+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникОвој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, односно на 4 април 2024 година, a ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 година. По исклучок Меѓународниот стандард за финансиско известување 17 Договори за осигурување ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2028 година.

Со кликување на повеќе може да преземете теркови на сметководствени политики за средни и големи трговци согласно МСС/МСФИ и сметководствени политики за мали и микро трговци согласно МСФИ за МСЕ, теркови на договори за сметководствеи услуги …

Во продолжение може да гo преземете Речникот кој е извадок од Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) кои ги вклучуваат и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС)

Во продолжение може да гo преземете Толкувања развиени од страна на Комитетот за толкувања на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) или претходно постојниот комитет за толкувања (ПКТ).

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.