+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на специфичностите на компензацијата, цесијата и асигнацијата, а на крајот на написот Ви даваме и соодветни теркови на овие видови на облигациони односи.

Правото на надомест на плата за време на привремена спреченост за работа е право кое на работникот му обезбедува материјална сигурност за време на неспособноста да извршува работни обврски поради болест или повреда на работа, а надоместокот поради подолго непрекинато боледување има за цел да му ги надомести, односно ублажи зголемените трошоци на работникот поради неговата неспособност за работа (трошоци за лекување и сл.)…

Предмет на Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е вршењето на угостителска дејност од страна на физички лица, во кој ќе ги наведеме угостителските услуги кои можат да ги вршат физичките лица, обврската за регистрација на угостителската дејност, условите за вршење угостителска дејност, инспекцискиот надзор, пропишаните прекршоци и даночниот третман.

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на нормативниот, даночниот и сметководствениот третман на поврзните лица за целите на ДДВ…

Институтот на сметководители и овластени сметководители согласно Законот за вршење сметководствени работи и Статутот објавува повик за доставување документација за стекнување со лиценца и упис во регистрите за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи. Сите правни лица кои имаат вработено овластени сметководители и сметководители кои се запишани во…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на платените премии за животно осигурување од страна на друштво обврзник на данок на добивка во корист на негов менаџер или на негови вработени…

За начинот на пресметување и исплата на дивиденда како и за даночниот третман на исплатата на дивиденда во 2017 година се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Kакви права има работникот до колку работодавачот не му ја исплаќа платата и што може да преземе во таков случај и какви се правата и обврската на работодавачот. На овие прашања се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на повеќе категории ослободувања од персонален данок и / или придонеси пропишани со Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност и со Законот за персоналниот данок на доход…

Управата за јавни приходи ги информира работодавачите дека спроведува активности за утврдување и наплата на придонесите по службена должност, во случај кога обврзникот за пресметка и уплата на придонеси не поднел Mесечна пресметка (образец МПИН)…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.