+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на финансиската помош која македонските компании ја одобруваат на физичките лица – граѓани за нивно лекување и новините кои се во примена од 1 јануари 2018 година…

Подетално за користење на правото на намалување на даночната основа во Даночниот биланс (Образец ДБ) за 2018, 2019 и 2020 година за износот на даночната загуба искажана во даночниот биланс за 2017 година се осврнуваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Повеќе во врска со изготвувањето на извештаите за вложувањата во и од странство прочитајте во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе и во кој се осврнуваме на обврската за известување согласно Упатствата за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања во / од странство…

Во написот кој може да го симкенете со кликнување на повеќе се осврнуваме на плаќање месечни аконтации на данокот на добивка за 2018 година.

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на плаќање аконтации на персонален данок на доход од страна на трговци поединци и вршители на самостојна дејност во 2018 година..

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на трошоците за организирана исхрана во 2018 година…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на предложените мерки со цел ваше навремено запознавање и информирање…

Во написот се осврнуваме на нормативниот аспект на доброволно капитално финансирано пензиско осигурување како и на даночниот третман на уплатените придонеси во третиот пензиски фонд од двата аспекта и кога придонесите се уплаќаат директно од страна на работодавачот, кога постои професионална пензиска шема и кога придонесот се уплаќа директно од страна на физичко лице…

Согласно МСС 7 и оддел 7 од МСФИ за МСЕ, Извештајот за паричните текови треба задолжително да содржи парични текови од оперативни, вложувачки и финансиски активности. Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи подетално се осврнуваме на начинот на изготвување на Извештај за парични текови за 2017 година…

Со Законот за трговија на зелени пазари, трговијата на зелен пазар, е дефинирана како купување и продавање стоки на организиран пазар. Законот е влезен во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, односно на 18.1.2018 година и во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на новините кои ги носи Законот за трговија на зелени пазари.

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.