+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникСо кликување на повеќе може да преземете теркови на договор за вработување, решение за годишен одмор, одлука за надоместување на штета, одлука за изрекување на парична казна…

Со кликување на повеќе може да преземете теркови за попис на средствата и обврските и тоа: Одлука за попис на средствата и обврските, Одлука за формирање на комисии за попис, Одлука за резултатите од пописот, Извештај од Комисијата за извршен попис на трговска стока…

Со кликување на повеќе може да преземете различни обрасци, како и законска и подзаконска легислатива и стручни написи од областа на канцелариското и архивското работење …

Со кликување на повеќе може да преземете теркови на сметководствени политики за средни и големи трговци согласно МСС/МСФИ и сметководствени политики за мали и микро трговци согласно МСФИ за МСЕ, теркови на договори за сметководствеи услуги …

Со кликување на повеќе може да преземете теркови на Одлука за усвојување на годишната сметка за 2012 година, Одлука за распоредување на добивката остварена по годишната сметка за 2012 година, Одлука за покривање на загубата од минати години, Одлука за исплата на дивиденда за 2012 година

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.