+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

По престанокот за важноста на договорот за вработување, за работодавачот настапуваат обврски кон работникот кои произлегуваат од работниот однос, од кои голем дел се од материјална природа (исплата на плата и разни надоместоци). Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на обврските на работодавачот во случај на престанок на важноста на договорот за вработување на работникот…

Во написот кој може да го симнете со колкнување на преземи се осврнуваме на сметководствениот и на даночниот третман на наведените издатоци за уредување на просторот околу друштвата.

Подетално за начинот на пресметка на казнената камата и за нејзината висина по периоди прочитајте во Написот Специфичности кај казнената камата кој може да го преземете во продолжение…

На веб страната на Институтот на сметководители и овластени сметководители (www.isos.mk) објавена е Одлуката за донесување на акт за висината на минималните трошоци за вршење на книговодствени услуги и надоместок за сметководствени услуги. Согласно член 4 од Одлуката која може да ја преземете со кликнување на преземи истата влегува во сила од 1 Јули 2017…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнување на вработување на сезонски работници и Ви презентираме и модел на договор за вработување за вршење сезонска работа…

Членот 12 од Законот за авторското право и сродните права, авторското дело го дефинира како интелектуална и индивидуална творба од областа на книжевноста, науката и уметноста, изразена на кој било начин и форма. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално низ примери се осврнуваме на даночниот третман на приходите од авторски права и права на индустриска сопственост од аспект на персоналниот данок на доход…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот третман на примањата кои ги остваруваат професионалните спортисти и обврската за плаќање на придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување за спортистите аматери…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе укажуваме на разликите меѓу одделни закони кои ги уредуваат прашањата за чување на финансиски документи. Истовремено ја објаснуваме и постапката за уништување на финансиските и сметководствените документи…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на специфичностите на компензацијата, цесијата и асигнацијата, а на крајот на написот Ви даваме и соодветни теркови на овие видови на облигациони односи.

Правото на надомест на плата за време на привремена спреченост за работа е право кое на работникот му обезбедува материјална сигурност за време на неспособноста да извршува работни обврски поради болест или повреда на работа, а надоместокот поради подолго непрекинато боледување има за цел да му ги надомести, односно ублажи зголемените трошоци на работникот поради неговата неспособност за работа (трошоци за лекување и сл.)…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КПУ ОБУКИ

Почитувани колеги,

МСФИ Консалтинг од месец Октомври 2017 година започнува со организирање на едукативни обуки за континуирано професионално усовршување за сметководителите и овластените сметководители.

До колку сте заинтересирани да ги следите обуките кои МСФИ Консалтинг ги организира во текот на ме­сец Октомври 2017 година, а заради обезбедување на уредна евиденција на вашето присуство и остварените КПУ часови, Ве молиме најдоцна 5 дена пред почетокот на советувањето да се регистрирате со кликнување на РЕГИСТРАЦИЈА

КПУ обуките ќе се одржат во следните градови:


  • 26 Октомври 2017 (четврток) во Прилеп - Хотел Кристал Палас
  • 27 Октомври 2017 (петок) во Скопје - Хотел Холидеј Ин
  • 28 Октомври 2017 (сабота) во Скопје - Хотел Континентал
  • 31 Октомври 2017 (вторник) во Струмица - Хотел Сириус