+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

МСФИ Напис: Тур – оператори – ДДВ третман при обезбедување на туристички услуги
Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи, подетално низ практични примери се осврнуваме на даночниот третман од аспект на ДДВ на работењето на тур-операторите при обезбедување на туристички услуги…

Објавено на: 17/08/2022

Ограничена маржата најмногу до 10% на трговците со огревно дрво од даб, огревно дрво од бука и пелети за огрев
Во Службен весник на РСМ број 179 од 11 август 2022 објавена е Одлука на Владата на РСМ за посебните услови за трговијата на одделни стоки со која се определува највисоката трговска маржа како посебен услов во трговијата за следните стоки: огревно дрво од даб, огревно дрво од бука и пелети за огрев. Највисоката трговска маржа за претходно наведените стоки за сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец во трговијата на мало се утврдува во висина најмногу до 10%…

Објавено на: 11/08/2022

МСФИ Напис: Право на работникот на платен одмор и неплатено отсуство од работа
Разликата меѓу платениот одмор и неплатеното отсуство е во тоа што платениот одмор претставува право на работникот, а неплатеното отсуство е можност околу која работодавачот и работникот треба да се договорат, односно работникот има право да бара, а работодавачот може, но нема обврска на работникот да му одобри неплатено отсуство. Значи, работодавачот е должен на работникот да му даде платен одмор, доколку настапи некоја лична или семејна причина, односно да го ослободи од работа со надомест на плата, додека неплатеното отсуство работодавачот може, но не мора да му го овозможи на работникот отсуството, особено ако процесот на работа тоа не го овозможува.
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на правото на работникот на платен одмор и неплатено отсуство од работа…

Објавено на: 11/08/2022

МСФИ Напис: Закон за платежни услуги и платежни системи – одложена примена на одделни одредби
На 20 април 2022 година, стапи на сила Законот за платежни услуги и платежни системи. Со кликнување подолу на преземи може да го симнете написот во кој се осврнуваме на преодните одредби на Законот за платежни услуги и платежни системи поделени во две групи и тоа одредби од Законот за платниот промет кои ќе продолжат да се применуваат одреден период по започнувањето на примената на ЗПУПС, и други одредби со кои се пропишуваат рокови во кои ќе започне примената на одделни одредби од Законот за платежни услуги и платежни системи и одредби со кои се пропишува обврска за усогласување на работењето на одделни субјекти. Исто така може да го симнете и Законот за платежни услуги и платежни системи…

Објавено на: 09/08/2022
accounting

МСФИ е Вести: Процентот за МДБ за аконтацијата за месец јули 2022 година е позитивен и изнесува 9.3%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец јули 2022 година е позитивен и изнесува 9,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец јули 2022 година која треба да се плати до 15 август 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 9,3% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Објавено на: 08/08/2022

МСФИ Напис: Нов Закон за вршење на сметководствени работи
Во написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на новиот Закон за вршење на сметководствени работи објавен во Службен весник на РСМ број 173 од 1 Август 2022 година и кој влегува во сила на 9 Август 2022 година.

Објавено на: 04/08/2022

Во Службен весник 173/2022 објавен e Новиот Закон за вршење на сметководствени работи
Во службен весник на РСМ број 173 од 1 Август 2022 година објавен e Законот за вршење на сметководствени работи. Законот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник, односно на 9 Август 2022 година. Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16, 190/16 и 193/17). Со кликнување на повеже може да го симнете Законот,..

Објавено на: 03/08/2022

МСФИ Вести: Собранието на РСМ го донесе Законот за вршење на сметководствени работи
На продолжението на 71-та седница одржано на 27.07.2022 година, Собранието на Република С. Македонија го донесе Законот за вршење на сметководствени работи. Во следните денови се очекува негово објавување во Службен весник на РСМ по што истиот треба да влезе во сила осмиот ден од денот на неговото објавувањето. Основните решенија кои се пропишуваат со овој нов Закон за вршење на сметководствени работи се следните…

Објавено на: 27/07/2022
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јули 2022 – Август 2022 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јули 2022 – Август 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.07.2022 година…

Објавено на: 22/07/2022
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.