+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

Обврската за изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2018 година произлегува од Законот за трговски друштва, како и согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Од аспект на финансиско известување, консолидацијата претставува постапка на изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на матичното друштво и една или повеќе негови подружници, како да претставуваат еден субјект…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Декември 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 2.6%…

Сите средни и големи компании во РМ покрај годишна сметка за 2018 година имаат обврска до Централниот регистар да достават и неревидирани финансиски извештаи. Комплетот на финансиски извештаи согласно МСС 1-Презентирање на финансиските извештаи го сочинуваат: Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на главнината, Извештај за паричните текови и Сметководствени политики и објаснувачки белешки подготвени во согласност со МСС, односно МСФИ. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на начинот на изготвување на Извештајот за парични текови за 2018 година.

Почитувани колеги, МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.1/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ/ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
30 Јануари 2019 (среда) во Штип ‐ Хотел Оаза
31 Јануари 2019 (четврток) во Скопје ‐ Хотел Холидеј Ин
5 Февруари 2019 (вторник) во Битола ‐ Хотел Милениум
6 Февруари 2019 (среда) во Охрид ‐ Хотел UNIQUE Resort & Spa
7 Февруари 2019 (четврток) во Струмица ‐ Хотел Сириус
8 Февруари 2019 (петок) во Скопје ‐ Хотел Холидеј Ин
12 Февруари 2019 (вторник) во Прилеп ‐ Хотел Кристал Палас
13 Февруари 2019 (среда) во Тетово ‐ Ресторан Принц
16 Февруари 2019 (сабота) во Скопје ‐ Хотел Континентал

Од страна на Министерството за финансии донесен е нов текст на Предлогот на закон за вршење на сметководствени работи, во кој се вградени најголем број од добиените забелешки и сугестии од страна на сметководителите и експертите од оваа област.

Со преминувањето на земјата во втората фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА), правните и физичките лица ќе можат да вложуваат во недвижности и во хартии од вредност во странство…

Во “Службен весник на РМ”, бр. 26 од 04.02.2019 година објавен е Правилникот за формата, содржината и начинот на доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица.

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, се осврнуваме на повеќе прашања околу условите за стекнување право на надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест или повреда, висината и основицата за утврдување на надоместокот на плата и други прашања во врска остварувањето на ова право, согласно Законот за работните односи и Законот за здравствено осигурување…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законската обврска за доставување и начинот на пополнување на Извештајот за задржан данок Образецот ДД-И за 2018 година…

Со клинување на повеќе може да ги преземете коефициентите за ревалоризација за 2018 година…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.