 28 Септември 2023 година (четврток) за новите даночни прописи
МСФИ КОНСАЛТИНГ организира еднодневнa ON LINE КПУ обукa број 3/2023-8 часа во СЕПТЕМВРИ 2023 година на:
28 Септември 2023 (четврток)
Почеток на КПУ обуката е од 10:00 часот и времетраење на КПУ обуката е од 10 часот до 16 часот
Еднодневната КПУ обука на секој посетител ќе му обезбеди 8 кпу часа

Објавено на: 21/09/2023

Објавено Автентично толкување на Собранието на РСМ по однос на прашањето дали загубите на електрична енергија во електродистрибутивната мрежа преставуваат признаени расходи за целите на данокот на добивка
Во Службен весник на РСМ број 197 од 21 септември 2023 година објавено е Автентично толкување на Собранието на РСМ во однос на примената на членот 9 став (1) точка 7-а) од Законот за данокот на добивка („Службен весник на РСМ“ број 112/14…151/21), односно дали загубите на електрична енергија во електродистрибутивната мрежа одобрени од Регулаторната комисија за енергетика во согласно со Законот за енергетика и Правилникот за начин и услови за определување регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија, се сметаат за признаени расходи за целите на данокот на добивка. Автентичното толкување интегрално Ви го даваме со кликнување на повеќе…

Објавено на: 21/09/2023
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Септември 2023 – Октомври 2023 година
Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2023 година заклучно со периодот септември 2023 – октомври 2023 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.09.2023 година…

Објавено на: 20/09/2023

МСФИ Напис: Донесен Законот за данок за солидарност
Согласно член 4 од Законот, обврзник на данокот за солидарност е обврзникот на данок на добивка согласно Законот за данокот на добивка, кој во 2022 година остварил вкупен приход поголем од 615.000.000 денари. При утврдување на висината на приходот се исклучуваат приходите во стечајна постапка остварени од продажба на имот за намирување на доверителите. Согласно член 8 од Законот за данок на солидарност, даночниот обврзник ќе биде должен да достави до УЈП образец „ДБ-ДС – Даночен биланс за оданочување со данок за солидарност“ најдоцна до 25 септември 2023 година. Согласно член 14 од Законот даночниот обврзник ќе биде должен да го плати данокот во рок од 30 дена од истекот на рокот за поднесување на образецот „ДБ-ДС”, односно најдоцна до 25 октомври 2023 година…

Објавено на: 20/09/2023

МСФИ Вести: Објавена Одлуката на Владата со која се намалуваат цените на повеќе прехранбени и земјоделски производи и која влегува во сила на 20 Септември 2023 година
Во Службен весник на РСМ број 195 од 19 септември 2023 објавена е Одлука на Владата со која се намалуваат цените на повеќе прехранбени и земјоделски производи. Со оваа Владина Одлука се определуваат посебните услови за трговија, највисоките цени во трговијата на мало, како и обврската на трговците кои претставуваат правни и физички лица кои се регистрирани за вршење дејност производство и за вршење дејност трговија на големо и на мало во соодветен регистар согласно со закон, да ги прибавуваат и продаваат следните производи/стоки:

Објавено на: 19/09/2023

Одлука на Владата за забрана на акции и промоции во маркетите за земјоделски и прехранбени производи
Во Службен весник на РСМ број 192 од 14 Септември 2023 година објавена е Одлука на Владата за Забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока. Со оваа Владина Одлука се забранува на трговците кои вршат трговија на мало на земјоделски и прехранбени производи да нудат акциска продажба (акција) и промотивна продажба (промоција), со исклучок на алкохолни и безалкохолни пијалоци, при нивно ставање во промет. Оваа Владина Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен весник, односно на 14 Септември 2023 година ќе се применува до 30 ноември 2023 година….

Објавено на: 15/09/2023

МСФИ Напис: Надомест на плата за време на привремена спреченост за работа поради боледување
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на повеќе прашања поврзани со условите за стекнување право на надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест или повреда, висината и основицата за утврдување на надоместокот на плата и други прашања во врска со остварувањето на ова право, согласно Законот за работните односи и Законот за здравствено осигурување…

Објавено на: 14/09/2023

MСФИ Напис: Даночен третман на заемите и каматите во 2023 година
Давањето на заеми, односно позајмици од правно на правно лице или од правно на физичко лице и обратно е честа пракса во секојдневното деловно работење и преставува некој вид на замена на сложениот, обемен и бавен процес на обезбедување на финансии преку добивање на кредити од деловните банки. Потсетуваме дека од 2014 година се до денес (со одредени измени во 2019 година), давањето на позајмици преставува особено даночно сензитивно прашање.

Објавено на: 11/09/2023
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

МСФИ е Вести: Процентот за МДБ за аконтацијата за месец август 2023 година е позитивен и изнесува 6,3%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец август 2023 е позитивен и изнесува 6,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец август 2023 година која треба да се плати до 15 септември 2023 година…

Објавено на: 07/09/2023

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.