+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1941 резултати
Страна 1 од 195


МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на еднодневни КПУ обуки во МАЈ И ЈУНИ 2022 година во следните термини и градови:
СОВЕТУВАЊЕ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО:
26 Maj 2022 (четврток) во Штип – Астибо Плаза;
27 Мај 2022 (петок) во Охрид – Хотел UNIQUE Resort & Spa;
1 Јуни 2022 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас;
2 Јуни 2022 (четврток) во Струмица – Хотел Сириус;
3 Јуни 2022 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин и
ON LINE СОВЕТУВАЊЕ на 8 Јуни 2022 (среда)…

Објавено на 15/05/2022
Почитувани колеги !!!
МСФИ Консалтинг Ве поканува на ON LINE СОВЕТУВАЊЕ НА 17 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК) за подготвителните активности за изготвување на годишната сметка за 2020 година.

Објавено на 10/12/2020
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ МАЈ/ЈУНИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
15 Мај 2019 (среда) во Штип – Хотел Оаза
16 Мај 2019 (четврток) во Битола – Хотел Милениум
17 Мај 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
21 Мај 2019 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
22 Мај 2019 (среда) во Охрид – Хотел UNIQUE Resort & Spa
29 Maj 2019 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
31 Мај 2019 (петок) во Тетово – Хотел Mercure
07 Јуни 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
08 Јуни 2019 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал

Објавено на 05/06/2019
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Мај 2022 – Јуни 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.05.2022 година…

Објавено на 20/05/2022
Законот за работните односи дава можност работник кој има склучено договор за вработување со полно работно време, по исклучок да склучи договор за вработување со скратено работно време со друг работодавач. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи даваме одговор на претходно наведените прашања и дилеми кои се наметнуваат при вработување на работници со дополнително работење кај втор работодавач во 2022 година. Воедно Ви даваме и Изјава на согласност за дополнително работење и Пречистен текст на Законот за работните односи…

Објавено на 19/05/2022
Угостителски услуги се: приготвување и послужување на храна, приготвување оброци заради консумирање на друго место, послужување на алкохолни и безалкохолни пијалаци, приготвување и послужување на топли и ладни напивки и вршење на услуги за сместување. Во Република Македонија значителен број на физички лица – граѓани учествуваат во туристичката понуда преку издавање на апартмани за сместување на туристите во нашите најпознати туристички места….

Објавено на 17/05/2022
Признавање на долг е дејствие на должникот со кое тој ја признава својата обврска која треба да ја исполни. Ова дејствие е значајно во облигационите односи, бидејќи со признавањето на долгот (обврската), настапува прекин на застареноста. Што се смета како признавање на долг, дали конфирмацијата на меѓусебни побарувања и обврски се смета како признавање долг, е тема на написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе.

Објавено на 13/05/2022
Согласно член 10 став 2 од Законот, надоместокот на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање се исплатува најмногу во висина до 15% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година и за 2022 година изнесува 6.433,00 денари (42.887 x 15%). Подетално за даночниот третман на примањата на волонтери како и за обврската за плаќање на придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување во 2022 година Ви даваме во Написот кој може да го симнете се кликнување на повеќе….

Објавено на 10/05/2022
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец април 2022 година е позитивен и изнесува 6,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец април 2022 година која треба да се плати до 15 мај 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 6,3% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Објавено на 09/05/2022
Најчест случај на промена во облигациониот однос е промена на договорните страни. Законот за облигационите односи предвидува неколку начини на промена на договорните страни: по пат на цесија, преземање на долг, пристапување кон долг и преземање исполнување на долг, што е предмет на разработка во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи. Исто така Ви даваме и теркови на Договор за цесија, Договор за преземање на долг, Договор за пристапување кон долг и Договор за преземање на исполнување како и пречистен текст на Законот за облигационите односи…

Објавено на 05/05/2022
Во Службен весник број 99 од 21.04.2022 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва со кои: се овозможува заем даден од трети лица да се трансформира во влог; се подобрува информираноста на малцинските акционери и се допрецизира обврската за примена на кодексот за корпоративно управување на берзата на која котираат акциите на друштвото. Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој се осврнуваме на овие најнови измени на Законот за трговските друштва кои влегуваат во сила на 29.04.2022 година…

Објавено на 28/04/2022
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ примери се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на авансите во редовниот промет на добра и услуги и на авансите во услови на Reverse Charge при примена на член 32-а од Законот за ДДВ. Исто така даваме одговори и на прашањето Што ако по дадениот аванс и добиената авансна фактура никогаш не настане конечна испорака на добра или услуги ?

Објавено на 26/04/2022


Страна 1 од 195
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.