+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

Прашањата врзани за начинот на пресметување и плаќање на месечните аконтации на данокот на доход за приходите од вршење на самостојна дејност кои се оданочуваат според вистински доход, уредени се со одредбите на член 90 до 94 од Законот за данок на личен доход. Подетално може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Почнувајќи од месец февруари 2019 година аконтацијата на данок на добивка која треба да се плати до 15 март 2019 година започнува да се плаќа на пресметаната нова даночна обврска утврдена по Даночниот биланс за 2018 година. Обврската за плаќање на аконтација на данок на добивка се однесува на правните лица обврзници на данок на добивка кои имаат поднесено Даночен биланс (Образец ДБ) за 2018 година. Со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој се осврнуваме на начинот на пресметување и плаќање на месечни аконтации на данокот на добивка за 2019 година…

Практиканството досега не беше уредено со посебен закон поради што младите лица се соочуваа со проблем во однос на стекнувањето на практични искуства со цел полесно да се вклучат на пазарот на трудот. Со Предлог Законот за практиканство (кој е во собраниска постапка), се овозможува стекнување практично искуство на невработените лица, зголемување на нивните вештини и полесно вклучување на пазарот на трудот и создавање можности и услови на работодавачот за вработување на лица со практично искуство кои имаат одредени вештини и знаења за одредени работи и работни задачи…

Во службен весник на РМ бр. 27/2019 година е објавена спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност.

Од страна на Министерството за финансии изготвен е Нов Предлог Закон за вршење на сметководствени работи кој по усвојување од страна на Владата на РМ, истиот е доставен до Собранието на РМ на негово конечно усвојување. Ова предлог Законско решение на 18-ти февруари 2019-та година ќе биде предмет на прво читање во Собранието на РМ. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на клучните новини кои ги носи предложеното законско решение во сметководствената професија…

Обврската за изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2018 година произлегува од Законот за трговски друштва, како и согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Од аспект на финансиско известување, консолидацијата претставува постапка на изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на матичното друштво и една или повеќе негови подружници, како да претставуваат еден субјект…

Сите средни и големи компании во РМ покрај годишна сметка за 2018 година имаат обврска до Централниот регистар да достават и неревидирани финансиски извештаи. Комплетот на финансиски извештаи согласно МСС 1-Презентирање на финансиските извештаи го сочинуваат: Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на главнината, Извештај за паричните текови и Сметководствени политики и објаснувачки белешки подготвени во согласност со МСС, односно МСФИ. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на начинот на изготвување на Извештајот за парични текови за 2018 година.

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Од страна на Министерството за финансии донесен е нов текст на Предлогот на закон за вршење на сметководствени работи, во кој се вградени најголем број од добиените забелешки и сугестии од страна на сметководителите и експертите од оваа област.

Со преминувањето на земјата во втората фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА), правните и физичките лица ќе можат да вложуваат во недвижности и во хартии од вредност во странство…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.