+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во написот кој може да го симнете со окликнување на повеќе, Ве за­поз­на­ваме со новините кои се предлагаат со овие предлог законски решенија…

Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 октомври 2018 година, даде автентично толкување на членот 29 став (2) точка 4) од Законот за трговските друштва, во врска со забраната за основање на трговско друштво од лице кое е содружник во ДОО или во ДООЕЛ чија сметка е блокирана додека трае блокадата на сметката на друштвото или додека над друштвото не се отвори постапка за ликвидација или стечај. Во Написот кој може да го смнете со кликнување на повеќе, Ви го презентираме Автентичното токување на Собранието на РМ во однос на овие одредби од Законот за трговските друштва…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на новините кои носи ова предлог законско решение во однос на оданочувањето со данок на доход на физичките лица почнувајќи од 1 јануари 2019 година (со посебен осврт на платите, договорите за дело и кириите). Воедно може да го симнете и предложениот текст на Законот објавен на веб страната на Минстерството за финансии…

Со нов Закон за данокот на личен доход (предлог), од 1 јануари 2019 година во Македонија започнува да се применува прогресивното оданочивање на доходот на граѓаните. Детали за најавените даночни новини кај персоналниот данок на доход може да ги преземете со кликнување на повеќе….

Во службен весник на РМ број 198 од 2018 година објавен е Законот за изменување на Законот за данокот на додадена вредност со кој се продолжува промената на повластената ДДВ стапка од 5% на становите до 2023 година…

Во написот кој Ви го даваме подолу се осврнуваме на нормативниот, сметководствениот и даночниот третман на трансформирањето на заемот и на дополнителната доплата во влог…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сезонските намалувања на стоките и на другите посебни форми на продажба со цел на едно место оваа проблематика да ја опфатиме од даночен и сметководствен аспект, но и од аспект на Законот за заштита на потрошувачите…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ви даваме модел на Програма за спречување перење пари и финансирање тероризам согласно Новиот Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам . Оваа Програма Ви ја даваме и во форма на Microsoft word заради ваше прилагодување.

Одговорноста на содружниците произлегува од повеќе одредби од Законот за трговските друштва. Одговорноста е определена уште со заедничките општи одредби за трговски друштва во ЗТД, каде што е пропишано дека содружниците на друштвото со ограничена одговорност не одговараат за обврските на друштвото, ако со овој закон поинаку не е определено. Подетално за наведеното може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи даваме одговор на повеќе прашања и дилеми кои се наметнуваат при вработување на работници кај втор работодовач со дополнително работење најмногу до 40 часа месечно…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.