+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

Во Службен весник на РСМ, број 232, на 08.11.2019 објавен е Законот за изменување на Законот за данокот на добивка со кој е изменет членот 30-a став (12) од Законот за данокот на добивка. Со измената на Законот износот на вредноста на издадените ваучери на спортски субјекти врз основа на кои обврзниците на данок на добивка го остваруваат правото на даночно ослободување е зголемено од постојните 6 милиони евра на 10 милиони евра на годишно ниво. Законот влегува во сила со денот на објавувањето вo „Службен весник на Република Северна Македонија“ односно на 8.11.2019 година. Со кликнување на повеќе може да ја преземете измената и на Законот и пречистен текст на Законот за данокот на добивка…

Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој подетално се осврнуваме на законските прописи кои ја регулираат гаранцијата како и сметководствените и даночните аспекти на трошоците за извршени поправки и сервисирања во гарантен и во негарантен рок…

До колку друштвото има акумулирана загуба од претходни години или оствари загуба од деловно работење по годишната сметка од тековната година и истата ја покрива со акумулирани добивки кои потекнуваат од периодот од 2009 до 2013 година тогаш овие добивки се оданочуваат со данок на добивка и друштвото е обврзани преку е-tax до УЈП да го достави Образецот ДД-ПЗ. Повеќе во однос на наведеното низ практични примери може да прочитате во Написот кој може да ги симнете со кликнување подолу на преземи.

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Во Службен весник на РСМ, бр. 216 од 18.10.2019 година донесени се следните подзаконски акти од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р.М.“, број 112/14…248/18): Правилник за формата и содржината на даночниот биланс на непрофитни организации, со кој се пропишува формата и содржината на даночниот биланс на непрофитни организации и Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка;

Во однос на вредносните ваучери се наметнуваат следните прашања: Кога настанува даночниот долг за целите на ДДВ при продажбата на вредносните купони? Дали во моментот на продажба на вредносниот купон, трговецот или давателот на услугата е должен да пресмета ДДВ или ДДВ се пресметува во моментот на предавање на доброто или услугата во замена за купонот ? Што доколку истече периодот на важење на вредносните купони, а сопствениците на купоните не ги искористат истите. Дали приходувањето на обврските за неискористените купони подлежи на оданочување со ДДВ ? Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи, се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на вредносните купони и низ примери даваме одговори на наведените прашања…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на прашањата поврзани со почетното признавање и последователното вреднување на материјалните средства (земјиште или градежен објект) кои се стекнати со цел за нивно изнајмување и генерирање на приходи од наем, односно на правилата утврдени во МСС 40 – Вложувања во недвижности кој го применуваат средните и големите трговци и Оддел 16 од МСФИ за МСЕ кој го применуваат малите и микро трговците….

Под инвестициони вложувања во туѓи основни средства се сметаат вложувањата во објектот на закуподавачот извршени од страна на закупецот кои се однесуваат на: градење, реконструкција, адаптација, надградба и доградба со кои се зголемува вредноста на закупениот објект. Во однос на даночниот и сметководствениот третман на инвестиционите вложувања во туѓи недвижности може да прочитате во написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнување на законската можност, но и на сметководствените и даночните аспекти на исплатата на аванс на дивиденда во 2019 година…

Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи, покрај дефинирањето што претставува кривично дело и кога сторителот е кривично одговорен, ќе ги наведеме и кривичните дела од работен однос кои се предвидени во Кривичниот законик и санкциите кои се пропишани за тие кривични дела…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.