+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник  МСФИ РЕВИЗИЈА – Скопје објавува: О Г Л А С За вработување на: 1 (еден) Помошник во ревизија Кандидатите покрај општите услови за вработување предвидени во Законот за работни односи потребно да ги исполнуваат следните квалификации: 1) Завршено средно економско училиште 2) Без работно искуство од областа на сметководство и ревизијата 3) Познавање на работа со компјутер (Microsoft Office) 4) Познавање на деловен…

НБРМ со соопштение бр. 02-14004/1 29 мај 2020 година објави дека референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2020 година изнесува 1,5%.

Согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија за преземање мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), Управата за јавни приходи во координација со Министерството за финансии подготви и достави до Владата на Република Северна Македонија предлог Уредби со кои се предвидува продолжување на роковите за поднесување на обрасци и плаќање на даночни обврски…

Во Службен весник на РСМ, бр. 96 од 17.5.2019 година објавено е Автентично толкување на Собранието на РСМ по однос на ДДВ третманот (примената на членот 14 став 3 точки 1 и 5 oд Законот за ДДВ) на дејностите на повикувачки услуги – call center, кое со кликнување на повеќе може да го преземете…

Во Службен весник на РСМ, бр. 96 од 17.5.2019 година објавено е Автентично толкување на Собранието на РСМ по однос на примената на членот 25 став (1) од Законот за даноците на имот („Службен весник на РМ“ број 61/2004…23/16) во однос на прашањето дали се плаќа данок на промет на недвижности кога настанува пренос на имотот (недвижноста) како последица на статусна промена како присоединување, спојување и поделба на друштвата…

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Во службен весник на РМ бр. 27/2019 година е објавена спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност.

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

За да се направи инсталација на НОВИОТ МПИН за 2019 година неопходно е да постапите на следниот начин: (особено до колку исплаќате плата на која се применува прогресивно оданочување од 10% и 18%)…

Со кликнување на повеќе може да го преземете МАЈСКИОТ број од 2018 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Со кликнување на повеќе може да го преземете МАРТОВСКИОТ број од 2018 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“, бр.190/2017), од 1 јануари 2018 година се воведува нова процедура за пресметување и плаќање на обврските за персонален данок на доход, односно пресметувањето на данокот ќе се врши со поднесување на Електронска пресметка за приход и данок (е-ППД) до Управата за јавни приходи, преку новиот систем е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.