+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ви ги презентираме новините кои ги носи ова предлог Законско решение…

Вo однос на оданочувањето на приходите од авторски права и права од индустриска сопственост со персонален данок на доход во Законот за персоналниот данок на доход предвидени се даночни олеснувања со кои може да се намали даночната основа преку користење на определен процент на нормирани трошоци. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на оданочувањето на физичките лица со персонален данок на доход за остварените приходи од авторски права и права на индустриска сопственост со посебен акцент на примената на системот е-ПДД при пресметка и плаќање на персоналниот данок во 2018 година…

Во Службен весник на РМ број 126 од 2018 година, Министерството за труд и социјална политика ја објави висината на минимална плата во бруто износ на Република Македонија. Согласно соопштението за периодот јули 2018, заклучно со платата за месец март 2019 година најниската бруто плата изнесува 17.370,00 денари. Врз основа на наведеното со примена на постојното лично ослободување за 2018 година најниската нето плата изнесува 12.165 денари.

Подетално за новините кои ги носи Новиот Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам кој стапува на сила на 7 Јули 2018 година може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе. Исто така Ви го даваме и интегралниот текст на Законот.

Подетално за начинот на пресметка на казнената камата и за нејзината висина по периоди прочитајте во Написот Специфичности кај казнената камата кој може да го преземете во продолжение…

Во Службен весник на РМ“ бр.120 од 2018 година објавен е Законот за измени и дополнувања на Законот за работните односи. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ви ги презентираме новините по редоследот како што истите се наведени во текстот на најновите измени на ЗРО…

Подетално за начинот на пресметка на казнената камата прочитајте во Написот Пресметка на казнена (затезна) камата до 31 Декември 2018 година кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во написот кој може да го симнете подолу, Ви ги презентираме новините кои ги носи Законот за измени и дополнувања на Законот за трговија. Исто така Ви даваме и пречистен текст на Законот за трговија со овие Законски измени…

Приватната агенција може да биде основана за вршење на една или повеќе од следниве работи: привремени вработувања; посредување за вработување во земјата; посредување за вработување во странство и посредување за вработување во земјата и странство. Подетално за Новата законска регулатива која се однесува на посредување при вработување од страна на приватни агенции за вработување може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе….

Со Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва се предлага бришење на постојните одредби од Законот кои се однесуваат за тајни друштва. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој Ве запознаваме со овие предложени измени…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.