+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникЗаконот за работните односи дава можност работник кој има склучено договор за вработување со полно работно време, по исклучок да склучи договор за вработување со скратено работно време со друг работодавач. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи даваме одговор на претходно наведените прашања и дилеми кои се наметнуваат при вработување на работници со дополнително работење кај втор работодавач во 2022 година. Воедно Ви даваме и Изјава на согласност за дополнително работење и Пречистен текст на Законот за работните односи…

Угостителски услуги се: приготвување и послужување на храна, приготвување оброци заради консумирање на друго место, послужување на алкохолни и безалкохолни пијалаци, приготвување и послужување на топли и ладни напивки и вршење на услуги за сместување. Во Република Македонија значителен број на физички лица – граѓани учествуваат во туристичката понуда преку издавање на апартмани за сместување на туристите во нашите најпознати туристички места….

МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на еднодневни КПУ обуки во МАЈ И ЈУНИ 2022 година во следните термини и градови:
СОВЕТУВАЊЕ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО:
26 Maj 2022 (четврток) во Штип – Астибо Плаза;
27 Мај 2022 (петок) во Охрид – Хотел UNIQUE Resort & Spa;
1 Јуни 2022 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас;
2 Јуни 2022 (четврток) во Струмица – Хотел Сириус;
3 Јуни 2022 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин и
ON LINE СОВЕТУВАЊЕ на 8 Јуни 2022 (среда)…

Признавање на долг е дејствие на должникот со кое тој ја признава својата обврска која треба да ја исполни. Ова дејствие е значајно во облигационите односи, бидејќи со признавањето на долгот (обврската), настапува прекин на застареноста. Што се смета како признавање на долг, дали конфирмацијата на меѓусебни побарувања и обврски се смета како признавање долг, е тема на написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе.

Согласно член 10 став 2 од Законот, надоместокот на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање се исплатува најмногу во висина до 15% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година и за 2022 година изнесува 6.433,00 денари (42.887 x 15%). Подетално за даночниот третман на примањата на волонтери како и за обврската за плаќање на придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување во 2022 година Ви даваме во Написот кој може да го симнете се кликнување на повеќе….

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец април 2022 година е позитивен и изнесува 6,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец април 2022 година која треба да се плати до 15 мај 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 6,3% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Најчест случај на промена во облигациониот однос е промена на договорните страни. Законот за облигационите односи предвидува неколку начини на промена на договорните страни: по пат на цесија, преземање на долг, пристапување кон долг и преземање исполнување на долг, што е предмет на разработка во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи. Исто така Ви даваме и теркови на Договор за цесија, Договор за преземање на долг, Договор за пристапување кон долг и Договор за преземање на исполнување како и пречистен текст на Законот за облигационите односи…

Во Службен весник број 99 од 21.04.2022 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва со кои: се овозможува заем даден од трети лица да се трансформира во влог; се подобрува информираноста на малцинските акционери и се допрецизира обврската за примена на кодексот за корпоративно управување на берзата на која котираат акциите на друштвото. Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој се осврнуваме на овие најнови измени на Законот за трговските друштва кои влегуваат во сила на 29.04.2022 година…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ примери се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на авансите во редовниот промет на добра и услуги и на авансите во услови на Reverse Charge при примена на член 32-а од Законот за ДДВ. Исто така даваме одговори и на прашањето Што ако по дадениот аванс и добиената авансна фактура никогаш не настане конечна испорака на добра или услуги ?

Согласно Законот за даночна постапка, во услови на ограничени човечки и временски ресурси и намалени капацитети кај даночните обврзници, а со оглед на тоа дека се очекува поднесување на даночни пријави за даночен период од 01-01.2022 – 31.03.2022 и за 01.03.2022 – 31.03.2022 година од месечните и тримесечните обврзници за ДДВ, со цел одбегнување на отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на ДДВ-04 пријава. Крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријавата (25.04.2022 односно 26.04.2022 поради Велигденските празници) се продолжува за 1 (еден) работен ден, односно за краен рок за поднесување на ДДВ-04 пријавите ќе се смета 27.04.2022 година.

Со кликнување на повеќе може да го преземете АПРИЛСКИОТ број од 2022 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските и даночните аспекти на трошоците настанати при организирањето на превозот на вработените до и од работа во 2022 година…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.