+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникВе молиме да ни одговорите што претставува даночна основа при продажба на некое добро на лицитација, односно дали постигнатата цена е основица на која е потребно дополнително да се пресмета ДДВ или постигнатата цена е вкупен износ во која е содржано ДДВ ?

Ме интересира дали може да се врши одбивање на ДДВ за набавка на комбе 8+1 седиште кое се користи за такси служба и дали ќе се врши одбивање на претходен ДДВ за гориво, резервни делови и др. кое ќе ги користи комбето за такси. Дали на прометот од такси услугите се плаќа од ДДВ (фирмата е регистрирана за ДДВ)?

Ние сме Друштво регистриран отпад кое врши откуп на железо и друг вид на цврст отпад од физички лица без плаќање на персонален данок на доход. Со Законот за управување на отпад сепак сме ограничени во однос на можноста од едно лице да вршиме откуп на старо железо над 30.000 денари. Ве молиме да ни кажете дали постојат некои новини во однос на наведеното ограничување ?

Дали имаат третман на даночно признати расходи платените фактури за хотелско сместување и авионски билети на физичко лице – странец деловен партнер кој доаѓа во деловна посета на покана на македонскиот обврзник на данокот на добивка.

Нашата фирма има потпишано договор за застапување на германска фирма. Предмет на договорот се инженеринг и консалтинг услуги што подразбира: разработка на техничка и друга документација, посета на деловни партнери со претставници на германската фирма, барање на нови пазари, изработка на нови технички решенија и слично. Застапништвото се однесува за територија на Косово и Србија и делумно за Македонија. Бидејќи во изминатиот период имаме реализирано поголем дел од планираните задачи и испораки на материјали известени сме од германската компанија дека ни е одобрен комисиoн од 4% од реализацијата. Ве молиме да ни дадете Ваше мислење за плаќањето на ДДВ за ваков случај, а согласно член 14 од ЗДДВ ?

Ние сме Друштво кое има повеќе подружници низ Република Македонија во кои работат поделени по смени најмногу до 10 вработени на една подружница. Со измените на Законот за работните односи (Службен весник на РМ, број 25 од 2013 година се интервенираше во член 116 став 7 од Законот за работните односи со што новата содржина на овој став гласи:
(7) Работодавач кој има над 25 вработени и кај кого процесот на работата се врши на една или повеќе локации е должен на секоја локација да води електронско евидентирање на полното работно време и на прекувремената работа. (8) Работодавачот кој има до 25 вработени е должен да води евидентен лист за присуство на работа на работниците со наведување на податоци за почетокот и завршетокот на работното време. Согласно наведеното Ве молиме да ни одговорите дали согласно оваа законска одредба сега сме обврзани за секоја наша подружница во која работат најмногу до 10 лица да воведеме и електронска евиденција на работно време ?

Нашето друштво е македонска компанија со 100% странски капитал и е ексклузивен увозник и дистрибутер на печатени и електронски медиуми од една соседна земја. За користење на лиценцата и ексклузивитетот на увезените артикли имаме склучено договори со горенаведените компании со кои е регулиран надоместокот за користење на овие права. Ве молиме да ни одговорите дали за плаќањето на овие надоместоци кон странските добавувачи (лиценцни права и дистрибутивен ексклузивитет) подлежиме на плаќање на одредени јавни давачки кон државата (даноци, такси) и ако подлежиме кои се тие и колкави и со кој закон се регулирани ?

По однос на единствената примена на одредбите на член 11 став 1 точка 4 од Законот за данокот на добивка, а кои се однесуваат на даночниот третман на трошоците по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управувањето (кои имаат статус на невработени како и на вработени лица во Друштвото), Управата за јавни приходи во соработка со Министерството за финансии, го даде следното мислење?

Здружение на етнолози доделува награда за животно дело и награда за популаризација на културното наследство. Во членот 6 од Законот за персоналниот данок на доход е дефинирано ослободување од персонален данок на доход за награди за животни достигнувања во науката, културата и спортот, но не е дефинирано која институција треба да ги доделува наградите за да важи ослободувањето. Дали оваа награда која ја доделува ова здружение на граѓани согласно член 6 точка 2 од Законот ќе биде ослободена од персонален данок на доход?

Согласно член 6 од Законот за персоналниот данок на доход данок на доход не се плаќа на примањата по основ на стипендии и кредити на ученици и студенти што ги доделуваат органите на државната управа и фондациите во согласност со закон. Дали ова ослободување важи за сите фондации основани согласно Законот за здруженија и фондации и дали при ова е важно дали фондациите имаат овластување од посебен јавен интерес?

Потребна ни е консултација во врска со оданочување на приходи од странство врз основа на издавачка дејност каде продажбата е исклучиво на странски пазар. Се работи за регистрирана издавачка куќа во Македонија која склучува договори со странски артисти (нерезиденти) за користење на нивната музика во компилации кои претставуваат продукт што потоа се продава преку странски интернет портали/електронски продавници. Продуктот не е механички во облик на CD или DVD, туку во електронска форма. Прашањето е дали фактурите треба да се издаваат со пресметан ДДВ.

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.