+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникПравото на годишен одмор е едно од основните уставно загарантирани права од работен однос, кое на работникот му припаѓа независно дали засновал работен однос на неопределено или определено време, со полно или со неполно работно време. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на користењето на годишен одмор, надомест за неискористен годишен одмор и исплата на регрес за годишен одмор во 2024 година. Воедно Ви даваме и повеќе теркови како што се: Решение за годишен одмор, Oдлука за исплата на регрес, Спогодба за исплата на регрес во помал износ и Одлука за исплата на надоместок за неискористен годишен одмор. Ви го даваме и пречистениот текст на Законот за работните односи….

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Со одредбите на член 191 став 1 од ЗТД е пропишано: “Со договорот за друштвото може да се определи сите или одделни содружници да се обврзат да дадат дополнителни доплати над износот на влогот само кога е тоа потребно за покривање на загубите или за привремена неопходна потреба од парични средства.” Со дополнителните доплати, кои по правило имаат долгорочен карактер, се овозможува друштвото да стекне парични средства од содружниците, без зголемување на влоговите на содружниците. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално низ примери се осврнуваме на законската можност за покривање на загубите на друштвото преку дополнителни доплати уплатени од страна на содружниците, односно акционерите…

Со кликнување на повеќе може да го преземете МАЈСКИОТ број од 2024 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Физичките лица – граѓани кои оствариле доход во 2023 година кој подлежи на оданочување со данок на личен доход ги добија од УЈП предпополнети годишните даночни пријави за 2023 година во системот е-ПДД на пропишан образец ДЛД-ГДП. Написот има за цел да укаже на начинот на пополнување, односно постапката на контрола на внесените податоци од страна на УЈП во годишната даночна пријава (ДЛД-ГДП) во функција на правилно и точно утврдување и плаќање на годишната даночна обврска на данокот на личен доход за 2023 година од страна на физичките лица – граѓани.

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на наведената проблематика со намера да ги појасниме законските основи и даночните реперкусии во 2024 година кои можат да ги предизвикаат трошоците за образование, односно трошоците за стручно оспособување на вработените кога истите паѓаат на товар на друштвото…

Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи низ примери се осврнуваме на даночен третман на премиите за животно осигурување, приватното здравствено осигурување и на придонесите во трет пензиски фонд во 2024 година.

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ повеќе примери се осврнуваме на примената на член 19 став 7 од Законот за ДДВ во делот кој се однесува на дефинирање на тоа што преставува даночна основа за целите на ДДВ на прометот остварен од увезени употребувани патнички моторни возила…

Согласно Законот за трговските друштва, содружниците кај друштво со ограничена одговорност, имаат право да располагаат со сопствените удели под условите утврдени во актот за основање на друштвото (Договорот за друштвото кај ДОО, односно Изјавата за основање на друштвото кај ДООЕЛ). Целта на написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е да се прикаже како и под кои услови имателот на уделот може да располага со уделот што го поседува. Исто така се осврнуваме и на даночен третман на преносот на удел…

Со дерегистрацијата од системот на ДДВ за даночните обврзник настануваат определени даночни обврски за кои подетално низ примери се осврнуваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Со кликнување на повеќе може да го преземете АПРИЛСКИОТ број од 2024 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Согласно член 10 став 2 од Законот, надоместокот на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање се исплатува најмногу во висина до 15% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година и за 2024 година изнесува 8.237,00 денари (54.916 x 15%). Подетално за даночниот третман на примањата на волонтери како и за обврската за плаќање на придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување во 2024 година Ви даваме во Написот кој може да го симнете се кликнување на повеќе….

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.