+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникФизичките лица – граѓани кои оствариле доход во 2023 година кој подлежи на оданочување со данок на личен доход ги добија од УЈП предпополнети годишните даночни пријави за 2023 година во системот е-ПДД на пропишан образец ДЛД-ГДП. Написот има за цел да укаже на начинот на пополнување, односно постапката на контрола на внесените податоци од страна на УЈП во годишната даночна пријава (ДЛД-ГДП) во функција на правилно и точно утврдување и плаќање на годишната даночна обврска на данокот на личен доход за 2023 година од страна на физичките лица – граѓани.

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2024 година заклучно со периодот мај 2024 – јуни 2024 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.05.2024 година…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на наведената проблематика со намера да ги појасниме законските основи и даночните реперкусии во 2024 година кои можат да ги предизвикаат трошоците за образование, односно трошоците за стручно оспособување на вработените кога истите паѓаат на товар на друштвото…

Почитувани колеги,
МСФИ КОНСАЛТИНГ организира еднодневни онлајн КПУ обуки број 2/2024-8 часа во МАЈ / ЈУНИ 2024 година во следните термини:

– 31 Мај 2024 (петок)
– 07 Јуни 2024 (петок)

Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи низ примери се осврнуваме на даночен третман на премиите за животно осигурување, приватното здравствено осигурување и на придонесите во трет пензиски фонд во 2024 година.

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ повеќе примери се осврнуваме на примената на член 19 став 7 од Законот за ДДВ во делот кој се однесува на дефинирање на тоа што преставува даночна основа за целите на ДДВ на прометот остварен од увезени употребувани патнички моторни возила…

Согласно Законот за трговските друштва, содружниците кај друштво со ограничена одговорност, имаат право да располагаат со сопствените удели под условите утврдени во актот за основање на друштвото (Договорот за друштвото кај ДОО, односно Изјавата за основање на друштвото кај ДООЕЛ). Целта на написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е да се прикаже како и под кои услови имателот на уделот може да располага со уделот што го поседува. Исто така се осврнуваме и на даночен третман на преносот на удел…

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец април 2024 е позитивен и изнесува 1,6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец април 2024 година која треба да се плати до 15 мај 2024 година…

Со дерегистрацијата од системот на ДДВ за даночните обврзник настануваат определени даночни обврски за кои подетално низ примери се осврнуваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Управата за јавни приходи ја информира јавноста дека пропишаниот рок за поднесување на Пријавите за данокот на додадена вредност “ДДВ–04“, кој истекува на 25.04.2024 година, се продолжува за еден ден, односно, краен рок за поднесување на пријавите ДДВ -04, ќе се смета 26.04.2024 година, имајќи ја во предвид Одлуката на Влада на РСМ, со која…

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2024 година заклучно со периодот април 2024 – мај 2024 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 23.04.2024 година…

Со кликнување на повеќе може да го преземете АПРИЛСКИОТ број од 2024 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.