+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Повеќе во врска со изготвувањето на извештаите за вложувањата во и од странство прочитајте во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе и во кој се осврнуваме на обврската за известување согласно Упатствата за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања во / од странство…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход во 2017 година од страна на трговците поединци и самостојните вршители на дејност кои се оданочуваат според вистински остварениот доход…

Почнувајќи од месец февруари 2017 година аконтацијата на данок на добивка која треба да се плати до 15 март 2017 година започнува да се плаќа на пресметаната нова даночна обврска утврдена по Даночниот биланс за 2016 година. Во написот кој може да го преземете со кликнување на преземи се осврнуваме на обврската и начинот на плаќање на аконтациите на данок на добивка за 2017 година…

Имејќи го предвид крајниот рок 15 Март 2017 година за поднесување на годишните даночни пријави (Образецот ПДД-ГДП) од страна на физичките лица – граѓани за остварените приходи од 2016 година на веб страната на УЈП објавено е соопштение во кое се дадени и повеќе одговори на поставени прашања врзани за пополнување на годишната даночната пријава…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ практични примери се осврнуваме на условите кои треба да бидат исполнети за да се признае резервација, мерење на резервацијата, резервирање на трошоци во гарантен рок, резервирање за трошоци за обновување на природни богатства, резервации за преструктуирање, резервации кај неповолни договори, резервирање на трошоци врз основа на судски спорови, резервирања кога трошоците ги надоместуваат други субјекти, обелоденување на резервирањето и за неизвесните средства и неизвесните обврски.

Подетално во однос на прашањето за склучување на договор за вработување со работник може да прочитате во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе во кој Ви даваме и модел на Договор за вработување со полно работно време…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ повеќе примери се осврнуваме на можноста на работодавачот да врши задржување на дел од платата (во случаи определени со закон) како и на можноста да врши порамнување на свое побарување од работникот…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи, подетално низ практични примери се осврнуваме на новата најниска и највисока основица за пресметка на придонеси на платите во 2017 година и на примената на минималната плата…

Со цел натамошна поддршка на развојот на спортот и постигнување на високи спортски резултати, во Законот за данокот на добивка пропишани се дополнителни даночни поттикнувања во спортот кои започнаа да се применуваат почнувајќи од 1 јануари 2017 година. За даночните бенифиции за дадените донации во спортот се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во услови на користење на сопствен автомобил за службени цели односно за службени патувања за потребите на работодавачот, често се поставува прашањето на даночниот третман на дополнителните трошоци на кои е изложен работникот во услови на користење на сопственото возило, а по налог на работодавачот. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на прашањата поврзани за даночниот третман на дополнителните трошоци настанати при користење на сопствен автомобил за службени патувања за потребите на работодавачот…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.