+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

Нашето Друштво е ДДВ обврзник и купило еден деловен простор (дуќан) пред воведувањето на ДДВ и еден деловен простор (дуќан) по воведувањето на ДДВ за што е користен и влезен ДДВ од 18%. Сега и двата дуќани сопствениците на друштвото физички лица сакаат да ги купат за себе по пониска цена и да го пренесат на свое име или да го пренесат без надомест. Ве молиме да ни одговорите каков е даночниот третман од аспект на ДДВ ?

Трговско друштво “НН” АД – Скопје е друштво за осигурување со седиште во Скопје и преставува фирма – ќерка на друго друштво со седиште во Словенија од 07.07.2010 година. Во друштвото “НН” АД – Скопје како деташиран работник работи лицето “АА” вработено кај нашиот основач од Република Словенија.Платата со сите даноци и придонеси за лицето “АА” ја исплаќа нашиот основач од Словенија за што на друштвото “НН” АД – Скопје секој месец му испоставува фактура.
Во врска со предното се поставуваат следните прашања: Дали друштвото “НН” АД – Скопје при плаќањето на фактурата на основачот од Словенија треба да пресмета и плати персонален данок на доход и во каква постапка да се направи тоа, и како за платениот персонален данок во РМ лицето “АА” да биде ослободено во Република Словенија и Дали при рефундирањето на платата, треба да се пресмета и плати данок на додадена вредност?

Трговско друштво “НН – Марибор – Словенија, нема седиште или подружница во РМ и не извршува никаков промет во РМ, но е единствен основач на трговското друштво “НМК” ДООЕЛ – Скопје. Се поставува прашањето дали друштво “НН”- Марибор – Словенија, согласно одредбите на член 46 од ЗДДВ, може да изврши поврат на влезниот ДДВ искажан во фактурите на друштвата од Република Македонија за примени услуги или добра на територијата на Република Македонија.

Фирма А поседува удел во фирмата Б во износ од 100.000 евра. Фирмата А сака бесплатно да го отстапи уделот во фирмата Б на трета фирма Ц. Фирмата А е обврзник за данок на добивка, дали доколку бесплатно го отстапи уделот на фирмата Ц тоа за неа ќе биде признат или непризнат расход од аспект на данокот на добивка ?

Имаме блокирана жиро сметка. Ве молиме да ни објасните како може да извршиме исплата на плата со сите придонеси и персонален данок на доход преку друга фирма од која имаме побарување и која е подготвена да ни ја исплати платата ?

Каков е даночниот третман од аспект на ДДВ на услугите на посредување во превозот на лица во меѓународниот воздушен собраќај, образложете ја примената на посебните одредби од Законот за ДДВ кои се однесуваат на тур оператори и каков е третманот на примените авансни плаќања за туристичките услуги (туристичките аранжмани) ?

Испорачуваме добра кон субјект лоциран во технолошка индустриската развојна зона — Бунарџик. Дали во фактурата која ја испоставуваме потребно е да пресметаме ДДВ?

Одговор на Генерална Дирекција на УЈП Сектор за услуги на даночни обврзници и даноци број: 16-6202/2 од датум: 18.10.2012

Во продолжение прочитајте го одговорот на прашањето каков е даночниот третман на трошоците во случаите кога друштво му ги плаќа трошоците за континуирано професионално усовршување на вработен во сектор за внатрешна ревизија…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.