+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Предложеното законско решение е ставено на јавна расправа по што предложениот текст ќе биде доставен во Собраниска постапка за негово донесување. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на клучните новини кои ги носи предложеното законско решение во сметководствената професија…

Со кликнување на повеќе може да го преземете СЕПТЕМВРИСКИОТ број од 2018 година на електронското издание на списанието МСФИ СОВЕТНИК во кое се осврнуваме на повеќе теми како што се: ДДВ третманот на посредничките услуги во меѓународниот превоз на патници, животното осигурување за менаџери и вработени на друштвото, исплата на аванс на дивиденда во 2018 година, рокови за исполнување парични обврски согласно Законот за финансиска дисциплина, финансиска поддршка за испата на повисоки плати од минималната плата, нов Закон за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај, враќање на ДДВ на посебни субјекти – нерезиденти, непрофитни организации, странски дипломатски / конзуларни преставништва и меѓународни организации, здравствени прегледи на работниците согласно Законот за безбедност и здравје при работа, пријавување на обврски до Министерството за финансии од страна на субјекти основани од РМ и единиците на локална самоуправа и на крајот Ви даваме повеќе прашања и одговори од сферата на даноците….

Со кликнување на повеќе може да го преземете двобројот ЈУЛИ – АВГУСТ од 2018 година на електронското издание на списанието МСФИ СОВЕТНИК во кое се осврнуваме на евиденцијата во трговијата на големо и мало, на оданочувањето со персонален данок на доход на остварените приходи од авторски права и права на индустриска сопственост, пресметка на надомест на трошоци за користење на сопствено возило за потребите на работодавачот, новините во Законот за трговски друштва, новините во Законот за трговија, најновите измени и дополнувања на Законот за работните односи, новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам, новиот Закон за приватни агенции за вработување, предлог Законот за отпишување на камати и даваме одговори на повеќе прашања од областа на даноците….

Со кликнување на повеќе може да го преземете ЈУНСКИОТ број од 2018 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК во кое се осврнуваме на откупот на земјоделски производи, претворањето на заемот и на дополнителната доплата во влог, правото на годишен одмор и регрес за годишен одмор, сезонската работа, правата поради бременост, раѓање и родителство, наплата и плаќање во ефективни странски пари – девизи, изнесување и внесување на ефективни странски пари – девизи и денари од страна на резиденти и нерезиденти, одговорноста на трговецот за недостатоци и исправност на производите продадени на потрошувачот, за укинувањето на нормираниот учинок од Законот за минимална плата и одговори на прашања од областа на даноците….

Со кликнување на повеќе може да го преземете МАЈСКИОТ број од 2018 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК во кое се осврнуваме на сметководствениот третман на залихите согласно МСС 2 – Залихи и Оддел 13 од МСФИ за МСЕ, сметководствениот третман на орочените депозити, пресметката на плата на вработен со скратено (неполно) работно време, даночни олеснувања при вработување на инвалидни лица и заштитни друштва, Законот за финансиска поддршка на инвестиции, ништовни и рушливи договори – неважност на договорите….

Почитувани колеги,
Со кликнување на повеќе може да го преземете АПРИЛСКИОТ број на списанието МСФИ СОВЕТНИК, во кое Вашето внимание го задржуваме на повеќе актуелни теми како што се: Исплата на дивиденда во 2018 година, Оданочување на капитална добивка од продажба на недвижен имот и удели, Исплата на финансиска помош за лекување на физички лица, Надоместок на штета, Волонтери, Предлог измени и дополнувања на Законот за работните односи, Платено отсуство од работа, Овластувања и одговорности на управител во ДОО и редовните рубрики Прашања и одговори од сферата на даноците, деловното право и работните односи……

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.