+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникПодатокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец октомври 2022 година е позитивен и изнесува 11,6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец октомври 2022 година која треба да се плати до 15 ноември 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 11,6% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Согласно Одлуката највисоката цена на огревно дрво од даб се определува во висина до 4.500 денари за метар просторен (мпр), додека највисоката цена на огревно дрво од бука се определува во висина до 6.429,00 денари за метар кубен (м3). Највисоката цена на пелетите за огрев се утврдува во висина до 27,00 денари за килограм. Вака определените цени од страна на Владата се со вклучен ДДВ и транспорт. Овие највисоки цени на производите ќе се применуваат до 31 декември 2022 година….

МСФИ Консалтинг Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО ONLINE СОВЕТУВАЊЕ ЗА НОВИНИТЕ ВО ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ, СМЕТКОВОДСТВОТО И ДАНОЦИТЕ
Советувањето ќе се одржи на следните термини:

30 Ноември 2022 година (среда) – ПРВ ТЕРМИН
02 Декември 2022 година (петок) – ВТОР ТЕРМИН
03 Декември 2022 година (сабота) – ТРЕТ ТЕРМИН

Меѓународниот Сметководствен Стандард 16 – Недвижности, постројки и опрема и одделот 17 од МСФИ за МСЕ го пропишуваат сметководствениот третман на недвижностите, постројките и опремата како што се: признавањето, утврдувањето на нивната сметководствена вредност, расходите за депрецијација (амортизација) и загубите од обезвреднувањето на вредноста на средствата, што треба да бидат признаени во врска со нив. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој нив повеќе примери се осврнуваме на вреднување на недвижностите, постројките и опремата согласно МСС 16…

Премијата за приватно здравствено осигурување за вработени не се оданочува со данок на личен доход и преставува признат трошок за цели на данокот на добивка. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој се осврнуваме на даночниот третман на дополнителното (приватно) здравствено осигурување во 2022 година…

Регистрирањето на директните инвестиции во странство од страна на резиденти, како и на директните инвестиции на нерезиденти во Република С. Македонија се врши на обрасците ДИР и ДИН и се спроведува во Централниот регистар на РСМ во рок од 60 дена од денот на склучувањето на капиталната трансакција која е правна основа за стекнување на директната инвестиција. Со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој подетално се осврнуваме на обврската за упис на директните инвестиции во странство и во земјата…

Согласно Законот за даночна постапка, а поради отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на ДДВ – 04 пријавата се продолжува. Крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријавата (25.10 2022) се продолжува за 3 (три) работни дена, односно крајниот рок за поднесување на ДДВ – 04 пријавите ќе се смета 28.10.2022 година (петок).

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2022 – Ноември 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.10.2022 година…

Со кликнување на повеќе може да го преземете ОКТОМВРИСКИОТ број од 2022 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе низ повеќе примери се осврнуваме на сметководствениот и даночен третман на изградба на основно средство во сопствена режија со осврт и на изградба на основно средство кое е поддржано со државна поддршка, пренос на залихи на готови производи во основни средства, даночните импликациите при земање на залихи на готови производи и нивно активирање како основни средства, а даваме и одговор на прашањето дали пренесувањето на залихи на готови производи и нивно активирање како основни средства му даваат право на друштвото да ја намали даночната основа по основ на реинвестирана добивка…

Од аспект на данокот на добивка трговско друштво во ликвидација може да биде обврзник на данок на добивка или на данок на вкупен приход. Од аспект на ДДВ битно е да се истакне дека до колку по завршувањето на ликвидацијата на трговското друштво одделен имот преминува во сопственост на членовите, односно сопственикот на друштвото, тогаш во смисла на одредбата на Законот за данок на додадена вредност, постојат оданочиви испораки помеѓу друштвото кое се ликвидира и членови на друштвото како приматели на доброто. Повеќе во однос на сметководствениот и даночниот третман на друштво во ликвидација може да прочитате со кликнување на повеќе…

МСФИ Консалтинг Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО ONLINE СОВЕТУВАЊЕ ЗА НОВИНИТЕ ВО ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ, СМЕТКОВОДСТВОТО И ДАНОЦИТЕ.
Советувањето ќе се одржи на следните термини:

27 Октомври 2022 година (четврток) – ПРВ ТЕРМИН
28 Октомври 2022 година (петок) – ВТОР ТЕРМИН
29 Октомври 2022 година (сабота) – ТРЕТ ТЕРМИН

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.