+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

На веб страната на Институтот на сметководители и овластени сметководители (ИСОС) објавен е Регистар на овластени сметководители и Регистар на сметководители во кој се внесени лицата за кои Институтот има добиено потврда дека не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност од Централниот регистар до 29 март 2017 година. Официјалните регистри ќе се дополнуваат како ќе се добиваат потврдите од Централниот регистар…

На веб страната на Институтот е објавено известување за начинот на упис во Регистарот на овластени сметководители. Известувањето кое може да го симнете со кликнување на повеќе:

На веб страната на Институтот за сметководители и овластени сметководители е објавено соопштение во кое се повикуваат колегите сметководители да ги подигнат уверенијата за овластен сметководител…

Во Службен весник на РМ број 212 од 2016 година објавени се нови Правилници од Законот за вршење на сметководствени работи со кои се објавени и нови обрасци на Барање за добивање на уверение за сметководител и овластен сметководител согласно Новините во Законот за вршење на сметководствени работи…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ве запознаваме со новините кои ги носат овие измени на Законот со кои се менува начинот на кој едно лице може да се стекне со уверение за сметководител, односно овластен сметководител…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ве информираме за овие новини во работењето на Институтот и кои значајни рокови престојат по изборот на Управниот одбор, а се поврзани со имплементацијата на Законот за вршење на сметководствени работи…

Одговор на Генерална Дирекција на УЈП Сектор за услуги на даночни обврзници и даноци број: 16-6202/2 од датум: 18.10.2012

Со наведените подзаконски акти се пропишува формата и содржината на барањата кои се доставуваат до Институтот за сметководители и овластени сметководители

Во продолжение може да прочитате за постапката за добивање на уверение за сметководител или овластен сметковидител и да ги симнете потребните обрасци

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.