+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникПри поднесување на Новата ДДВ пријава преку системот на е – Даноци, даночните обврзници немаат обврска за прикачување на скенирани периодични финансиски извештаи како прилог кон ДДВ-пријавата.

Повеќе во врска со изготвувањето на извештаите за вложувањата во и од странство прочитајте во написот и Упатствата кои може да ги преземете со кликнување на повеќе.….

Со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој Ве потсетуваме на законските одредби кои ги уредуваат прашањата врзани за начинот на пресметување и плаќањето на аконтациите на данокот на добивка за 2014 година…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ви ги презентираме видот на градежните услуги, употребувани материјали и недвижности во извршна постапка на кои се однесува примената на одредбите од член 32-а од Законот за ДДВ.

Наведениот процент се користи за пресметка на месечната аконтација на данокот на добивка за месец Февруари 2014 година која е потребно да се плати најдоцна до 15 Март 2014 година.

Согласно известувањето на Управата за јавни приходи, доколку како регистриран ДДВ обврзник, Годишната сметка до Централниот регистар се доставува во електронска форма најдоцна до 17 март 2014 година, тогаш и исправките на пријавите за данок на додадена вредност (образец “ДДВ-04“) за даночниот период/и од 2013 година, може да се поднесат до УЈП во рокот за…

Како што Ви напоменавме на нашите советувања, односно Ви напишавме во Прирачникот за изготвување на годишната сметка за 2013 година, крајниот рок за поднесување на Даночниот биланс за оданочување на непризнаени расходи (ДБ) и Даночниот биланс на вкупен приход (ДБ-ВП) до Управата за Јавни приходи е 17 МАРТ 2014 (ПОНЕДЕЛНИК). Овој рок се однесува за оние даночни обврзници кои годишната сметка до Централниот регистар ќе ја поднесат во електронска форма задолжително (средните и големите трговци) или доброволно (оние кои сами ќе се одлучат на овој начин да ја поднесат годишната сметка).

Во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе низ практични примери Ви ја објаснуваме целата постапка…

Со кликнување на повеќе може да го симнете Февруарскиот број од 2014 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи „Службен весник на РМ“ бр.27/14 во периодот од 13 февруари до 13 мај 2014 година може да се поднесе барање за добивање на привремено или трајно уверение за сметководител и овластен сметководител, до писарницата на Министерството за финансии (во зградата на НИП Нова Македонија) или да се испрати на адреса: Министерство за финансии, ул. Даме Груев бр.14, 1000 Скопје…

Во Службен весник на РМ, број 27 од 2014 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи кој влегува во сила на 13 Февруари 2014 година. Со овие нови измени на Законот се создава правна можност за лицата кои од најразлични причини во претходниот рок до 3 февруари 2013 година не успеаја да поднесат барање или не ги исполнуваа условите да добијат уверение, да можат во нов законски рок од 90 дена од влегувањето во сила на овој Закон (значи најдоцна до 13 Мај 2014 година) да достават ново барање за добивање на уверение за сметководител или овластен сметководител…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.