+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ви ги презентираме програмите и мерките за вработување, во делот „Подршка за креирање нови работни места“ од кои работодавачите имаат значителен бенефит (финансиска или друга корист), доколку отворат нови работни места.

Согласно известувањето на Министерството за труд и социјална политика минималната бруто плата се усогласува за 3,3% и ќе изнесува 17.943 денари, односно нето 12.507 денари. Согласно Законот за минимална плата усогласувањето ќе започне да се применува со исплатата на платата за месец април 2019 година…

Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на финансиската помош која македонските компании ја одобруваат на физичките лица – граѓани за нивно лекување во 2019 година. Исто така се осврнуваме и на начинот на оданочување на физичкото лице на кое по неговото лекување ќе му останат неискористени донирани финансиски средства…

Во Службен весник на РМ, бр. 50 од 5.3.2019 година објавена е Одлука за изменување и дополнување на одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство. Со оваа одлука се врши измена и дополнување на условите под кои резиденти можат да отвораат сметки во странство како последица од почетокот на втората фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација….

Со одредбите на член 19 од Законот за данок на добивка дадено е право на даночните обврзници кои искажале загуба во билансот на успех за 2018 година намалена за непризнатите расходи по ДБ за 2018 година (Даночна загуба) да ја искористат за намалување на даночната основа при составување на даночниот биланс за 2019 година и за следните даночни периоди најмногу до три години сметано од годината во која е искажана загубата. Повеќе за наведеното може да прочитате со кликнување на повеќе…

Прашањата врзани за начинот на пресметување и плаќање на месечните аконтации на данокот на доход за приходите од вршење на самостојна дејност кои се оданочуваат според вистински доход, уредени се со одредбите на член 90 до 94 од Законот за данок на личен доход. Подетално може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Почнувајќи од месец февруари 2019 година аконтацијата на данок на добивка која треба да се плати до 15 март 2019 година започнува да се плаќа на пресметаната нова даночна обврска утврдена по Даночниот биланс за 2018 година. Обврската за плаќање на аконтација на данок на добивка се однесува на правните лица обврзници на данок на добивка кои имаат поднесено Даночен биланс (Образец ДБ) за 2018 година. Со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој се осврнуваме на начинот на пресметување и плаќање на месечни аконтации на данокот на добивка за 2019 година…

Практиканството досега не беше уредено со посебен закон поради што младите лица се соочуваа со проблем во однос на стекнувањето на практични искуства со цел полесно да се вклучат на пазарот на трудот. Со Предлог Законот за практиканство (кој е во собраниска постапка), се овозможува стекнување практично искуство на невработените лица, зголемување на нивните вештини и полесно вклучување на пазарот на трудот и создавање можности и услови на работодавачот за вработување на лица со практично искуство кои имаат одредени вештини и знаења за одредени работи и работни задачи…

Во службен весник на РМ бр. 27/2019 година е објавена спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност.

Од страна на Министерството за финансии изготвен е Нов Предлог Закон за вршење на сметководствени работи кој по усвојување од страна на Владата на РМ, истиот е доставен до Собранието на РМ на негово конечно усвојување. Ова предлог Законско решение на 18-ти февруари 2019-та година ќе биде предмет на прво читање во Собранието на РМ. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на клучните новини кои ги носи предложеното законско решение во сметководствената професија…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.