+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

МСФИ е Напис: Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2018 година
Обврската за изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2018 година произлегува од Законот за трговски друштва, како и согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Од аспект на финансиско известување, консолидацијата претставува постапка на изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на матичното друштво и една или повеќе негови подружници, како да претставуваат еден субјект…

Објавено на: 15/02/2019
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Јануари 2019 година е позитивен и изнесува 2,6%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Декември 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 2.6%…

Објавено на: 14/02/2019

МСФИ е Напис: Изготвување на Извештај за парични текови за 2018 година
Сите средни и големи компании во РМ покрај годишна сметка за 2018 година имаат обврска до Централниот регистар да достават и неревидирани финансиски извештаи. Комплетот на финансиски извештаи согласно МСС 1-Презентирање на финансиските извештаи го сочинуваат: Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на главнината, Извештај за паричните текови и Сметководствени политики и објаснувачки белешки подготвени во согласност со МСС, односно МСФИ. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на начинот на изготвување на Извештајот за парични текови за 2018 година.

Објавено на: 12/02/2019
0001-1

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обуки за годишна сметка за 2018 година во месец јануари / февруари 2019 година
Почитувани колеги, МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.1/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ/ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
30 Јануари 2019 (среда) во Штип ‐ Хотел Оаза
31 Јануари 2019 (четврток) во Скопје ‐ Хотел Холидеј Ин
5 Февруари 2019 (вторник) во Битола ‐ Хотел Милениум
6 Февруари 2019 (среда) во Охрид ‐ Хотел UNIQUE Resort & Spa
7 Февруари 2019 (четврток) во Струмица ‐ Хотел Сириус
8 Февруари 2019 (петок) во Скопје ‐ Хотел Холидеј Ин
12 Февруари 2019 (вторник) во Прилеп ‐ Хотел Кристал Палас
13 Февруари 2019 (среда) во Тетово ‐ Ресторан Принц
16 Февруари 2019 (сабота) во Скопје ‐ Хотел Континентал

Објавено на: 06/02/2019
Businessman working in the office

МСФИ е-Вести: Нов предлог Закон за вршење на сметководствени работи објавен од Министерство за финансии
Од страна на Министерството за финансии донесен е нов текст на Предлогот на закон за вршење на сметководствени работи, во кој се вградени најголем број од добиените забелешки и сугестии од страна на сметководителите и експертите од оваа област.

Објавено на: 06/02/2019

Правните и физичките лица ќе можат да вложуваат во недвижности и во хартии од вредност во странство – Започнува втората фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација
Со преминувањето на земјата во втората фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА), правните и физичките лица ќе можат да вложуваат во недвижности и во хартии од вредност во странство…

Објавено на: 05/02/2019
logo_ujp

МСФИ е-Вести: Објавен Правилникот за известување на банките до УЈП за физички лица
Во “Службен весник на РМ”, бр. 26 од 04.02.2019 година објавен е Правилникот за формата, содржината и начинот на доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица.

Објавено на: 05/02/2019

МСФИ е Напис: Надомест на плата поради привремена спреченост за работа – Боледување во 2019 година
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, се осврнуваме на повеќе прашања околу условите за стекнување право на надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест или повреда, висината и основицата за утврдување на надоместокот на плата и други прашања во врска остварувањето на ова право, согласно Законот за работните односи и Законот за здравствено осигурување…

Објавено на: 05/02/2019

МСФИ е Напис: 15 Февруари 2019 година краен рок за поднесување на годишен извештај за уплатениот данок по задршка – Образец ДД-И за 2018 година
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законската обврска за доставување и начинот на пополнување на Извештајот за задржан данок Образецот ДД-И за 2018 година…

Објавено на: 01/02/2019
slika-mpin

Инструкциja за инсталација на МПИН апликацијата за плата за месец Јануари 2019 година
За да се направи инсталација на НОВИОТ МПИН за 2019 година неопходно е да постапите на следниот начин: (особено до колку исплаќате плата на која се применува прогресивно оданочување од 10% и 18%)…

Објавено на: 27/01/2019
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.