+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“, бр.190/2017), од 1 јануари 2018 година се воведува нова процедура за пресметување и плаќање на обврските за персонален данок на доход, односно пресметувањето на данокот ќе се врши со поднесување на Електронска пресметка за приход и данок (е-ППД) до Управата за јавни приходи, преку новиот систем е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk…

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, односно на 27.12.2017 година….

Од 1 јануари 2018 година започнуваат да се применуваат одредбите од Законот за изменување и дополнување на законот за акцизите („Сл. весник на РМ“ бр. 171 од 28.11.2017 година) и Правилникот за дополнување на правилникот за спроведување на законот за акцизите („Сл. весник на РМ“ бр. 180 од 11.12.2017 година)…

Во Службен весник на РМ број 185 од 2017 година објавени се измени во подзаконската регулатива на НБРМ од областа на известувањето за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувањата во / од странство (Обрасци ВС 11 и ВС 22)…

Во Службен весник на РМ број 190 од 2017 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход, кој влезе во сила на 25.12.2017 година, а ќе започне да се применува од 1 Јануари 2018 година…

Собранието на Република Македонија на својата 26 седница одржана на 22 декември 2017 година (петок) ги усвои измените и дополнувањата на Законот за вршење на сметководствени работи. Согласно усвоените измени, за 2017 година: ОВЛАСТЕНИТЕ СМЕТКОВОДИТЕЛИ се должни да посетат најмалку 15 КПУ часови, а СМЕТКОВОДИТЕЛИТЕ се должни да посетат најмалку 10 КПУ часови. Законот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Повеќе за измените може да прочитате во написот со кликнување на повеќе…

Покрај исплата на „редовните“ плати, со Законот за работните односи, предвидена е и можноста за исплата на 13-та плата, а со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, предвидена е и можноста за исплата на дел по основ на деловна успешност на работодавачот, односно т.н. бонус. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на можноста за исплата на 13-та плата и бонуси на вработените во 2017 година и нивниот нормативен, даночен и сметководствен третман…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на надоместокот на плата за време на боледување од аспект на негово регулирање со законите и колективните договори, а исто така на крајот на написот Ви даваме и практичен пример на пресметка на плата, односно надомест на плата за време на боледување кога истото е на товар на работодавачот…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законската регулатива која го уредува наведеното прашање како и на сметководствениот и даночниот третман на наведените трошоци во 2017 година.

Во Службен весник на РМ, бр. 171/2017 година објавен е Законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување со кој се вршат измени во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (“Службен весник на РМ”, бр. 142/08…190/2016). Измените на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување стапуваат на сила на 28.11.2017 година. Подетално за новините во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.