+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникСо написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, ве потсетуваме на обврската на работодавачите кон работниците при секое исплаќање на платата во текот на 2023 година како и до 31 јануари 2024 година да издадат писмена пресметка за исплатените плати, надоместоци на плата, за платените социјални придонеси и данок на доход. Исто така Ви даваме пречистен текст на Законот за работните односи и Терк на збирна пресметка за исплатените плати во 2023 година…

ДДВ пријавата за последниот даночен период од 2023 година согласно член 41 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен Весник на РМ”, бр. 44/99…199/23), даночните обврзници се должни да ја достават најдоцна до 25 Јануари 2024 година. Во оваа ДДВ пријава покрај останатото треба да се вклучат и одредени корективни износи кои произлегуваат од претходните даночни периоди во 2023 година. Иако секоја даночна пријава за целите на ДДВ сама по себе е конечна и се однесува за соодветниот даночен период за кој се доставува, сепак во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на одредени специфичности кои може да се јават при пополнување на ДДВ пријавата за последниот даночен период од 2023 година….

На 15 јануари 2024 година трговците кои согласно Законот, се должни да вршат наплата на биоразградливите кеси по цена од 15 денари се должни за периодот октомври – декември 2023 година да достават евиденција за бројот на продадени кеси за носење на продажно место на образец пропишан со Правилникот заедно со налог од уплатениот надоместок…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман во 2023 година на расходувањето на материјалните основни средства и нивна продажба подоцна како отпад со посебен осврт на важноста во обезбедување на соодветна документација при отписот на овие средства од сметководствената евиденција на друштвото…

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец декември 2023 е позитивен и изнесува 7,0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец декември 2023 година која треба да се плати до 15 јануари 2024 година…

Од страна на НБРМ со Одлука број Бр. 02-42628/1 од 28 Декември 2023 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2024 година до 30.06.2024 година. Врз основа на наведеното ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ казнената камата во периодот од 1 Јануари до 30 Јуни 2024 година изнесува: во облигационите односи помеѓу правни лица 16,30% и во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице 14,30%….

Во член 25 став 8 од Законот за трговија (Службен весник на РСМ, бр. 16/04…93/23) пропишана е обврска за вршителите на дејност трговија на мало за плаќање на посебен надоместок во висина од 2% од вкупниот приход остварен во претходната година. Токму на оваа обврска на трговците на мало која ќе треба да се плати до 15 јануари 2024 година низ примери се осврнуваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе. Исто така ви го даваме и соопштението на Министерство за економија по однос на оваа обврска, пречистен Закон за трговија и Excel табела за олеснување на пресметката…

Владата на Република Северна Македонија на денешната седница ја промени препораката за работни празнични денови, донесена на 214-та владина седница. Владата го разгледа и прифати посочувањето на Министерството за труд и социјална политика, дека 7 јануари (недела) и 8 јануари (понеделник) се неработни денови, согласно Законот за празниците на Република Северна Македонија.

Образецот „П/ТЦ“, се доставува во електронска форма преку http://etax.ujp.gov.mk заедно со Образецот ДБ – Даночен биланс во рокот пропишан за поднесување на Даночниот биланс за 2023 година (28 февруари 2024, односно 15 март 2024 година). Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на обврската за поднесување на овој образец…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските обврски на субјектите за задолжителна регистрација за целите на ДДВ и можноста која ја дава Законот за ДДВ за доброволна регистрација. Укажуваме и на можноста за одбивка на влезниот ДДВ во залихите набавени пред регистрација, а со цел да не дојде до двојно оданочување на залихите (еднаш кога при набавката не било одбиено влезното ДДВ и втор пат кога истите ќе се продаваат од страна на сега ново регистрираниот ДДВ обврзник. Исто така се осврнуваме и на можноста за дерегистрација од системот на ДДВ, што како можност е пропишана во член 51 став 8 и 14 од Законот за ДДВ…

Почитувани клиенти и соработници,
тимот на МСФИ КОНСАЛТИНГ ВИ ГИ ЧЕСТИТА
НОВОГОДИШНИТЕ И БОЖИЌНИТЕ ПРАЗНИЦИ
со желби за добро здравје, среќа и многу моменти исполнети со радост!

Во Службен весник на РСМ број 286 од 29 декември 2023 година објавен е Правилникот за начинот на пријавување и регистрација на странско лице, начинот на водење на регистарот на даночни застапници, формата и содржината на регистарот на даночни застапници, формата и содржината на пријавата за регистрација за целите на данокот на додадена вредност како и потребната документација. Правилникот влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ“, на 30 декември 2023 година, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2024 година. Со кликнување на повеќе може да го симнете Правилникот и Написот за даночен застапник објавен во МСФИ Советник Декември 2023 година…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.