+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникСо кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој се разработени најновите измени на Законот за трговските друштва објавени во Службен весник на РМ број 119 со кој се овозможува заемот да се трансформира во влог во друштвото и кои стапуваат во сила на 6 Септември 2013 година…

Повеќе за сметководствениот и даночниот аспект на обезвреднувањето на побарувањата и краткорочните пласмани може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Со Правилникот се регулира даночно признатото кало, растур, крш и расипување во трговијата, угостителството, градежништвото, земјоделството, прехранбената индустрија, производството на тутун и преработки од тутун и складирање и промет на нафта и нафтени деривати…

Во продолжение може да го симнете бројот Јули – Август 2013 на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Во Написот кој може да ги симнете со кликнување на продолжи низ практични примери се осврнуваме на правото на работникот на испратнина како и на даночните аспекти на испратнината во случај на прогласување за технолошки вишок…

Во Написот кој може да го преземете со кликнување на продолжи се осврнуваме на законската можност за промена на даночниот период од календарска година во календарски месец…

Во Написот кој кој може да го преземете со кликнување на продолжи се осврнуваме на даночниот третман на капиталните добивки од продажба на недвижен имот од аспект на персоналниот данок на доход…

Во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе низ прашања и одговори се осврнуваме на законските новини кои ги носат измените и дополнувањата на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на исклучување на правото на одбивка на влезниот ДДВ согласно одредбите на член 35 од Законот за ДДВ…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнување на примената на концептот на обезвреднување на средства согласно МСС 36…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнување на законскиот аспект на наплатата и плаќањето во ефективни странски пари – девизи, со посебен акцент на новините кои ги носат измените и дополнувањата на наведената Одлука.…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.