+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникСогласно Законот за трговските друштва, содружниците кај друштво со ограничена одговорност, имаат право да располагаат со сопствените удели под условите утврдени во актот за основање на друштвото (Договорот за друштвото кај ДОО, односно Изјавата за основање на друштвото кај ДООЕЛ). Целта на написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е да се прикаже како и под кои услови имателот на уделот може да располага со уделот што го поседува. Исто така се осврнуваме и на даночен третман на преносот на удел…

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец април 2024 е позитивен и изнесува 1,6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец април 2024 година која треба да се плати до 15 мај 2024 година…

Со дерегистрацијата од системот на ДДВ за даночните обврзник настануваат определени даночни обврски за кои подетално низ примери се осврнуваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Управата за јавни приходи ја информира јавноста дека пропишаниот рок за поднесување на Пријавите за данокот на додадена вредност “ДДВ–04“, кој истекува на 25.04.2024 година, се продолжува за еден ден, односно, краен рок за поднесување на пријавите ДДВ -04, ќе се смета 26.04.2024 година, имајќи ја во предвид Одлуката на Влада на РСМ, со која…

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2024 година заклучно со периодот април 2024 – мај 2024 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 23.04.2024 година…

Со кликнување на повеќе може да го преземете АПРИЛСКИОТ број од 2024 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Согласно член 10 став 2 од Законот, надоместокот на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање се исплатува најмногу во висина до 15% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година и за 2024 година изнесува 8.237,00 денари (54.916 x 15%). Подетално за даночниот третман на примањата на волонтери како и за обврската за плаќање на придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување во 2024 година Ви даваме во Написот кој може да го симнете се кликнување на повеќе….

Во овој процес на организирање на изборите голем број на домашни компании вршат испорака на добра и обезбедуваат услуги кон Државната изборна комисија (ДИК) која има законска надлежност на организирање на изборите. По однос на наведеното се наметнува следното прашање: Каков е ДДВ третманот на прометот на добра и услуги кон Државната изборна комисија ? По однос на ДДВ треттманот на прометот на добра и услуги кон Државната изборна комисија релевантни се одредбите…

На 16-тата. седница одржана на 16.04.2024 година, Владата донесе заклучок со кој 24 април 2024 година (среда) и 8 мај 2024 година (среда) да бидат неработни денови за сите граѓани на Република Северна Македонија, заради непречено спроведување на изборите за Претседател на Република Северна Македонија и изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија и овие два неработни дена нема да се одработуваат. Оваа Владина одлука се однесува на сите граѓани на територијата на Република Северна Македонија….

Согласно член 113 од Законот за работните односи, работодавачот на свој трошок на работниците може да им организира превоз до и од работното место, при што трошоците можат да изнесуваат во висина на стварните трошоци во јавниот сообраќај. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на законските и даночните аспекти на трошоците настанати при организирањето на превозот на вработените до и од работа во 2024 година…

Владата на Република Северна Македонија, на 14-тата седница одржана на 09.04.2024 година ја разгледа и усвои Информацијата од Министерството за труд и социјална политика за прогласување на 24 април 2024 година (среда) и 8 мај 2024 година (среда) за неработни денови, поради распишување на избори за претседател на Република Северна Македонија и избори за пратеници…

По годишната сметка за 2023 година некои компании во Република Македонија постигнаа солидни добивки по што сопствениците на тие компании имаат можност на престојните собранија на акционери кај АД или собир на содружници кај ДОО или од страна на единствениот содужник кај ДООЕЛ да донесат одлука за исплата на дивиденда која би била исплатена во 2024 година. Повеќе во однос на сметководствениот и даночниот третман на исплатените дивиденди во 2024 година низ повеќе примери Ви презентираме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.