+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1630 резултати
Страна 1 од 163


МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ МАЈ/ЈУНИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
15 Мај 2019 (среда) во Штип – Хотел Оаза
16 Мај 2019 (четврток) во Битола – Хотел Милениум
17 Мај 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
21 Мај 2019 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
22 Мај 2019 (среда) во Охрид – Хотел UNIQUE Resort & Spa
29 Maj 2019 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
31 Мај 2019 (петок) во Тетово – Хотел Mercure
07 Јуни 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
08 Јуни 2019 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал

Објавено на 05/06/2019
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2020 – Ноември 2020 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.10.2020 година…

Објавено на 22/10/2020
Авансите од даночен аспект претставуваат однапред платени парични средства за идна испорака на добра и услуги кои треба да се извршат. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи низ примери се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на авансите во редовниот промет на добра и услуги и на авансите во услови на Reverse Charge при примена на член 32-а од Законот за ДДВ. Исто така даваме одговори и на прашањето Што ако по дадениот аванс и добиената авансна фактура никогаш не настане конечна испорака на добра или услуги ?

Објавено на 20/10/2020
Причините заради кои содружниците кај ДОО најчесто носат одлука за откуп на сопствен удел од страна на друштвото е кога сакаат да ги заштитат нивните интереси како на пример кога некој содружник на друштвото сака да го пренесе својот удел, а во тоа време условите на пазарот не дозволуваат да се постигне некаква реална цена или на пример, кога еден содружник истапува, а другите содружници сакаат да го задржат затворениот карактер на друштвото, односно не сакаат да влезе нов содружник. За стекнување на сопствени удели друштвото е потребно да формира посебни резерви од остварената добивка во тековната година или од други резерви, односно од акумулирана добивка. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на нормативниот, сметководствениот и даночниот третман на стекнување на сопствени удели во друштво со ограничена одговорност…

Објавено на 16/10/2020
Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе се осврнуваме на случаите кога се склучуваат договори за вработување, како и на случаите кога работникот може да биде ангажиран со склучување на посебни договори и на нивниот сметководствен и даночен третман…

Објавено на 15/10/2020
Сметководствениот третман на земјиштето и градежните објекти како форми на долгорочни материјални средства кои се трошат при вршењето на основната дејност на друштвото го уредува МСС 16-Недвижности, постројки и опрема и Оддел 17 од МСФИ за МСЕ. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на сметководствениот и даночиот третман на вложувањата во уредување на просторот околу компаниите, изградба на пристапен пат, паркинг простор, патеки и хортикултурно уредување.

Објавено на 09/10/2020
Во Собранието на РСМ започната е постапка на донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица. Со кликнување подолу на преземи можете да го преземете Написот со известувањето и пречистениот текст на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица со овие Предлог измени…

Објавено на 08/10/2020
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – септември 2020 во однос на просекот за 2019 година е позитивен и изнесува 0.2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец септември 2020 година…

Објавено на 07/10/2020
Почитувани колеги,
Во неможност за ваше физичко присуство почнувајќи од месец Октомври 2020 година МСФИ Консалтинг како акредитирано друштво за континуирано професионално усовршување на сметководители и овластени сметководители започнува со организирање на online едукативни советувања со цел професионална едукација за новините во законските прописи…

Објавено на 06/10/2020
Постои заблуда дека со работникот кој е ангажиран на пробна работа не треба да се склучи договор за вработување, туку тоа треба да се направи по истекот на пробната работа, до колку тој на пробната работа покаже задоволителни резултати. Напоменуваме дека работодавачот и работникот прво склучуваат договор за вработување во кој договараат пробна работа, но тој договор за вработување се смета дека е склучен под услов работникот да задоволи на пробната работа, во спротивно по истекот на пробната работа договорот за вработување може да биде откажан. Повеќе во врска со правата и обврските кои ги создава договорот за пробна работа за работникот и работодавачот може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе. Воедно Ви даваме и модел на Договор за пробна работа во Microsoft word формат кој може да го прилагодите на вашите потреби…

МСФИ Напис Договор за вработ

Објавено на 02/10/2020
ЗРО децидно не наведува (освен за замена на отсутен работник), во кои случаи може да се склучи договор за вработување на определено време. Но, од дефиницијата на “Работник на определено работно време”, можат да се извлечат неколку ситуации. Имено, “Работник на определено работно време”, согласно член 5 од ЗРО, значи лице со договор за вработување склучен непосредно помеѓу работодавачот и работникот, каде што истекот на договорот за вработување е определен од објективни услови и тоа доаѓањето на одреден датум, завршување на одредена задача или појавата на одреден настан. Повеќе во врска со вработување на определено време може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 30/09/2020


Страна 1 од 163
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.