+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникОбврската за изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2023 година произлегува од Законот за трговски друштва, како и согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Консолидираната годишна сметка за 2023 година заедно со консолидираните неревидирани финансиски извештаи друштвото е должно да достави до Централниот регистар на РСМ, најдоцна до 31 март 2024 година. Извештајот за ревизијата на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи треба да се достават до Централниот регистар на РМ, најдоцна до 30 јуни 2024 година. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на повеќе аспекти при изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2023 година…

Македонските компании и во 2024 година ја покажуваат својата хуманост не само преку давање донации на здравствени установи, туку и преку давање на финансиска помош за лекување на физички лица-граѓани. Од даночен аспект кај компаниите кои се даватели на финансиската помош за лекување на физички лица се наметнуваат следните прашања: Дали одобрената финансиска помош за лекување на физички лица-граѓани и донираните средства преку отворени специјални телефонски броеви подлежат на оданочување со данок на личен доход во 2024 година ? и Каков е даночниот третман на овие трошоци од аспект на данокот на добивка во 2024 година?…

Со кликнување на повеќе може да го преземете ФЕВРУАРСКИОТ број од 2024 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Со Законот за приватни агенции за вработување, се утврдуваат условите за основање и работа на Приватни агенции (за привременото вработување и посредувањето при вработувањето во земјата и странство) и се уредуваат правата и обврските на страните во овој правен однос. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на привременото вработување и работа преку Приватни агенции за вработување.

Управата за јавни приходи изврши надградба на системот е-Персонален данок и овозможи најавата на истиот да се одвива преку е-УЈП (https://e-ujp.ujp.gov.mk) . Сите физички и правни лица кои за првпат се регистрираат за цели на оданочување потребно е да се најавуваат преку е-УЈП. Правни лица/СВД без разлика дали станува збор за ново формиран субјект или постоечки корисник на е-Даноци или е-ПДД, доколку за првпат се најавуваат на страната „е-Даночни услуги“, на најавната страна потребно е да се регистрираат како корисник….

Придружено друштво е правно лице во кое друго правно лице остварува учество во донесувањето на и управувањето со финансиските и деловни политики и одлуки на другото правно лице, меѓутоа не го контролира тоа правно лице. Учеството претставува директно или индиректно поседување на најмалку 20% до 50% од вкупниот број на акции или удели. Повеќе за сметководствениот и даночниот третман на вложувањата во придружени друштва и примена на методата на главнина при изготвување на годишнатa сметка и финансискитe извештаи за 2023 година може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи….

Во време на изготвување и доставување на годишните сметки за 2023 година, често поставувано прашање поврзано со новооснованите друштва во 2023 година е на кој начин во Билансот на состојба треба да се искаже податокот за запишан а неуплатен капитал. Повеќе во врска со начинот на сметководствено евидентирање на запишаниот а неуплатен капитал при основање на трговско друштво може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во овој период на годината актуелни се прашањата за резултатите од работењето на друштвата и данокот на добивка кој друштвата ќе треба да го платат за фискалната 2023 година. Со кликнување на повеќе може да го преземете написот во кој низ повеќе примери се осврнуваме на даночниот третман од аспект на данокот на добивка на одделни видови на трошоци во 2023 година со посебен осврт на: расходите кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста; скриени исплати на добивки; трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот; даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник; трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон; трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања и износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот (тенка капитализација)…

Со кликнување на повеќе може да ги симнете потврдите за даночен резидент за 2024 година за целите на задржан данок на добивка…

Извештајот за промени во главнината дава информации за сите промени во главнината кои настанале во текот на годината, како резултат на разни трансакции кои се вршат во склоп на работењето на друштвото, промени кои произлегуваат од компонентите на останатата сеопфатна добивка (ревалоризација на долгорочни средства, објективна вредност на финансиските средства расположливи за продажба и друго) како и одредени промени кои се резултат на ретроактивна примена на сметководствените политики и корекција на грешки, согласно МСС 8 Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки. Извештајот за промените во главнината ги објаснува промените во главнината помеѓу два периоди на известување, кои се прикажани во Извештајот за финансиската состојба. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи Ви даваме комплетен пример за Изготвување на извештајот за промените во главнината, како и образложенија поврзани со составувањето на извештајот…

Сите средни и големи компании во РМ покрај годишна сметка за 2023 година имаат обврска до Централниот регистар да достават и неревидирани финансиски извештаи. Комплетот на финансиски извештаи согласно МСС 1-Презентирање на финансиските извештаи го сочинуваат: Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на главнината, Извештај за паричните текови и Сметководствени политики и објаснувачки белешки подготвени во согласност со МСС, односно МСФИ. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално се осврнуваме на начинот на изготвување на Извештајот за парични текови за 2023 година, а воедно Ви даваме и алатка во Microsoft Excel којa може да Ви помогне при составување на Извештајот за паричен тек….

Субјектот кој што има обврска да го задржи и да го уплати данокот, согласно членот 24 став 1 од Законот за данокот на добивка има обврска да достави и Извештај за уплатениот данок по задршка за 2023 година. Извештајот ДД-И треба да се достави најдоцна до 15 февруари 2024 година по електронски пат преку системот на е – даноци на УЈП. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на начинот на пополнување на Извештајот за задржан данок Образецот ДД-И за 2023 година, а воедно може да го преземете и написот во кој поопширно Ве запознаваме со даночниот и сметководствен третман на задржаниот данок на добивка…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.