+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникВо написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските и даночните аспекти на трошоците настанати при организирањето на превозот на вработените до и од работа во 2022 година…

Со цел за разрешување на настанатите проблеми во платниот промет во услови на преземени меѓународни санкции кон Руската Федерација во точката 2 од Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки можат да отвораат и да имаат сметки во странство додадена е нова потточка 2.15 со која дадена е можност за отворање на сметка во странство за плаќање на обврски кон компании од Руската Федерација…

По годишната сметка за 2021 година некои компании во Република Македонија постигнаа солидни добивки иако работеа во тешки услови на стопанисување предизвикани од пандемијата и од економската криза изразена преку поскапување на цените на енергенсите, суровините и работната сила. Сопствениците на тие компании имаат можност на престојните собранија на акционери кај АД или собир на содружници кај ДОО или од страна на единствениот содужник кај ДООЕЛ да донесат одлука за исплата на дивиденда во 2022 година. Повеќе во однос на сметководствениот и даночниот третман на исплатените дивиденди во 2022 година низ повеќе примери Ви презентираме во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи…

Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој подетално низ примери Ве запознаваме со ангажирањето на практиканти, пресметката на данок на личен доход и придонеси на надоместокот за практиканство и начинот на пополнување на МПИН пријавата. Исто така ви даваме и Терк на Договор за практикантство, Темплејт за пресметка на данок на личен доход и придонеси на надомест за практиканство во 2022 година и Законот за практиканство…

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец март 2022 година е позитивен и изнесува 5,4%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец март 2022 година која треба да се плати до 15 април 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 5,4% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

На 15 април 2022 година трговците кои согласно Законот, се должни да вршат наплата на биоразградливите кеси по цена од 15 денари се должни за периодот јануари -март 2022 година да достават евиденција за бројот на продадени кеси за носење на продажно место на образец пропишан со Правилникот заедно со налог од уплатениот надоместок. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ве потсетуваме на обврските кои произлегоа од Законот и од Правилникот и начинот на кој ќе се достави Евиденцијата и уплатата на надоместокот во корист на Министерството за животна средина на 15 април 2022 година…

Во Службен весник на РСМ број 81 од 1 април 2022 година објавена е Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки која влегува со денот на објавување во Службен весник, односно на 1 април 2022 година. Со оваа Одлука направена е измена и дополнување на Одлуката која претходно беше објавена во Службен весник на РСМ број 51/22 и која се применува од 9 март 2022 година…

Во Службен весник на РСМ број 80 од 31 март 2022 година објавен е Правилникот за начинот на обезбедување на финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето-зголемената минимална плата кој влегува во сила од 1 април 2022 година. Со кликнување на повеже може да го преземете Написот во кој се осврнуваме на начинот на остварување на субвенционирање на придонесите до минимална нето плата од 18.000 денари, а воедно Ви ги даваме Правилникот и пречистен текст на Законот за минимална плата…

Во „Службен весник на РСМ“, бр.79/2022 година објавен е Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност, кој влегува во сила на 31 март 2022 година….

Со цел да се сочува реалната вредност на некоја трансакција од моментот на склучување на договорот до неговата реализација, во услови на монетарна или валутна нестабилност предизвикана од промена на цените, често договорните страни договараат заштитна клаузула. Предмет на написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е валутната клаузула како заштитна клаузула кај паричните побарувања и обврски…

Можноста работодавачот на свој трошок да им организира исхрана на вработените за време на работа е пропишана во член 113 од Законот за работните односи. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ примери се осврнуваме на даночниот третман на испораката на храна и пијалаци кои во форма на организирана исхрана компаниите ја обезбедуваат за своите вработени во 2022 година…

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Март 2022 – Април 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 23.03.2022 година…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.