+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на новините кои ги носи ова законско решение во обезбедување на државна поддршка за македонските компании со цел јакнење на нивната конкурентност и зголемување на вработувањето во Република Македонија…

Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално се осврнуваме на законската регулатива во однос на ангажирањето на вработени со скратено работно време како и на пресметката на плата за оваа категорија работници.

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сметководствениот третман кај македонските компании на орочените депозити во банки, односно барањата на МСС 39 кои се однесуваат на класификација и утврдување на вредноста на депозитите како и на барањата на МСС 18 кои се однесуваат на признавање на приходите од камата…

Волонтер согласно Законот за волонтерство е физичко лице кое дава услуги, вештина и знаења на доброволна основа и без финансиска или друга лична обврска. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на регулативата, даночниот третман и плаќањето на придонеси за волонтери во 2018 година…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи, подетално се осврнуваме на законската регулатива со која се уредуваат прашањата за остварување на правото на надоместок на штета што ја претрпел доверителот поради неисполнување на обврската од страна на должникот/вршител на услугата, како и на даночниот и сметководствениот третман на надоместокот…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ви ги презентираме новините кои се предлагаат во Законот за работните односи…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на овластувањата и одговорностите на управителот кај друштво со ограничена одговорност како еден од наj присутните облици на трговски друштва…

Подетално во однос на новините во даночниот третман на капиталната добивка остварена од продажба на недвижен имот и удели од аспект на персоналниот данок на доход, Ви даваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во Законот за трговските друштва, дивидендата се дефинира како дел од добивката на друштвото која што се распределува на содружниците, односно на акционерите на друштвото во согласност со правата определени во уделите, односно во секој род и класа на акции. Сметководствениот и даночниот третман на исплатата на дивиденда во 2018 година го елаборираме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Платеното отсуство од работа претставува право на работникот кога од определени оправдани причини не работи, а за истиот период има право на надомест на плата. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме подетално на наведената проблематика…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.