+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникВо написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на законските одредби кои ја регулираат висината на надоместокот за користење на сопствено возило како и на даночниот и сметководствениот третман на исплатениот надоместок во 2020 година согласно Законот за данокот на добивка и Законот за данок на личен доход. Исто така се осврнуваме и на дополнителните трошоци на кои е изложен работникот во услови на користење на сопствено возило и тоа особено за направените трошоци кои се однесуваат на: платена патарина, паркинг простор, дезинфекција на возило и други дополнителни трошоци.

Со доаѓањето на времето за берба на голем број на земјоделски производи, стануваат актуелни прашањата за откупот и исплатата на откупените земјоделски производи кој правните лица го вршат од физички лица – земјоделци. При тоа, кај правните лица откупувачи се наметнуваат повеќе прашања поврзани со откупот, особено прашањето дали за откупените земјоделски производи и за исплатените пари на физичките лица, правното лице е обврзано да пресмета и плати данок на личен доход и дали се применува системот е-ПДД и во овој случај…

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Мај 2020 – Јуни 2020 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.05.2020 година…

Потсетуваме дека, согласно одредбите на член 2-д став 4 од Уредбата со законска сила за дополнување на уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба (“Службен Весник на РСМ”, 108/20), рокот за поднесување на даночната ДДВ пријава (на образецот “ДДВ-04) и за плаќање на данокот на додадена вредност за даночниот период од 1 април 2020 до 30 април 2020 се одложува за време на вонредната состојба до 31 мај 2020 година.

Согласно одредбите на член 3-а од Уредбата за дополнување на Уредбата за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба (“Службен весник на СРМ”, бр.128/20 од 18.05.2020 година) каматата на износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните давачки во висина од 0,015% за секој ден задоцнување ќе се применува за време на траење на вонредната состојба како и 60 дена по престанување на траењето на вонредната состојба.

Прашањето за исплата на испратнина и отпремнина, особено е актуелно во денешните услови кога поради пандемијата на коронавирусот голем број работодавачи во неможност да опстојат, одлучуваат да спроведат постапки за престанок на работен однос на одделни работници од деловни причини, како и престанок на работен однос поради исполнување услови за пензионирање (секако во согласност со работникот – жена над 62 години и маж над 64 години).

Во прилог на Одлуката се следните Протоколи: Протокол за тренинг на спортисти во поединечни спортови; Протокол за отворање и работа на уплатно-исплатни места на приредувачите на игри на среќа во обложувалница; Протокол за организација на работни состаноци, обуки, курсеви и семинари; Протокол за одржување на седници на органи на управување и конференции; Протокол за отворање и работа на молови и Протокол за работа на школите за обука на возачи. Со кликнување на повеќе може да ја преземете Одлуката со протоколите…

Со Уредбата се пропишува следното: за веродостојни сметководствени документи врз основа на кои се водат трговските книги се сметаат и скенирани документи доставени по електронски пат и Рокот за доставување на одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа за 2019 година на големите и средни трговци организирани како друштва со ограничена одговорност, до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар на Република Северна Македонија, престанува да тече за време на траењето на вонредната состојба и продолжува по престанокот на траењето на вонредната состојба, за онолку денови колку што траела вонредната состојба.

Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално низ примери се осврнуваме на конечното оданочување со данокот на личен доход за 2019 година на физичките лица – граѓани преку добивањето на годишни даночни пријави на образецот ДЛД-ГДП. Написот има за цел да укаже на начинот на пополнување, односно постапката на контрола на внесените податоци од страна на УЈП во годишната даночна пријава (ДЛД-ГДП) во функција на правилно и точно утврдување и плаќање на годишната даночна обврска на данокот на личен доход за 2019 година од страна на физичките лица – граѓани.

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

По обработката на МПИН образецот, Управата за јавни приходи го информира работодавачот за вкупниот износ на финансиска поддршка како и бројот на вработени лица, за кои се квалификувал за исплата на финансиската поддршка за соодветниот месец…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.