+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

На веб страната на Институтот на сметководители и овластени сметководители (www.isos.mk) објавена е Одлуката за донесување на акт за висината на минималните трошоци за вршење на книговодствени услуги и надоместок за сметководствени услуги. Согласно член 4 од Одлуката која може да ја преземете со кликнување на преземи истата влегува во сила од 1 Јули 2017…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнување на вработување на сезонски работници и Ви презентираме и модел на договор за вработување за вршење сезонска работа…

Членот 12 од Законот за авторското право и сродните права, авторското дело го дефинира како интелектуална и индивидуална творба од областа на книжевноста, науката и уметноста, изразена на кој било начин и форма. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално низ примери се осврнуваме на даночниот третман на приходите од авторски права и права на индустриска сопственост од аспект на персоналниот данок на доход…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот третман на примањата кои ги остваруваат професионалните спортисти и обврската за плаќање на придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување за спортистите аматери…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе укажуваме на разликите меѓу одделни закони кои ги уредуваат прашањата за чување на финансиски документи. Истовремено ја објаснуваме и постапката за уништување на финансиските и сметководствените документи…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на специфичностите на компензацијата, цесијата и асигнацијата, а на крајот на написот Ви даваме и соодветни теркови на овие видови на облигациони односи.

Правото на надомест на плата за време на привремена спреченост за работа е право кое на работникот му обезбедува материјална сигурност за време на неспособноста да извршува работни обврски поради болест или повреда на работа, а надоместокот поради подолго непрекинато боледување има за цел да му ги надомести, односно ублажи зголемените трошоци на работникот поради неговата неспособност за работа (трошоци за лекување и сл.)…

Предмет на Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е вршењето на угостителска дејност од страна на физички лица, во кој ќе ги наведеме угостителските услуги кои можат да ги вршат физичките лица, обврската за регистрација на угостителската дејност, условите за вршење угостителска дејност, инспекцискиот надзор, пропишаните прекршоци и даночниот третман.

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на нормативниот, даночниот и сметководствениот третман на поврзните лица за целите на ДДВ…

Институтот на сметководители и овластени сметководители согласно Законот за вршење сметководствени работи и Статутот објавува повик за доставување документација за стекнување со лиценца и упис во регистрите за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи. Сите правни лица кои имаат вработено овластени сметководители и сметководители кои се запишани во…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.