+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на расходувањето на материјалните основни средства и нивна продажба подоцна како отпад со посебен осврт на важноста во обезбедување на соодветна документација при отписот на овие средства од сметководствената евиденција на друштвото…

Предложеното законско решение е ставено на јавна расправа по што предложениот текст ќе биде доставен во Собраниска постапка за негово донесување. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на клучните новини кои ги носи предложеното законско решение во сметководствената професија…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на примената на pro-rata концептот на алокација заснован на објективна вредност во околности кога збирно се стекнуваат повеќе основни средства без притоа од влезната фактура и од прилозите да се има можност да се утврди поединечната вредност на секое одделно стекнато средство…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се оврнуваме на престанок на договорот за вработување со отказ од страна на работодавачот со посебен осврт и на судската пракса, односно ставовите на судовите во Република Македонија во врска со ова прашање…

Со кликнување на повеќе може да го преземете СЕПТЕМВРИСКИОТ број од 2018 година на електронското издание на списанието МСФИ СОВЕТНИК во кое се осврнуваме на повеќе теми како што се: ДДВ третманот на посредничките услуги во меѓународниот превоз на патници, животното осигурување за менаџери и вработени на друштвото, исплата на аванс на дивиденда во 2018 година, рокови за исполнување парични обврски согласно Законот за финансиска дисциплина, финансиска поддршка за испата на повисоки плати од минималната плата, нов Закон за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај, враќање на ДДВ на посебни субјекти – нерезиденти, непрофитни организации, странски дипломатски / конзуларни преставништва и меѓународни организации, здравствени прегледи на работниците согласно Законот за безбедност и здравје при работа, пријавување на обврски до Министерството за финансии од страна на субјекти основани од РМ и единиците на локална самоуправа и на крајот Ви даваме повеќе прашања и одговори од сферата на даноците….

По однос на изготвувањето и доставувањето на пополнета годишна даночна пријава за 2018 година до физичките лица – граѓани согласно член 68 од Законот за персоналниот данок на доход, Управата ја дава следната инструкција…

Министерството за финансии започна постапка на изготвување на Нов Закон за вршење на сметководствени работи. Целта на новото законско решение, односно новиот Закон кој се предлага е да се овозможи одржување на електронски седници на Собранието на Институтот што ќе овозможи транспарентност и инклузивност во донесувањето одлуки. Заради подигање на квалитетот на професијата, се предлага воведува влезен испит со можност за ослободување од полагање на одредени испити во зависност од претходно стекнатото образование. Се предлага овозможува влез во професијата веднаш по завршување на формалното образование и се унапредува процесот на континуирано професионално усовршување (се признава учество на симпозиуми, конгреси,стручни предавања, менторство и сл.)…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнување на законската можност, но и на сметководствените и даночните аспекти на исплатата на аванс на дивиденда во 2018 година…

Предмет на нашиот интерес во на­писот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е даночниот и сметководствениот тр­е­т­­­ман за платените премии за животно оси­гу­ру­ва­ње кое во последно време се почесто го практикуваат и договараат македон­ски­те ком­­па­н­и­и­ за своите менаџери и за свои­те вра­­­бо­те­ни и на истото се ос­вр­нуваме низ по­­веќе пр­и­­­мери…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на обврските кои се пропишани со овој Закон, а се однесуваат на субјектите кои се должни да го применуваат…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.