+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе ги разгледуваме двете постапки одделно при што ги прецизираме спецификите на постапката на одобрување на големи зделки како и на постапката на одобрување на зделки со заинтересирана страна кај АД и ДОО….

Во однос на даночниот третман на остварената провизија од продажба на автобуски (железнички) карти за меѓународен превоз на патници се осврнуваме во Написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе…

Еден од начините на престанок на важноста на договорот за вработување е раскин на договорот со спогодба. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на спогодбениот раскин на договорот за вработување, како и на сметководствениот и даночниот третман на испратнината која може да биде договорена при спогодбен престанок на работниот однос…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи се осврнуваме на сите активности кои е потребно да се преземат за успешно извршување на пописот за 2016 година, а со кликнување на преземи Теркови на акти за попис, Ви даваме повеќе Одлуки, Правилници и Упатства за нормативно регулирање на пописот кои Ви ги презентираме во Microsoft word формат со цел полесно да ги прилагодите на вашите потреби…

Заради пониските фиксни трошоци на трговците (намалена потреба од продавници и вработени) во реализирањето на продажбата преку интернет продавница во однос на “традиционалниот” начин на трговија овој модел на продажба станува особено популарен помеѓу трговците и во Република Македонија. Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе се осврнуваме на нормативиот, сметководствениот и даночниот третман на интернет трговијата.

Со донесениот Закон се уредуваат даночните, царинските и другите фискални погодности, условите, начинот и постапката на користењето на фискалните погодности во врска со одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 во РМ и истиот е од особено значење за сите оние правни и физички лица од РМ кој ќе продаваат добра или извршуваат услуги кон УЕФА или ФФМ за реализација на Супер купот во Скопје. Написот може да се симнете со кликнување на повеќе…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на прашањата: Дали работникот има право на надомест на штета во случај на повреда на работа и Кога работодавачот е одговорен за штета поради повреда на работа ?

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските новини со кои се воведува обврска за пресметка и уплата на придонеси од страна на извршители и се воведува поефикасна постапка за пресметка и исплата на плата и придонеси од страна на стечаен управник и Управата за јавни приходи во специфични случаи…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на преземи се осврнуваме подетално на правата кои ги имаат работниците поради бременост, раѓање и родителство…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално Ве запознаваме со новините кои ги носат овие измени на Законот за данокот на добивка…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.