+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникВо рамките на Новиот правилник за данокот на добивка објавен е Новиот образец “ДБ” – Даночен биланс за оданочување на добивка кој ќе се применува по годишната сметка за 2014 година. Новиот Правилник за данок на добивка може да го преземете со кликнување на повеќе…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските основи и даночните реперкусии кои можат да ги предизвикаат трошоците за образование, односно трошоците за стручно оспособување на вработените кога истите паѓаат на товар на друштвото…

Со приближувањето на крајот на годината и почетокот на подготвителните активности за изготвување на годишната сметка за 2014 година се повеќе колеги до нас поставуваат прашања во врска со постојните уверенија за сметководител и овластен сметководител кои ги поседуваат, а на кои им изминуваат две години од датата кога ги добиле. Прашањата главни се однесуваат на тоа дали е потребно по истекот на овие две години од добивањето на времените уверенија да се поднесуваат некакви нови документи до Министерството за финанси со цел продолжување на истите за уште 2 нови години…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме подетално на исполнување на наведената обврска , а исто така Ви даваме за преземање и План на архивски знаци, Листа на архивски знаци и Листа на документарен материјал со рокови на чување (во Microsoft word формат) кои може да ги преземете и прилагодите со цел исполнување на наведените законски обврски…

Со кликнување на повеќе може да го симнете Ноемврискиот број од 2014 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Во Службен весник на РМ, број 168 од 2014 година објавен е Правилник за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискално лого, документот касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи…

Во написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на повеќе прашања поврзани со даночниот третман на приходите од земјоделска дејност кои ги остваруваат физичките лица – земјоделци кои можат во зависност од обемот на приходите кои ги остваруваат да добијат статус на индивидуални земјоделци кои се оданочуваат со персонален данок на доход на паушална основа или според вистинскиот приходи кој го остваруваат…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на предложените законски новини во Предлог Законот за вработување на лица со инвалидност…

ФПИОМ објави соопштение во кое ја пропиша процедурата за прием во задолжително социјално осигурување и плаќање на социјалните придонеси на пица кои склучиле договор на дело и/или авторски договор или друг договор за извршување на физичка и/или интелектуална работа, со кој е определен надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од износот на минимална плата.

Владата на Република Македонија подготви Предлог – Закон за забрана и спречување вршење нерегистрирана дејност, со кој за прв пат се уредува оваа област на ваков начин. Со кликнување на преземи може да го симнете Написот во кој подетално се осврнуваме на законските решенија кои се предлагаат…

Со кликнување на повеќе може да ја симнете Работната верзија на процедурата, како и некои одговори на прашања поврзани со примената на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување кои се однесуваат на одредбите за договор на дело, авторски договор или друг договор…

Во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе подетално се осврннуваме на предложените законски решенија…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.