+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникВо службен весник на РСМ број 151 од 6 јули 2021 година објавен е Законот за изменување на Законот за данок на добивка. Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република С. Македонија“., односно на 14 јули 2021 година, а измените пропишани во Законот ќе се однесуваат на целата фискална 2021 година…

Имајќи ја предвид посебната важност на правилното утврдување на даночните обврски во постапката на надворешната контрола, а во тие рамки и на “завршниот разговор“ за конечните резултати од контролата, во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на правата и обврските на даночниот инспектор, односно даночниот обврзник во постапката на надворешна / инспекциска контрола, со посебен акцент на “завршниот разговор” во постапката на надворешна контрола…

Даночните обврзници кои користат фискални каси и кои на 30 декември 2020 година ја користеле ознаката „В” за евидентирање на прометот на добра и услуги кој е ослободен од ДДВ, од 1 јули 2021 година, треба да ја користат ознаката „Г” за што треба да извршат надградба на софтверот на фискалните системи на опрема…

Врз основа на одлуката на НБРСМ референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 Јули 2021 година до 31 Декември 2021 година изнесува 1,25% и истата е намалена за 0,25 процентни поени во однос на стапката од претходното полугодие. Повеќе во врска со пресметка на казнената камата може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Со кликнување подолу на повеќе може да го симнете Написот во кој подетално низ примери Ве запознаваме со ангажирањето на практиканти, пресметката на данок на личен доход и придонеси на надоместокот за практиканство и начинот на пополнување на МПИН пријавата во 2021 година. Исто така ви даваме и Урнек на Договор за практикантство, Темплејт за пресметка на данок на личен доход и придонеси на надомест за практиканство и Законот за практиканство…

Во собраниска постапка е Законот за измени и дополнувања на Законот за вработување и работа на странци. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој подетално се осврнуваме на предложените законски новини во Законот за вработување на странци…

Со кликнување на повеќе може да го преземете ЈУНСКИОТ број од 2021 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Правото на годишен одмор е едно од основните уставно загарантирани права од работен однос, кое на работникот му припаѓа независно дали засновал работен однос на неопределено или определено време, со полно или со неполно работно време. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на правото на годишен одмор и регрес за годишен одмор за 2021 година и неговиот сметководствен и даночен третман…

Со доаѓањето на времето за берба на голем број на земјоделски производи, стануваат актуелни прашањата за откупот и исплатата на откупените земјоделски производи кој правните лица го вршат од физички лица – земјоделци. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе даваме одговори на повеќе прашања поврзани со даночниот третман на откупот на земјоделски производи и оданочувањето на приходите од земјоделска дејност кои ги остваруваат физичките лица земјоделци во 2021 година…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските одредби и максималниот законски дозволен износ на девизи и на денари кои резидентите и нерезидентите може да ги изнесуваат или внесуваат во РМ. Исто така Ви презентираме и примерок од Образецот за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите ги внесуваат или изнесуваат од Република Македонија и начинот на пополнување на Образецот кој се доставува до Царинска Управа…

До друштвото е доставено решение од Управата за јавни приходи со кое се наложува присилно извршување на парична казна/глоба изречена од прекршочната комисија при Министерството за внатрешни работи, со забрана на користење на 1/3 од платата на вработен во друштвото до целосна наплата на изречената глоба. Ве молам за мислење дали решението за присилна наплата на парична казна/глоба има приоритет за наплата пред другите побарувања за присилна наплата?

Со клинување на повеќе може да го симнете написот во кој преку повеќе практични примери, Ве запознаваме со условите и начинот на влегување во системот за плаќање на данок на вкупен приход во 2021 година…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.