+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Април 2017 – Мај 2017 година
Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2017 година заклучно со периодот Април 2017 – Мај 2017 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.04.2017 година..

Објавено на: 21/04/2017
slika

Известување на ИСОС: Објавен јавен повик за издавање лиценца на правни лица за вршење сметководствени работи во согласност со Закон
Институтот на сметководители и овластени сметководители согласно Законот за вршење сметководствени работи и Статутот објавува повик за доставување документација за стекнување со лиценца и упис во регистрите за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи. Сите правни лица кои имаат вработено овластени сметководители и сметководители кои се запишани во…

Објавено на: 13/04/2017
picture1

МСФИ е НАПИС: Трошоци за животно осигурување за менаџери и вработени на друштвото (даночен и сметководствен третман)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на платените премии за животно осигурување од страна на друштво обврзник на данок на добивка во корист на негов менаџер или на негови вработени…

Објавено на: 12/04/2017
ztd

Соопштение на ИСОС: Јавни расправи за предлог-тарифникот за минимални надоместоци
Од страна на на Институтот на сметководители и овластени сметководители (ИСОС) објавено е соопштение во врска со јавните расправи за предлог-тарифникот за минимални надоместоци за месечните трошоци за книговодствени услуги кои беа одржани во Скопје, Штип, Струмица, Прилеп, Кавадарци, Битола, Кичево, Ресен, Дебар, Гостивар, Куманово, Охрид, Струга, Велес, Тетово на кои учествуваа преставници на сметководствени бироа и самојстојни сметководители…

Објавено на: 11/04/2017
obrazecde

Известување на ИСОС: Објавен официјален регистар согласно член 29 од Законот за вршење на сметководствени работи
На веб страната на Институтот на сметководители и овластени сметководители (ИСОС) објавен е Регистар на овластени сметководители и Регистар на сметководители во кој се внесени лицата за кои Институтот има добиено потврда дека не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност од Централниот регистар до 29 март 2017 година. Официјалните регистри ќе се дополнуваат како ќе се добиваат потврдите од Централниот регистар…

Објавено на: 10/04/2017
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Март 2017 година е позитивен и изнесува 1,3%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Март 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитувен и изнесува 1,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Март 2017 година која треба да се плати до 15 Април 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2016 година зголемена за 1,3% (АОП 41 од ДБ за 2016 година).

Објавено на: 07/04/2017
slika

МСФИ е Напис: Даночен и сметководствен третман на исплатата на дивиденда во 2017 година
За начинот на пресметување и исплата на дивиденда како и за даночниот третман на исплатата на дивиденда во 2017 година се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 06/04/2017
slika

МСФИ е Напис: Права на работникот во случај на неисплаќање плата
Kакви права има работникот до колку работодавачот не му ја исплаќа платата и што може да преземе во таков случај и какви се правата и обврската на работодавачот. На овие прашања се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 04/04/2017
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.