+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникМСФИ Советник

Под инвестициони вложувања во туѓи основни средства се сметаат вложувањата во објектот на закуподавачот извршени од страна на закупецот кои се однесуваат на: градење, реконструкција, адаптација, надградба и доградба со кои се зголемува вредноста на закупениот објект. Во однос на даночниот и сметководствениот третман на инвестиционите вложувања во туѓи недвижности може да прочитате во написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнување на законската можност, но и на сметководствените и даночните аспекти на исплатата на аванс на дивиденда во 2019 година…

Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи, покрај дефинирањето што претставува кривично дело и кога сторителот е кривично одговорен, ќе ги наведеме и кривичните дела од работен однос кои се предвидени во Кривичниот законик и санкциите кои се пропишани за тие кривични дела…

Се предлага субвенционирањето на придонесите за зголемувањето на платите да започне да се применува со исплата на плата за октомври 2019 година, а законското решение ќе се применува од 1 ноември 2019 година до 31 октомври 2022 година.

Со започнување на учебната година до голем број на компании во нашата земја доаѓаат барања од физички лица (родители или ученици) со кои се бара од компаниите во рамките на нивната општествена одговорност да помогнат на учениците или на студентите со исплата на школарини, односно стипендии. Често пати ваквите барања се и од самите сопственици на друштва каде истите сакаат трошоците за школарина или студирање на нивните деца да бидат на товар на друштвото. Вакви барања за покривање на трошоци до друштвата се доставуваат и за плаќање на постдипломски студии, стекнување на магистратури, докторати и слично. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на наведената проблематика…

Каков е даночниот третман на другите надоместоци кои ги добиваат менаџерите согласно менаџерскиот договор кој го имаат склучено (пример: право на платен стан или куќа за живеење, плаќање на сметки за телефон кој се користи за приватни потреби, користење на возило за приватни потреби, платено животно осигурување, платено приватно здравствено осигурување, уплата на придонеси во трет пензиски фонд, плаќање на годишни одмори и летувања и други надоместоци) ? Подетално во однос на наведеното низ конкретни примери може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе…

Забраната за конкурентскo дејствување претставува посебен правен институт кој ја регулира лојалноста на работникот кон работодавачот за времетраењето на работниот однос и одреден период по престанокот на работниот однос. Повеќе во однос на забраната за конкурентско дејствување на работникот може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе…

Во написот кој може да го синете со кликнување на повеќе подетално низ примери се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на расходувањето на материјалните основни средства и нивна продажба подоцна како отпад со посебен осврт на важноста во обезбедување на соодветна документација при отписот на овие средства од сметководствената евиденција на друштвото…

Од страна на Управата за јавни приходи објавена е постапката за користење на даночното намалување за даночните обврзници, правни лица кои донираат финансиски средства на спортски субјекти, уплатени на посебна наменска сметка согласно член 30-а од Законот за данок на добивка…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на прашањата поврзани со непочитувањето на одделни одредби од Законот за работни односи во врска со постапката за престанок на работниот однос, и можните негативни последици за работодавачите: во судска постапка одлуката да биде поништена како незаконска, работникот да биде вратен на работа и работодавачот да му исплати надомест на плата, како и поведување прекршочна постапка и плаќање на глоба.

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.