+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникВо написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на целокупната законска регулатива врзана за донациите и спонзорствата во јавните дејности, со посебен акцент на условите, начинот и постапката за остварување на правата на даночните поттикнувања од аспект на данокот на додадена вредност, данокот на добивка, данокот на личен доход и даноците на имот…

Владата на својата онлајн седница одржана на 11.07.2024 година по добиената информација за високите температури во кои што се наоѓа државата, ги усвои следните препораки, мерки и превенција за заштита и тоа: Од работни обврски се ослободуваат бремените жени и лица на возраст над 60 години во период од 12.07.2024 (петок) до 18.07.2024 година (четврток). Исто…

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец јуни 2024 е позитивен и изнесува 2,4%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец јуни 2024 година која треба да се плати до 15 јули 2024 година…

Согласно Одлуката на НБРСМ референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата останува непроменета и за второто полугодие од 2024 година, односно и за периодот од 1 Јануари 2024 година до 31 Декември 2024 година изнесува 6,30%. Врз основа на наведеното ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ казнената камата во периодот од 1 Јули до 31 Декември 2024 година изнесува: во облигационите односи помеѓу правни лица стапката е 16,30% додека во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице стапката е 14,30%….

Склучениот договор, договорните страни можат да го раскинат во секое време ако за тоа постигнат согласност. Но, раскинувањето на договорот може да биде последица на неисполнување на договорените обврски. Имено, договорот може да се раскине и по барање на едната договорна страна поради неисполнување на обврските на другата страна под условите предвидени со ЗОО, а особено: 1) поради неисполнување на обврските во двостраните договори; 2) поради променети околности и 3) поради невозможност за исполнување. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на сметководствените и даночните аспекти при раскинувањето на договорите во 2024 година…

Со кликнување на повеќе може да го преземете ЈУНСКИОТ број од 2024 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Во овој напис Ве потсетуваме на условите и начинот на стекнување на право на младински додаток како државна поддршка за млади лица пропишана со Законот за младински додаток („Службен весник на РСМ“ бр.65/23). Со Законот за младински додаток се овозможува исплата на младински додаток од 3.000 денари, кога младо лице до 23 години ќе заснова работен однос во дејностите со претежна производствена дејност…

Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе се осврнуваме на разликите помеѓу практикантството и практичната обука на ученици и студенти. Исто така ви даваме и Терк на Договор за практикантство, Терк на договор за реализирање на практична обука на ученик кај работодавач, Темплејт за пресметка на данок на личен доход и придонеси на надомест за практиканство во 2024 година, Законот за практиканство, Закон за стручно образование и обука и повеќе прилози поврзани со реализација на практична обука на ученици….

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2024 година заклучно со периодот јуни 2024 – јули 2024 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.06.2024 година…

Правото на годишен одмор е едно од основните уставно загарантирани права од работен однос, кое на работникот му припаѓа независно дали засновал работен однос на неопределено или определено време, со полно или со неполно работно време. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на користењето на годишен одмор, надомест за неискористен годишен одмор и исплата на регрес за годишен одмор во 2024 година. Воедно Ви даваме и повеќе теркови како што се: Решение за годишен одмор, Oдлука за исплата на регрес, Спогодба за исплата на регрес во помал износ и Одлука за исплата на надоместок за неискористен годишен одмор. Ви го даваме и пречистениот текст на Законот за работните односи….

ДДВ третманот на услугите почнувајќи од 1 јануари 2024 година е променет согласно влегувањето во примена на новиот член 14 донесен со Законот за изменување и дополнување на Законот за ДДВ („Службен весник на РСМ”, бр. 199/23). Членот 14 од ЗДДВ го определува местото на прометот на услугите од што зависи дали определена услуга ќе биде предмет на оданочување со ДДВ или не. Повеќе за ДДВ третманот на прометот на услуги во 2024 година низ повеќе примери може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец мај 2024 е позитивен и изнесува 2,2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец мај 2024 година која треба да се плати до 15 јуни 2024 година…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.