+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

МСФИ Советник


Известување на ИСОС: Објавен официјален регистар согласно член 29 од Законот за вршење на сметководствени работи

obrazecdeИнститутот на овластени сметководители и сметководители согласно член 29 од Законот за вршење сметководствени работи води Регистар на овластени сметководители и Регистар на сметководители. Согласно Законот, Институтот податоците од регистрите ги објавува на својата веб страница и истите континуирано ги ажурира.

На официјалните регистри се наоѓааат овластените сметководители и сметководители за кои Институтот доби потврди дека не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност од Централниот регистар до 29 март 2017 година. Официјалните регистри ќе се дополнуваат како ќе се добиваат потврдите од Централниот регистар.

Сите сметководители и овластени сметководители, согласно Законот, се должни да го известат Институтот за сите промени во врска со податоците содржани во регистарот во рок од 15 дена од денот на настанувањето на промената.

За официјални регистри се сметаат само регистрите кои се објавени на веб страницата на Институтот

Регистар на сметководители

Регистар на овластени сметководители

  • Објавено на: 10/04/2017

Други написи за преземање


Во Службен весник на РСМ број 185 од 2020 објавени се Протокол за отворање и работа на кафетерии, Протокол за отворање и работа на угостителските објекти за исхрана, Протокол за работа на базените во тек на пандемија со Covid-19, Протокол за непречен транзит на државјани на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина низ територијата на Република Северна Македонија и Протокол за работа на плажите во тек на пандемија со Covid-19
МСФИ Вести: 15 јули 2020 година е определен како неработен ден
МСФИ Напис: Поништена Уредбата со законска сила за ограничување на правото на исплата на парични паушали и парични надоместоци на избрани именувани лица
МСФИ Напис: Даночен третман на трошоците поврзани со Covid 19 од аспект на ДДВ, данок на личен доход и данок на добивка (даночен третман на трошоците за тестирање на вработените и на лицата кои не се вработени во друштвото, на трошоци за набавка на средства за дезинфекција, маски за заштита на вработените, трошоци за обезбедување и други трошоци)
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.