+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникПочитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој подетално се осврнуваме на повеќе прашања поврзани со имплементација на предложеното законско решение а особено: Кои долгови и трошоци се репрограмираат, односно која камата се отпишува? Каква е постапката за отпис на камата и репрограмирање на долг? Како се врши репрограмирањето на главниот долг и трошоците? Кој врши надзор на примената на Законот и какви се прекршочни одредби до колку не се почитуваат одредбите на Законот…

Капар е сума пари или одредено количество заменливи предмети кои едната страна ги дава на другата договорна страна со цел обезбедување на исполнувањето на својата обврска, а пишманлак е кога едната или двете страни во договорот предвидат можност да се откажат од договорот со давање на извесен паричен износ или предмети. Но, кога со капарот е договорено право некоја од договорните страни да се откаже (пишмани) од договорот, тогаш капарот има функција на откажување на договорот (пишманлак). Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на капарот и пишманлакот и нивниот нормативен, даночен и сметководствен третман…

  МСФИ РЕВИЗИЈА – Скопје објавува: О Г Л А С За вработување на: 1 (еден) Помошник во ревизија Кандидатите покрај општите услови за вработување предвидени во Законот за работни односи потребно да ги исполнуваат следните квалификации: 1) Завршено средно економско училиште 2) Без работно искуство од областа на сметководство и ревизијата 3) Познавање на работа со компјутер (Microsoft Office) 4) Познавање на деловен…

НБРМ со соопштение бр. 02-14004/1 29 мај 2020 година објави дека референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2020 година изнесува 1,5%.

Согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија за преземање мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), Управата за јавни приходи во координација со Министерството за финансии подготви и достави до Владата на Република Северна Македонија предлог Уредби со кои се предвидува продолжување на роковите за поднесување на обрасци и плаќање на даночни обврски…

Во Службен весник на РСМ, бр. 96 од 17.5.2019 година објавено е Автентично толкување на Собранието на РСМ по однос на ДДВ третманот (примената на членот 14 став 3 точки 1 и 5 oд Законот за ДДВ) на дејностите на повикувачки услуги – call center, кое со кликнување на повеќе може да го преземете…

Во Службен весник на РСМ, бр. 96 од 17.5.2019 година објавено е Автентично толкување на Собранието на РСМ по однос на примената на членот 25 став (1) од Законот за даноците на имот („Службен весник на РМ“ број 61/2004…23/16) во однос на прашањето дали се плаќа данок на промет на недвижности кога настанува пренос на имотот (недвижноста) како последица на статусна промена како присоединување, спојување и поделба на друштвата…

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Во службен весник на РМ бр. 27/2019 година е објавена спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност.

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

За да се направи инсталација на НОВИОТ МПИН за 2019 година неопходно е да постапите на следниот начин: (особено до колку исплаќате плата на која се применува прогресивно оданочување од 10% и 18%)…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.