+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

Во „Службен весник на РСМ“, број 98 од 2019 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања кој влегува во сила на 29 мај 2019 година. Со кликнување на повеќе, може да го симнете Написот во кој подетално Ве запознаваме со новите законски измени во фискализацијата…

Во Службен весник на РСМ број 96/2019 година објавен е новиот Закон за прекршоци кој влегува во сила на 25.05.2019 година, освен одредбите на член 70 од овој закон (право на поведување управен спор) кои ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2021 година…

Од 1 Јуни 2019 година согласно член 182 став 2 од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, („Службен весник на РМ“ бр.120/18) забрането е плаќање со готовина на стоки и услуги во износ од 500 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе очигледно поврзани трансакции, што не е извршено преку банка, штедилница или преку сметка во друга институција која дава платежни услуги….

Со преминувањето на земјата во втората фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (во натамошниот текст: ССА), правните и физичките лица можат да вложуваат во недвижности и во хартии од вредност во странство. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ве потсетуваме на постапката за упис на директните инвестиции во регистарот кој, во електронска форма, се води во Централниот Регистар, како и на последиците кои можат да произлезат од неисполнувањето на обврската за упис на директните инвестиции во регистарот…

Сметководствениот третман на државните поддршки и други видови на државна помош и нивното презентирање во годишната сметка и финансиските извештаи е уредено со Правилникот за водење на сметководството (“Службен весник на РМ”, број 159/09,161/10 и 107/11) и тоа во: МСС 20 – Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, кој го применуваат средните и големите ентитети) и Оддел 24 – Државни поддршки од МСФИ за МСЕ, кој го применуваат малите и микро ентитети). Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално низ примери се осврнуваме на сметководствен третман на признавање на приходите од државни поддршки…

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ (на 03.05.2019 година), а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2019 година. Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на податоците кои нотарите, банките, осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот и правните и физички лица чија дејност е купопродажба на возила, ги доставуваат до Управата за финансиско разузнавање и начинот на нивно електронско доставување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2016).

Во Службен весник на РСМ, број 50 од 05.03.2019 година објавена е Одлука за изменување и дополнување на одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство, која влезе во сила на 13.03.2019 година. Поаѓајќи од актуелноста на прашањата врзани за условите под кои домашните правни и физички лица можат да отвораат и да имаат сметки во странски банки, особено новините кои ги пропишуваат овие нови измени на Одлуката, во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на можностите и условите под кои резидентите на Македонија можат да отвораат и имаат сметки во странски банки, по 13.03.2019 година…

Купување и продажба на трговска стокa во транзит преставува деловен настан, за кој често се поставува прашањето како таквиот деловен потфат да се евидентира во сметководството. Станува збор за набавка на трговска стока која не се складира, туку директно се испорачува на купувачот. Во одредени случаи ваквиот деловен потфат во целост се обавува во странство. По однос на тоа какви документи треба да се изготват, односно какви се даночните обврски на субјектот кој врши продажба на трговска стока во транзит може да прочитате написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во своето секојдневно работење, даночните обврзници регистрирани за цели на ДДВ често пати се наоѓаат во ситуација да вршат промет и на употребувани / половни добра, а во тие рамки и на промет со патнички автомобили, различни движни добра, уметнички дела и антиквитети. во овој Напис, се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман од аспект на ДДВ и данокот на личен доход при извршување на прометот со овие добра во 2019 година…

Во билансите на повеќето трговски друштва, особено на оние кои се занимаваат со производство, туристичка, трговска дејност и слично, недвижностите, односно градежните објекти и земјиштата преставуваат значајна билансна ставка. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сметководствениот и данониот третман на вложувањата во уредување на просторот околу компаниите, изградба на пристапен пат, паркинг простор, патеки и хортикултурно уредување…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.