+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникЦелта на МСС 8 кој го применуваат големите и средни друштва и Оддел 10 од МСФИ за МСЕ е да се пропишат критериумите за избор и промена на сметководствени политики, заедно со сметководствениот третман и обелоденувањето на промените на сметководствените политики, промените во сметководствените проценки и исправката на грешки. Повеќе може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Откажувањето на договорот за вработување од деловни причини, односно прогласување на работниците за технолошки вишок за жал е една од можностите преку која работодавачот намалувајќи го бројот на вработени може да ги намали и трошоците на работењето. Кон оваа непопуларна мерка (за работниците), работодавачите пристапуваат доколку со други мерки не можат да ја постигнат целта. Повеќе во врска со законскиот, сметководствениот и даночниот третман во 2022 година на откажување на договорот за вработување од деловни причини може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи….

Придружено друштво е правно лице во кое друго правно лице остварува учество во донесувањето на и управувањето со финансиските и деловни политики и одлуки на другото правно лице, меѓутоа не го контролира тоа правно лице. Учеството претставува директно или индиректно поседување на најмалку 20% до 50% од вкупниот број на акции или удели. Повеќе за сметководствениот и даночниот третман на вложувањата во придружени друштва и примена на методата на главнина може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во услови на тешка економска криза македонските компаниите се соочуваат со тешкотии во работењето изразено преку нарушена ликвидност со која не само што неможат навремено да ги исполнуваат обврските кон добавувачите туку се соочуваат и со сериозни потешкотии навремено да ги платат даночните обврски кон државата и да исплатат плати кон вработените. Во тој контекст укажуваме на опасностите кои произлегуваат од одредбите на член 35-а од Законот за даночна постапка кои и даваат можност (алатка) на УЈП во одредени случаи кога не може даночниот долг да го наплати од компанијата да посегне кон имотот на лица кои со своите одлуки влијаеле врз стопанските активностите на даночниот должник, од кои произлегол даночниот долг кон УЈП…

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец октомври 2022 година е позитивен и изнесува 11,6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец октомври 2022 година која треба да се плати до 15 ноември 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 11,6% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Согласно Одлуката највисоката цена на огревно дрво од даб се определува во висина до 4.500 денари за метар просторен (мпр), додека највисоката цена на огревно дрво од бука се определува во висина до 6.429,00 денари за метар кубен (м3). Највисоката цена на пелетите за огрев се утврдува во висина до 27,00 денари за килограм. Вака определените цени од страна на Владата се со вклучен ДДВ и транспорт. Овие највисоки цени на производите ќе се применуваат до 31 декември 2022 година….

Меѓународниот Сметководствен Стандард 16 – Недвижности, постројки и опрема и одделот 17 од МСФИ за МСЕ го пропишуваат сметководствениот третман на недвижностите, постројките и опремата како што се: признавањето, утврдувањето на нивната сметководствена вредност, расходите за депрецијација (амортизација) и загубите од обезвреднувањето на вредноста на средствата, што треба да бидат признаени во врска со нив. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој нив повеќе примери се осврнуваме на вреднување на недвижностите, постројките и опремата согласно МСС 16…

Премијата за приватно здравствено осигурување за вработени не се оданочува со данок на личен доход и преставува признат трошок за цели на данокот на добивка. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој се осврнуваме на даночниот третман на дополнителното (приватно) здравствено осигурување во 2022 година…

Регистрирањето на директните инвестиции во странство од страна на резиденти, како и на директните инвестиции на нерезиденти во Република С. Македонија се врши на обрасците ДИР и ДИН и се спроведува во Централниот регистар на РСМ во рок од 60 дена од денот на склучувањето на капиталната трансакција која е правна основа за стекнување на директната инвестиција. Со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој подетално се осврнуваме на обврската за упис на директните инвестиции во странство и во земјата…

Согласно Законот за даночна постапка, а поради отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на ДДВ – 04 пријавата се продолжува. Крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријавата (25.10 2022) се продолжува за 3 (три) работни дена, односно крајниот рок за поднесување на ДДВ – 04 пријавите ќе се смета 28.10.2022 година (петок).

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2022 – Ноември 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.10.2022 година…

Со кликнување на повеќе може да го преземете ОКТОМВРИСКИОТ број од 2022 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.