+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јуни 2018 – Јули 2018 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.06.2018 година…

Со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој Ве запознаваме со предложеното законско решение.

Со кликнување на повеќе може да го преземете ЈУНСКИОТ број од 2018 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК во кое се осврнуваме на откупот на земјоделски производи, претворањето на заемот и на дополнителната доплата во влог, правото на годишен одмор и регрес за годишен одмор, сезонската работа, правата поради бременост, раѓање и родителство, наплата и плаќање во ефективни странски пари – девизи, изнесување и внесување на ефективни странски пари – девизи и денари од страна на резиденти и нерезиденти, одговорноста на трговецот за недостатоци и исправност на производите продадени на потрошувачот, за укинувањето на нормираниот учинок од Законот за минимална плата и одговори на прашања од областа на даноците….

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе даваме одговор на прашањата поврзани со даночниот третман на приходите од земјоделска дејност кои ги остваруваат физичките лица земјоделци во 2018 година.

Со цел операционализација на Законот за финансиска поддршка на инвестиците во Службен весник на РМ број 106 од 2018 година објавени се: Правилник за формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација и Правилник за формата и содржината на барањето за исплата на финансиската поддршка и потребната документација. Наведените правилници влегуваат во сила на 8 Јуни 2018 година.

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Мај 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 1.8%…

Сезонската работа се заснова на договор за вработување на определено време. Работникот кој склучил договор за вработување на определено време, ги остварува правата од работа како и работник кој склучил договор за вработување на неопределено време. Од ова правило има одредени исклучоци, Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на регулативата која ја уредува сезонската работа…

Според Уставниот суд, законски утврдената минимална основна плата на работникот со посебниот Закон за минимална плата е посебно право, и не може да биде детерминирана од услов кој го доведува во прашање тоа загарантирано посебно право со Законот, за утврдување на минималната основна плата на работникот. Подетално за одлуката на Уставниот суд се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ прашања и одговори се осврнуваме на правото на годишен одмор и регрес за годишен одмор за 2018 година и неговиот сметководствен и даночен третман.

Со кликнување на повеќе може да го преземете МАЈСКИОТ број од 2018 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК во кое се осврнуваме на сметководствениот третман на залихите согласно МСС 2 – Залихи и Оддел 13 од МСФИ за МСЕ, сметководствениот третман на орочените депозити, пресметката на плата на вработен со скратено (неполно) работно време, даночни олеснувања при вработување на инвалидни лица и заштитни друштва, Законот за финансиска поддршка на инвестиции, ништовни и рушливи договори – неважност на договорите….

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.