+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 2211 резултати
Страна 1 од 222


МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ МАЈ/ЈУНИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
15 Мај 2019 (среда) во Штип – Хотел Оаза
16 Мај 2019 (четврток) во Битола – Хотел Милениум
17 Мај 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
21 Мај 2019 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
22 Мај 2019 (среда) во Охрид – Хотел UNIQUE Resort & Spa
29 Maj 2019 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
31 Мај 2019 (петок) во Тетово – Хотел Mercure
07 Јуни 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
08 Јуни 2019 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал

Објавено на 05/06/2019
Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2024 година заклучно со периодот февруари 2024 – март 2024 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.02.2024 година…

Објавено на 22/02/2024
Со Законот за приватни агенции за вработување, се утврдуваат условите за основање и работа на Приватни агенции (за привременото вработување и посредувањето при вработувањето во земјата и странство) и се уредуваат правата и обврските на страните во овој правен однос. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на привременото вработување и работа преку Приватни агенции за вработување.

Објавено на 21/02/2024
Управата за јавни приходи изврши надградба на системот е-Персонален данок и овозможи најавата на истиот да се одвива преку е-УЈП (https://e-ujp.ujp.gov.mk) . Сите физички и правни лица кои за првпат се регистрираат за цели на оданочување потребно е да се најавуваат преку е-УЈП. Правни лица/СВД без разлика дали станува збор за ново формиран субјект или постоечки корисник на е-Даноци или е-ПДД, доколку за првпат се најавуваат на страната „е-Даночни услуги“, на најавната страна потребно е да се регистрираат како корисник….

Објавено на 20/02/2024
Придружено друштво е правно лице во кое друго правно лице остварува учество во донесувањето на и управувањето со финансиските и деловни политики и одлуки на другото правно лице, меѓутоа не го контролира тоа правно лице. Учеството претставува директно или индиректно поседување на најмалку 20% до 50% од вкупниот број на акции или удели. Повеќе за сметководствениот и даночниот третман на вложувањата во придружени друштва и примена на методата на главнина при изготвување на годишнатa сметка и финансискитe извештаи за 2023 година може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи….

Објавено на
Во време на изготвување и доставување на годишните сметки за 2023 година, често поставувано прашање поврзано со новооснованите друштва во 2023 година е на кој начин во Билансот на состојба треба да се искаже податокот за запишан а неуплатен капитал. Повеќе во врска со начинот на сметководствено евидентирање на запишаниот а неуплатен капитал при основање на трговско друштво може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 16/02/2024
Со кликнување на повеќе може да ги видите коефициентите на МДБ за 2024 година…

Објавено на 14/02/2024
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец јануари 2024 е позитивен и изнесува 7,0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец јануари 2024 година која треба да се плати до 15 февруари 2024 година…

Објавено на
Во овој период на годината актуелни се прашањата за резултатите од работењето на друштвата и данокот на добивка кој друштвата ќе треба да го платат за фискалната 2023 година. Со кликнување на повеќе може да го преземете написот во кој низ повеќе примери се осврнуваме на даночниот третман од аспект на данокот на добивка на одделни видови на трошоци во 2023 година со посебен осврт на: расходите кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста; скриени исплати на добивки; трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот; даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник; трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон; трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања и износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот (тенка капитализација)…

Објавено на 13/02/2024
Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи Ви даваме комплетен пример за Изготвување на извештајот за промените во главнината за 2023 година, како и образложенија поврзани со составувањето на извештајот.

Објавено на 12/02/2024
Со кликнување на повеќе може да го преземете Прирачникот за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2023 година…

Објавено на


Страна 1 од 222
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.