+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникАкцискиот план преставува сублимат на активности, мерки и динамика за постигнување на соодветна усогласеност на компаниите со одредбите од Законот за заштита на личните податоци. Со Политиките за приватност и заштита на личните податоци се објаснува зошто се обработуваат личните податоци, кои лични податоци се обработуваат, за која цел се врши обработка на личните податоци, кои права имаат субјектите на лични податоци и како може да ги остварат, дали се пренесуваат на други корисници и други битни информации во врска со обработката на лични податоци…

Во сметководствениот третман на раноградинарското производство (производството на зеленчук), како и во било кое друго земјоделско производство, треба да се применуваат одредбите на МСС 41 – Земјоделство, од страна на големите и средните трговци, односно оддел 34 – Специјализирани активности од МСФИ за МСЕ кај малите и микро трговци во РМ. Според точката 5 од МСС 41, биолошко средство е жив добиток или растенија, додека земјоделски производ е собраниот производ од биолошките средства на субјектот кој се занимава со земјоделско производство. Со кликнување подолу на преземи може да го симнете Написот во кој подетално се осврнуваме на сметководствениот третман на производството на раноградинарски култури…

Можноста за капитализација, односно на вклучување на каматите по заеми и кредити во вредноста на основните средства преку примена на МСС 23 ја имаат средните и големите трговци кои имаат обврска да ги применуваат сметководствените стандарди МСС/МСФИ објавени во Правилникот за водење на сметководство (“Службен весник на РМ”, број 159/09 и 164/10)…

Почитувани колеги !!!
МСФИ Консалтинг Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО ONLINE СОВЕТУВАЊЕ ЗА ОБВРСКИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ, ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ И РАБОТНИТЕ ОДНОСИ.
Советувањето ќе се одржи на следниот термин:
31 Август 2021 (вторник)
Советувањето започнува во 10 часот и трае до 16 часот и се доделуваат 8 КПУ часа.

На 101-та седница одржана на 24.08.2021 година, Владата на Република Северна Македонија донесе измени и дополнувања на мерките за спречување на ширењето на КОВИД-19 според кои се дозволува организирање и одржување на спортски натпревари со присуство на публика, настани од културата, работа на ресторани, кафетерии, кладилници, обложувалници, концерти, семинари, работилници и други настани на затворено со 30% од капацитетот на просторот, а на отворено до 50% од капацитетот, со почитување на протоколите и мерките за заштита од КОВИД-19, со поседување сертификат за примена на најмалку прва доза вакцина или сертификат за прележаност не постар од 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето. Новите мерки се објавени со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-COV-2, случаите и временскиот период на нивна примена (Службен весник на РСМ број 199 од 25 август 2021) која може да ја симнете со кликнување на повеќе…

На прашањата, кои даночните обврзници имаат обврска да достават Извештај за трансферни цени до 30 Септември 2021 година, што преставуваат трансферните цени и каква треба да биде содржината на Извештајот за трансферните цени даваме одговори во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе…

Со цел појаснување на обврската за именување на офицер за заштита на лични податоци, МСФИ Консалтинг постави прашање до Агенцијата за заштита на личните податоци, дали сметководствените бироа имаат задолжителна обврска да именуваат офицер за заштита на лични податоци. Одговорот на Агенцијата може да го симнете со кликнување на повеќе….

Владата на Република С. Македонија на својата 99-та седница одржана на 17.08.2021 година ги донесе најновите мерки, протоколи препораки за заштита на здравјето на населението од КОВИД – 19, врз основа на препораките од Комисијата за заразни болести. Овие мерки стапуваат на сила по нивното објавување во „Службен весник”, односно од утре 18 август 2021 година. Мерките се обајвени во Службен весник на РСМ број 193/2021 од 18.08.2021 година…

Согласно точката 41 од МСС 16, ревалоризационите резерви можат директно да бидат пренесени во акумулирана добивка кога средството ќе биде отпишано, односно повлечено од употреба или продадено. Пренесувањето на ревалоризационите резерви на акумулирана добивка (пренос од сметката 930 на сметката 950) со заобиколување на Билансот на успех предизвикува определени даночни импликации од аспект на данокот на добивка. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално низ примери се осврнуваме на оданочувањето со данок на добивка на ревалоризационите резерви при пренос во акумулирана добивка…

Во „Службен Весник на РСМ” бр. 177 од 3 август 2021 година објавена е Одлука за изменување на одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство, која стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ односно на 11 август 2021 година…

Со најновите измени објавени во Законот за изменување на Законот за данок на добивка (“Службен весник на РСМ”, број 151/ 2021) зголемен е износот на трошок за платени лабараториски тестови за COVID-19 кој што ќе има третман на признат расход за даночни цели во 2021 година. Со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој низ примери се осврнуваме на сметководствениот и даночен третман во 2021 година на трошоците за лабараториски тестови за Ковид 19 кои ги плаќаат македонските компании за своите вработени…

Во вториот дел од Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи повторно се осврнуваме на обврските кои произлегуваат од новиот Закон за заштита на личните податоци но подетално на обврската за определување офицер за заштита на личните податоци, на прашањата за нарушување на безбедноста на личните податоци и проблематиката поврзана со обработката на лични податоци преку систем за вршење видео надзор во услови на примена на Законот. Исто така Ви даваме и повеќе теркови во Microsoft word кои може да ги прилагодите, а се поврзани со имплементација на Законот за заштита на личните податоци…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.