+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникФирма А поседува удел во фирмата Б во износ од 100.000 евра. Фирмата А сака бесплатно да го отстапи уделот во фирмата Б на трета фирма Ц. Фирмата А е обврзник за данок на добивка, дали доколку бесплатно го отстапи уделот на фирмата Ц тоа за неа ќе биде признат или непризнат расход од аспект на данокот на добивка ?

Имаме блокирана жиро сметка. Ве молиме да ни објасните како може да извршиме исплата на плата со сите придонеси и персонален данок на доход преку друга фирма од која имаме побарување и која е подготвена да ни ја исплати платата ?

Каков е даночниот третман од аспект на ДДВ на услугите на посредување во превозот на лица во меѓународниот воздушен собраќај, образложете ја примената на посебните одредби од Законот за ДДВ кои се однесуваат на тур оператори и каков е третманот на примените авансни плаќања за туристичките услуги (туристичките аранжмани) ?

Испорачуваме добра кон субјект лоциран во технолошка индустриската развојна зона — Бунарџик. Дали во фактурата која ја испоставуваме потребно е да пресметаме ДДВ?

Одговор на Генерална Дирекција на УЈП Сектор за услуги на даночни обврзници и даноци број: 16-6202/2 од датум: 18.10.2012

Во продолжение прочитајте го одговорот на прашањето каков е даночниот третман на трошоците во случаите кога друштво му ги плаќа трошоците за континуирано професионално усовршување на вработен во сектор за внатрешна ревизија…

Во продолжение прочитајте го одговорот на прашањето дали и колку се плаќа данок, при трансфер на фудбалери. Значи македонски фудбалер оди да игра за германски фудбалски клуб за одредена сума на пари. Во случајот германскиот клуб плаќа обештетување на македонскиот клуб за извршениот трансфер…

Во продолжение прочитајте го мислењето на Управата за јавни приходи – Генерална дирекција Скопје во однос на даночниот третман на факторингот – продажба на побарувањата од аспект на данокот на добивка…

Во продолжение прочитајте го мислењето на Управата за јавни приходи – Генерална дирекција Скопје во однос на даночниот третман на трошоците на извршено вредносно усогласување на долгорочни финансиски средства (удели, односно акции…

Во продолжение може да го прочитате одговорот на поставено прашање во однос на оданочувањето на приходите од продажба на цврст отпад со персонален данок на доход…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.