+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Подетално во однос на прашањето за склучување на договор за вработување со работник може да прочитате во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе во кој Ви даваме и модел на Договор за вработување со полно работно време…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ повеќе примери се осврнуваме на можноста на работодавачот да врши задржување на дел од платата (во случаи определени со закон) како и на можноста да врши порамнување на свое побарување од работникот…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи, подетално низ практични примери се осврнуваме на новата најниска и највисока основица за пресметка на придонеси на платите во 2017 година и на примената на минималната плата…

Со цел натамошна поддршка на развојот на спортот и постигнување на високи спортски резултати, во Законот за данокот на добивка пропишани се дополнителни даночни поттикнувања во спортот кои започнаа да се применуваат почнувајќи од 1 јануари 2017 година. За даночните бенифиции за дадените донации во спортот се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во услови на користење на сопствен автомобил за службени цели односно за службени патувања за потребите на работодавачот, често се поставува прашањето на даночниот третман на дополнителните трошоци на кои е изложен работникот во услови на користење на сопственото возило, а по налог на работодавачот. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на прашањата поврзани за даночниот третман на дополнителните трошоци настанати при користење на сопствен автомобил за службени патувања за потребите на работодавачот…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на законската обврска на составување и доставување на Годишниот извештај, односно образецот ПДД-ГИ до Управата за јавни приходи, најдоцна до 31 Jануари 2017 година…

Во Написот кој може до симнете со кликнување на преземи се осврнуваме на законските обврски на субјектите за задолжителна регистрација за целите на ДДВ и можноста која ја дава Законот за ДДВ за доброволна регистрација. Укажуваме и на можноста за одбивка на влезниот ДДВ во залихите набавени пред регистрација, а со цел да не дојде до двојно оданочување на залихите (еднаш кога при набавката не било одбиено влезното ДДВ и втор пат кога истите ќе се продаваат од страна на сега ново регистрираниот ДДВ обврзник…

Подетално за начинот на пресметка на казнената камата прочитајте во Написот Пресметка на казнена (затезна) камата до 30 јуни 2017 година кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на минималната плата за 2017 година и импликациите на истата врз работењето на друштвата…

Подетално за начинот на пресметка на казнената камата и за нејзината висина по периоди прочитајте во Написот Специфичности кај казнената камата кој може да го преземете во продолжение…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.