+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникИзвештајот за промени во главнината согласно член 476 став 4 од Законот за трговските друштва е дел од сетот на финансиски извештаи заедно со Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех), Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата) и Извештајот за паричните текови. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ви даваме комплетен пример за Изготвување на извештајот за промените во главнината во 2022 година, како и образложенија поврзани со составувањето на извештајот…

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец јануари 2023 е позитивен и изнесува 13,0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец јануари 2023 година која треба да се плати до 15 февруари 2023 година…

Со кликнување подолу на преземи може да симнете Алатка за пресметка на данокoт на солидарност (во Microsoft Excel) и Презентација за Предлог Законот за данок на солидарност (во Мicrosoft Powerpoint)….

Согласно член 8 од Предлог Законот даночниот обврзник ќе биде должен да достави до УЈП образец „ДБ-ДС – Даночен биланс за оданочување со данок за солидарност“ во рок од 45 дена од истекот на рокот утврден за поднесување на годишната сметка согласно со Законот за трговските друштва и прописите за сметководство. Согласно член 15 од Предлог Законот даночниот обврзник ќе биде должен да го плати данокот за солидарност најдоцна до 31 мај 2023 година. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи детално низ повеќе примери се осврнуваме на пресметката на данокот на солидарност…

Во услови на страшната елементарна непогода земјотрес која ја погоди Турција , голем број на компании од целата територија на Македонија изразија намера за давање на хуманитарна парична помош или донирање на сопствени производи како помош за загрозените подрачја. Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе се осврнуваме на целокупната законска регулатива врзана за донациите со посебен акцент на условите, начинот и постапката за остварување на правата на даночните поттикнувања од аспект на ДДВ, данокот на добивка, данокот на личен доход и даноците на имот…

Почитувани колеги,
На почетокот сакаме да Ви изразиме огромна благодарност за поддршката која ни ја дадовте изминатите денови што за нас создава голема одговорност во иднина да бидеме уште подобри и да ви возвратиме на вашата максимална поддршка.
Бидејќи МСФИ Консалтинг во меѓувреме доби одобрение од ИСОС за спроведување на КПУ обуки, а по барање на голем број на наши соработници одлучивме на 14 февруари 2023 година (ВТОРНИК) да организираме еднодневна online КПУ обука 1/2023

Сите средни и големи компании во РМ покрај годишна сметка за 2022 година имаат обврска до Централниот регистар да достават и неревидирани финансиски извештаи. Комплетот на финансиски извештаи согласно МСС 1-Презентирање на финансиските извештаи го сочинуваат: Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на главнината, Извештај за паричните текови и Сметководствени политики и објаснувачки белешки подготвени во согласност со МСС, односно МСФИ. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на начинот на изготвување на Извештајот за парични текови за 2022 година, а воедно Ви даваме и алатка во Microsoft Excel којa може да Ви помогне при составување на Извештајот за паричен тек…

Со клинување на повеќе може да преземете Обрасци, Одлуки и други корисни документи поврзани со изготвување на годишна сметка за 2022 година…

Институтот на сметководители и овластени сметководители Ве известува дека се објавени ажурирани официјални регистри за активни сметководители и овластени сметководители.

Субјектот кој што има обврска да го задржи и да го уплати данокот, согласно членот 24 став 1 од Законот за данокот на добивка има обврска да достави и Извештај за уплатениот данок по задршка за 2022 година. Извештајот ДД-И треба да се достави најдоцна до 15 февруари 2023 година по електронски пат преку системот на е – даноци на УЈП. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на начинот на пополнување на Извештајот за задржан данок Образецот ДД-И за 2022 година, а воедно може да го преземете и написот во кој поопширно Ве запознаваме со даночниот и сметководствен третман на задржаниот данок на добивка…

Со клинување на повеќе може да ги преземете коефициентите за ревалоризација за 2022 година…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.