+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникСо кликнување на повеќе може да го преземете МАЈСКИОТ број од 2023 година на стручното списание од областа на сметководството, даноците и финансиите МСФИ СОВЕТНИК…

Со новиот Закон за задругите („Службен весник на РСМ“ бр.101/23), се уредуваат условите, начинот и постапката за основање, регистрација, работење, видот на задругите, надзорот над работењето и престанокот на задругите. Законот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”, односно на 24.05.2023 година. Повеќе во врска со Новиот Закон за задругите може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе. Воедно ви го даваме и законскиот текст на новиот Закон за задругите…

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2023 година заклучно со периодот мај 2023 – јуни 2023 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.05.2023 година…

МСФИ КОНСАЛТИНГ организира еднодневни КПУ обуки број 2/2023-8 во МАЈ 2023 година во следните термини и градови:
I. СОВЕТУВАЊЕ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО
– 17 Мај 2023 (среда) во Штип ‐ Хотел Оаза
– 19 Мај 2023 (петок) во Охрид ‐ Хотел UNIQUE Resort & Spa
– 26 Мај 2023 (петок) во Скопје ‐ Хотел Холидеј Ин
– 31 Мај 2023 (среда) во Прилеп ‐ Хотел Кристал Палас
II. ON LINE СОВЕТУВАЊЕ

– 18 Мај 2023 (четврток)
– 27 Мај 2023 (сабота)

Многу често во секојдневното работење, друштвата имаат потреба од испраќање на своите вработени на едукација, специјализација, посетување на стручни курсеви и семинари чија цел е стекнување на вработените со одделни вештини и знаења, добивање на уверенија и лиценци кои се потребни во деловното работење на друштвата. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночните реперкусии во 2023 година кои можат да ги предизвикаат трошоците за образование, односно трошоците за стручно оспособување на вработените кога истите паѓаат на товар на друштвото…

Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на финансиската помош која македонските компании ја одобруваат на физичките лица – граѓани за нивно лекување во 2023 година. Исто така се осврнуваме и на начинот на оданочување на физичкото лице на кое по неговото лекување ќе му останат неискористени донирани финансиски средства…

Капар е сума пари или одредено количество заменливи предмети кои едната страна ги дава на другата договорна страна со цел обезбедување на исполнувањето на својата обврска, а пишманлак е кога едната или двете страни во договорот предвидат можност да се откажат од договорот со давање на извесен паричен износ или предмети. Но, кога со капарот е договорено право некоја од договорните страни да се откаже (пишмани) од договорот, тогаш капарот има функција на откажување на договорот (пишманлак). Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на капарот и пишманлакот и нивниот нормативен, даночен и сметководствен третман…

Даночните обврзници кои користеле реинвестирана добивка не смеат да ги отуѓат средствата во период од 5 години од денот кога е извршено инвестициското вложување. Во однос на донациите во спортот и намалувањето на пресметаниот данок врз таа основа доколку на даночните обврзници или на лица поврзани со нив, им бидат вратени донираните финансиски средства од страна на спортските субјекти од директно или преку набавка на стоки и услуги, обврзниците го должат данокот кој би го платиле доколку не го користеле ослободувањето на данокот на добивка. Повеќе во однос на наведеното може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во Службен весник на РСМ број 91 од 28.04.2023 година објавена е измена на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки со која се продолжува рокот на траење на мерката за ограничување на маржата на основните прехранбени производи. Според Одлуката на Владата оваа мерка ќе се применува до 30 јуни 2023 година…

Во Службен весник на РСМ број 92 од 28 април 2023 година објавени се следните две одлуки: Одлука со која се менува Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.71/23 и 78/23) и Одлука со која се менува Одлуката за определување обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.74/23). И двете измени на Одлуките се однесуваат на продолжување на важењето на мерката на Владата за определување на највисоки цени на одделни видови на зеленчук и овошје како и на обврската трговците да набавуваат определени количини на зеленчук и овошје до 31 мај 2023 година…

Можноста работодавачот на свој трошок да им организира исхрана на вработените за време на работа е пропишана во член 113 од Законот за работните односи. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ примери се осврнуваме на даночниот третман на испораката на храна и пијалаци кои во форма на организирана исхрана компаниите ја обезбедуваат за своите вработени во 2023 година…

Купување и продажба на трговска стокa во транзит преставува деловен настан, за кој често се поставува прашањето, како таквиот деловен потфат да се евидентира во сметководството. За тоа какви документи треба да се изготват, односно какви се даночните обврски на компаниите кои вршат продажба на трговска стока во транзит и каков е сметководствениот третман може да прочитате написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.