+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на платените премии за животно осигурување од страна на друштво обврзник на данок на добивка во корист на негов менаџер или на негови вработени…

За начинот на пресметување и исплата на дивиденда како и за даночниот третман на исплатата на дивиденда во 2017 година се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Kакви права има работникот до колку работодавачот не му ја исплаќа платата и што може да преземе во таков случај и какви се правата и обврската на работодавачот. На овие прашања се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на повеќе категории ослободувања од персонален данок и / или придонеси пропишани со Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност и со Законот за персоналниот данок на доход…

Управата за јавни приходи ги информира работодавачите дека спроведува активности за утврдување и наплата на придонесите по службена должност, во случај кога обврзникот за пресметка и уплата на придонеси не поднел Mесечна пресметка (образец МПИН)…

Во написот низ практичен пример се осврнуваме на постапката на изготвување на консолидирани финансиски извештаи за 2016 година кај друштвата кои имаат законска обврска за наведеното…

За кои прашања содружниците одлучуваат на собир на содружници, како и начинот, условите и постапката на донесувањето на одлуките се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе..

Подетално за користење на правото на намалување на даночната основа за износот на искажаната даночна загуба по ДБ за 2016 година се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи подетално низ примери се осврнуваме на одредбите од Измените на Правилникот за данокот на добивка со кои се прецизираат новините кои беа донесени со дополнувањата на Законот за данокот на добивка, а кои ќе се применуваат при составување на даночниот биланс за 2017 година…

Согласно Законот за работните односи, покрај плата работникот има право и на други примања на кои, до определен исплатен износ, работодавачот нема обврска да плаќа персонален данок на доход. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, се осврнуваме на надоместоците на трошоци поврзани со работа и другите примања на работниците кои се ослободени од плаќање пероснален данок на доход (до пропишаниот износ)…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.