+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникВо Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнување на даночните аспекти од аспект на ДДВ и акциза како во однос на прометот кој ќе го извршува изведувачот на работите Sinohydro Corporation Limited-podruznica vo Skopje кон Јавното претпријатие за државни патишта така и на прометот од подизведувачите кон изведувачот на работите Sinohydro Corporation Limited…

Законот ќе се применува на деловните трансакции настанати од денот на започнувањето на примената на овој закон, односно од 1 Мај 2014 година. За деловните трансакции настанати пред овој рок нема да се применува. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ве запознаваме со новините кои ги носи овој Закон во должничко доверителските односи и што мора да се почитува при склучувањето на договорите и при плаќањето на обврските со почетокот на имплементацијата на овој закон од 1 Мај 2014 година…

Во написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на отказ на договорот за вработување поради неспособност за извршување на обврските (лични причини) и поради кршење на работниот ред и дисциплина (причини на вина).

Даночните обврзници кои во текот на 2013 година беа годишни ДДВ обврзници, во 2014 година ќе станат тримесечни даночни обврзници и првата пресметка на образецот ДДВ – 04 во 2014 година ќе треба да ја поднесат на 25 ЈУЛИ 2014 ГОДИНА….

Заради олеснување на постапката за составување на новата ДДВ пријава, МСФИ Консалтинг изготви посебен Прирачник за новата ДДВ -04 пријава. Новиот Прирачник може да го преземете со кликнување на повеќе. Големината на фајлот за симнување е 2,20 MB….

Со кликнување на повеќе може да го симнете Априлскиот број од 2014 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Во написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на Даночниот и сметководствен аспект на исплатата на дивиденда во 2014 година…

Заради зачестените прашања од повеќе наши колеги, во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските прописи со кои е уредено прашањето за надоместот на плата за време на привремена спреченост за работа – боледување…

Со кликнување на повеќе може да ја симнете Инструкцијата за пополнување на МПИН пресметка за работодавачи кои се ослободени од плаќање на придонеси по основ на вработување на невработено лице до 29 години..

Подетално за даночниот третман на примањата на волонтери како и за обврската за плаќање на придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување Ви даваме во Написот кој може да го симнете се кликнување на повеќе…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот третман на уплатените придонеси во третиот пензиски фонд од двата аспекта и кога придонесите се уплаќаат директно од страна на работодавачот, кога постои професионална пензиска шема и кога придонесот се уплаќа директно од страна на физичкото лице…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.