+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Известување на ИСОС: Објавен официјален регистар согласно член 29 од Законот за вршење на сметководствени работи

obrazecdeИнститутот на овластени сметководители и сметководители согласно член 29 од Законот за вршење сметководствени работи води Регистар на овластени сметководители и Регистар на сметководители. Согласно Законот, Институтот податоците од регистрите ги објавува на својата веб страница и истите континуирано ги ажурира.

На официјалните регистри се наоѓааат овластените сметководители и сметководители за кои Институтот доби потврди дека не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност од Централниот регистар до 29 март 2017 година. Официјалните регистри ќе се дополнуваат како ќе се добиваат потврдите од Централниот регистар.

Сите сметководители и овластени сметководители, согласно Законот, се должни да го известат Институтот за сите промени во врска со податоците содржани во регистарот во рок од 15 дена од денот на настанувањето на промената.

За официјални регистри се сметаат само регистрите кои се објавени на веб страницата на Институтот

Регистар на сметководители

Регистар на овластени сметководители

  • Објавено на: 10/04/2017
Print Friendly
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КПУ ОБУКИ

Почитувани колеги,

МСФИ Консалтинг од месец Октомври 2017 година започнува со организирање на едукативни обуки за континуирано професионално усовршување за сметководителите и овластените сметководители.

До колку сте заинтересирани да ги следите обуките кои МСФИ Консалтинг ги организира во текот на ме­сец Октомври 2017 година, а заради обезбедување на уредна евиденција на вашето присуство и остварените КПУ часови, Ве молиме најдоцна 5 дена пред почетокот на советувањето да се регистрирате со кликнување на РЕГИСТРАЦИЈА

КПУ обуките ќе се одржат во следните градови:


  • 26 Октомври 2017 (четврток) во Прилеп - Хотел Кристал Палас
  • 27 Октомври 2017 (петок) во Скопје - Хотел Холидеј Ин
  • 28 Октомври 2017 (сабота) во Скопје - Хотел Континентал
  • 31 Октомври 2017 (вторник) во Струмица - Хотел Сириус