+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.3/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
2 Октомври 2019 (среда) во Штип – Хотел Оаза
3 Октомври 2019 (четврток) во Охрид – Хотел Јуник
4 Октомври 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
9 Октомври 2019 (среда) во Битола – Хотел Милениум
15 Октомври 2019 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
26 Октомври 2019 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал
29 Октомври 2019 (вторник) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
30 Октомври 2019 (среда) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
31 Октомври 2019 (четврток) во Тетово – Хотел Mercure

Во однос на вредносните ваучери се наметнуваат следните прашања: Кога настанува даночниот долг за целите на ДДВ при продажбата на вредносните купони? Дали во моментот на продажба на вредносниот купон, трговецот или давателот на услугата е должен да пресмета ДДВ или ДДВ се пресметува во моментот на предавање на доброто или услугата во замена за купонот ? Што доколку истече периодот на важење на вредносните купони, а сопствениците на купоните не ги искористат истите. Дали приходувањето на обврските за неискористените купони подлежи на оданочување со ДДВ ? Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи, се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на вредносните купони и низ примери даваме одговори на наведените прашања…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на прашањата поврзани со почетното признавање и последователното вреднување на материјалните средства (земјиште или градежен објект) кои се стекнати со цел за нивно изнајмување и генерирање на приходи од наем, односно на правилата утврдени во МСС 40 – Вложувања во недвижности кој го применуваат средните и големите трговци и Оддел 16 од МСФИ за МСЕ кој го применуваат малите и микро трговците….

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – септември 2019 во однос на просекот за 2018 година е позитивен и изнесува 0.2%…

Под инвестициони вложувања во туѓи основни средства се сметаат вложувањата во објектот на закуподавачот извршени од страна на закупецот кои се однесуваат на: градење, реконструкција, адаптација, надградба и доградба со кои се зголемува вредноста на закупениот објект. Во однос на даночниот и сметководствениот третман на инвестиционите вложувања во туѓи недвижности може да прочитате во написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе…

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Септември 2019 – Октомври 2019 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.09.2019 година…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнување на законската можност, но и на сметководствените и даночните аспекти на исплатата на аванс на дивиденда во 2019 година…

Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи, покрај дефинирањето што претставува кривично дело и кога сторителот е кривично одговорен, ќе ги наведеме и кривичните дела од работен однос кои се предвидени во Кривичниот законик и санкциите кои се пропишани за тие кривични дела…

Со кликнување на повеќе може да го преземете СЕПТЕМВРИСКИОТ број од 2019 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Согласно член 9 од Предлог Законот, субвенционирањето на социјалните придонеси за зголемувањето на нето платите треба да започне да се применува со исплата на платата за месец октомври 2019 година, а законското решение ќе се применува од 1 ноември 2019 година до 31 октомври 2022 година. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе даваме одговори на повеќе прашања поврзани со имплементацијата на предложеното законско решение секако под услов ова законско решение во идентичен текст да биде усвоено и од страна на Собранието на Р.С. Македонија…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.