+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник



Со кликнување на повеќе може да го преземете ОКТОМВРИСКИОТ број од 2022 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе низ повеќе примери се осврнуваме на сметководствениот и даночен третман на изградба на основно средство во сопствена режија со осврт и на изградба на основно средство кое е поддржано со државна поддршка, пренос на залихи на готови производи во основни средства, даночните импликациите при земање на залихи на готови производи и нивно активирање како основни средства, а даваме и одговор на прашањето дали пренесувањето на залихи на готови производи и нивно активирање како основни средства му даваат право на друштвото да ја намали даночната основа по основ на реинвестирана добивка…

Од аспект на данокот на добивка трговско друштво во ликвидација може да биде обврзник на данок на добивка или на данок на вкупен приход. Од аспект на ДДВ битно е да се истакне дека до колку по завршувањето на ликвидацијата на трговското друштво одделен имот преминува во сопственост на членовите, односно сопственикот на друштвото, тогаш во смисла на одредбата на Законот за данок на додадена вредност, постојат оданочиви испораки помеѓу друштвото кое се ликвидира и членови на друштвото како приматели на доброто. Повеќе во однос на сметководствениот и даночниот третман на друштво во ликвидација може да прочитате со кликнување на повеќе…

На 15 октомври 2022 година трговците кои согласно Законот, се должни да вршат наплата на биоразградливите кеси по цена од 15 денари се должни за периодот јули – септември 2022 година да достават евиденција за бројот на продадени кеси за носење на продажно место на образец пропишан со Правилникот заедно со налог од уплатениот надоместок…

Согласно одредбите од член 175 од ЗТД, содружникот нема обврска при основањето на друштво со ограничена одговорност, пред поднесувањето на пријавата за упис на основањето на друштвото во трговскиот регистар за уплаќање на паричниот влог, ниту пак за внесување на непаричниот влог. Тоа содружникот може да го стори во рок од една година од извршениот упис на друштвото во трговскиот регистар. Повеќе во врска со начинот на сметководствено евидентирање на запишаниот а неуплатен капитал при основање на трговско друштво може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи.

Во Службен весник на РСМ број 217 од 7 Октомври 2022 година објавена е измена и дополнување на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки. Со наведената измена дополнети се производите на кои е ограничена маржата и со следните производи: урда; кравјо бело сирење и мешано бело сирење, кашкавал; кисело млеко и павлака и јогурт. Највисоката трговска маржа за стоките и на овие млечни производи за сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец се утврдува во висина до 10% во трговијата на големо и до 10% во трговијата на мало.

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец септември 2022 година е позитивен и изнесува 10,9%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец септември 2022 година која треба да се плати до 15 октомври 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 10,9% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Во собраниска постапка е Предлог на Закон за измени на Законот за финсиска дисциплина. Со кликнување подолу на повеќе може да го симнете написот во кој подетално ве информираме за овие предложени законски измени на Законот за финансиска дисциплина.

Почитувани колеги од друштва за вршење на сметководствени работи (сметководствени бироа), ТП сметководители и ТП овластени сметководители, Ве потсетуваме дека на 7 Октомври 2022 година истекува законскиот рок пропишан со член 63 став 4 од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник Република Северна Македонија“ број 173 од 01.­08.2022) според кој трговците поединци –…

Заштитата на работа е составен дел на организацијата на работа и изведувањето на процесот на работа и претставува обврска за секој работодавач. Но, дали работникот или друго лице има право на надомест на штета при секоја повреда на работа и кога работодавачот е одговорен за штета поради повреда на работа ? За сите овие прашања пишуваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Во услови на економска и енергетска криза како последица на драстично зголемените цени на електрична енергија како и на останатите енергенси се повеќе домашни компании, особено од производниот сектор се одлучуваат во есенскиот или зимскиот период времено да го прекинат работниот процес, односно вработените да ги испратат на принуден одмор…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.