+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

МСФИ Напис: 15 јануари 2023 година краен рок за уплата на 2% од вкупните приходи за работа во недела и државни празници
Во член 25 став 8 од Законот за трговија (Службен весник на РСМ, бр. 16/04…150/22) пропишана е обврска за вршителите на дејност трговија на мало за плаќање на посебен надоместок во висина од 2% од вкупниот приход остварен во претходната година. Токму на оваа обврска на трговците на мало која за прв пат ќе треба да се плати до 15 јануари 2023 година низ примери се осврнуваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе. Исто така ви го даваме и соопштението на Министерство за економија по однос на оваа обврска и Пречистениот Закон за трговија…

Објавено на: 08/12/2022
accounting

МСФИ е Вести: Процентот за МДБ за аконтацијата за месец ноември 2022 година е позитивен и изнесува 12.1%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец ноември 2022 година е позитивен и изнесува 12,1%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец ноември 2022 година која треба да се плати до 15 декември 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 12,1% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Објавено на: 07/12/2022

МСФИ Напис: Спроведување на пописот на средствата и обврските за 2022 година (инвентаризацијата како подготвителна активност за изготвување на годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година)
Со кликнување на повеќе може да преземете два написа во кои се осврнуваме на спроведување на пописот на средствата и обврските за 2022 година како и на некои специфичности на кои треба да се обрне посебно внимание при спроведувањето на пописот, како и на сметководствените и даночните импликации на разликите констатирани со пописот за 2022 година од аспект на ДДВ и данокот на добивка. Воедно Ви даваме и повеќе теркови на акти и работни документи поврзани со спроведување на пописот за 2022 година…

Објавено на: 06/12/2022
122022

ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на ON LINE СОВЕТУВАЊЕ во месец Декември 2022 година за новините во законските прописи, сметководството и даноците
МСФИ Консалтинг Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО ONLINE СОВЕТУВАЊЕ ЗА НОВИНИТЕ ВО ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ, СМЕТКОВОДСТВОТО И ДАНОЦИТЕ
Советувањето ќе се одржи на следните термини:

23 Декември 2022 година (петок) – ПРВ ТЕРМИН
24 Декември 2022 година (сабота) – ВТОР ТЕРМИН

Објавено на: 05/12/2022

МСФИ Напис: Новогодишен надомест, давање на новогодишни пакетчиња на вработени и давање подароци на деловни партнери
Иако македонските компании се силно погодени од економската и енергетска криза кои ја влошуваат ликвидноста и резултатите на нивното работење сепак со приближувањето на новогодишните празници прашањата за давање на новогодишен надоместок и новогодишни пакетчиња за вработените и давањето на пригодни новогодишни подароци на деловните партнери на Друштвото остануваат актуелни. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законската регулатива која ги уредува наведените прашања како и на сметководствениот и даночниот третман на наведените трошоци кои настануваат на крајот на 2022 година…

Објавено на: 29/11/2022
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Ноември 2022 – Декември 2022 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Ноември 2022 – Декември 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 23.11.2022 година…

Објавено на: 23/11/2022

МСФИ Напис: Документи кои трговецот е должен да ги достави до потрошувачот согласно новиот Закон за заштита на потрошувачите
На 15-ти Ноември стапи на сила новиот Закон за заштита на потрошувачите („Службен весник на РСМ“ бр.236/22), кој е усогласен со директивите на Европската Унија, и со кој се овозможува примена на европското право во областа на заштитата на потрошувачите, а воедно и појасно се дефинирани обврски кои треба да ги исполнат трговците и правните лица спрема потрошувачите. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој се осврнуваме на документите кои трговецот е должен да му ги предаде на потрошувачот, а водно ви го даваме и интегралниот текст на Новиот Закон за заштита на потрошувачи…

Објавено на: 21/11/2022

МСФИ Напис: Промена на сметководствени политики, сметководствени проценки и исправка на грешки (МСС 8 и Oддел 10 од МСФИ за МСЕ)
Целта на МСС 8 кој го применуваат големите и средни друштва и Оддел 10 од МСФИ за МСЕ е да се пропишат критериумите за избор и промена на сметководствени политики, заедно со сметководствениот третман и обелоденувањето на промените на сметководствените политики, промените во сметководствените проценки и исправката на грешки. Повеќе може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 18/11/2022

МСФИ Напис: Откажување на договорот за вработување од деловни причини (законски, сметководствен и даночен третман при прогласување на вработените за технолошки вишок)
Откажувањето на договорот за вработување од деловни причини, односно прогласување на работниците за технолошки вишок за жал е една од можностите преку која работодавачот намалувајќи го бројот на вработени може да ги намали и трошоците на работењето. Кон оваа непопуларна мерка (за работниците), работодавачите пристапуваат доколку со други мерки не можат да ја постигнат целта. Повеќе во врска со законскиот, сметководствениот и даночниот третман во 2022 година на откажување на договорот за вработување од деловни причини може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи….

Објавено на: 16/11/2022

МСФИ Напис: Сметководствен и даночен третман на вложувањата во придружени друштва и примена на методата на главнина (МСС 28 – Вложувања во придружeни ентитети)
Придружено друштво е правно лице во кое друго правно лице остварува учество во донесувањето на и управувањето со финансиските и деловни политики и одлуки на другото правно лице, меѓутоа не го контролира тоа правно лице. Учеството претставува директно или индиректно поседување на најмалку 20% до 50% од вкупниот број на акции или удели. Повеќе за сметководствениот и даночниот третман на вложувањата во придружени друштва и примена на методата на главнина може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 11/11/2022
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.