+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникДоброволното здравствено осигурување нормативно е уредено со Законот за доброволно здравствено осигурување (“Службен весник на РМ” бр. 145/12..192/2015) и може да се договори како дополнително здравствено осигурување или приватно здравствено осигурување. Со кликнување на повеже може да го симнете написот во кој низ повеќе примери се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на доброволното (приватно) здравствено осигурување во 2022 година…

На 62-та Седница на Собранието на РСМ одржана на 23.02.2022 година донесен е Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во РСМ. Законот е објавен во Службен весник на РСМ број 41 од 24 февруари 2022 година и ќе влезе во сила осмиот ден од денот на објавувањето, односно на 4 март 2022 година…

Во Службен весник број 41 од 24 февруари 2022 година објавена е Одлука за посебни услови за трговијата на одделни стоки. Со Одлуката се определува највисоката трговска маржа како посебен услов во трговијата за следните стоки: леб; шеќер; сол; брашно-тип 400; сурово сончогледово масло и сончогледово масло за јадење; трајно млеко со масленост од 2,8%, 3,2% и 3,5%; свежо месо и сувомеснати производи; сирење и урда; ориз; јајца; тестенини; пченица и овошје и зеленчук…

Извештајот за промени во главнината согласно член 476 став 4 од Законот за трговските друштва е дел од сетот на финансиски извештаи заедно со Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех), Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата) и Извештајот за паричните текови. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ви даваме комплетен пример за Изготвување на извештајот за промените во главнината, како и образложенија поврзани со составувањето на извештајот…

Се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на обрасците ДБ (Даночен биланс), ДБ-ВП (Даночен биланс за вкупен приход), ДБ-НП/ВП (Даночен биланс за непрофитни организации), ДЛД-ДБ (Годишен даночен биланс за утврдување на доход од вршење самостојна дејност), и Б (Биланс на приходи и расходи) до 10 март 2022 година за поднесоци…

Во Службен весник на РСМ број 39 од 22 февруари 2022 година објавен е Законот за именување и дополнување на Законот за платниот промет со кој се продолжува можноста фирмите кои имаат блокирани сметки да можат меѓусебното намирување на паричните обврски и побарувања преку компензација, асигнација, цесија и преземање на долг да го вршат до 31 Декември 2022 година. Со кликнување на повеќе може да симнете Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет објавен во Службен весник 39/2022 и пречистениот текст на Законот за платниот промет…

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Февруари 2022 – Март 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.02.2022 година…

Со клинување на повеќе може да преземете Обрасци, Одлуки и други корисни документи поврзани со изготвување на годишна сметка за 2021 година…

На барање на голем број на наши читатели кои се во тек на изготвување на даночниот биланс – Образец ДБ за 2021 година во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ практични примери се осврнуваме на даночната регулатива и на даночниот третман на заемите и каматите на заемите при составување на годишната сметка за 2021 година…

Согласно барањата пристигнати до Централниот регистар, кои се однесуваат за продолжување на рокот за поднесување на годишна сметка за 2021 година, поради заштита и превенција од вирусот covid-19, Ве известуваме дека Централниот регистар одлучи да излезе во пресрет на барањето на обврзниците за поднесување на годишна сметка и на сметководителите со продолжување на рокот за 10 дена, како за хартиено така и за електронско поднесување на годишни сметки. Крајниот рок за поднесување на годишна сметка во хартиена форма ќе биде до 10.03 2022 година, со работно време на сите канцеларии на Централниот регистар од 08:00 до 16:00 часот, додека крајниот рок за поднесување на годишната сметка во електронска форма ќе биде до 25.03.2022 година до 24 часот.

Со кликнување на повеќе може да го преземете ФЕВРУАРСКИОТ број од 2022 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Согласно член 9 од преодните одредби на Законот за изменување и дополнување на Законот за ДДВ („Службен весник на РСМ“ бр. 267/20), одредбите на член 24-б и 24-в од Законот за ДДВ со кои беа пропишани даночни ослободувања на прометот на добра и услуги кои како донација се даваат на буџетски корисници за справување со корона вирусот престанаа да важат на 31.12.2021 година…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.