+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникСо кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој детално се осврнуваме на новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам, а исто така Ви го даваме и целиот текст на Законот…

Со кликнување на повеќе може да го преземете написот во кој ги презентираме новините во Законот, но истовремено се осврнуваме и на најзначајните одредби од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, од кои произлегуваат обврски за субјектите за преземање мерки за спречување перење пари и финансирање тероризам. Исто така како прилози во Micrsoft word со можност да ги преземете и прилагодите на вашите потреби Ви даваме: Програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниoт ризик од перење пари и финансирање на тероризам, Изјава за носител на јавна функција, Одлука за именување овластено лице и заменик и Извештај за извршена внатрешна контрола…

Со кликнување на повеќе може да го преземете Упатството за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам изготвено од Управата за финансиско разузнавање согласно член 10 став (7) од ЗСППФТ. Упатството има за цел да им помогне на субјектите во процесот на проценка на ризикот од ПП/ФТ – да ги идентификуваат, проценат, разберат и намалат ризиците од ПП/ФТ.

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ (на 03.05.2019 година), а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2019 година. Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на податоците кои нотарите, банките, осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот и правните и физички лица чија дејност е купопродажба на возила, ги доставуваат до Управата за финансиско разузнавање и начинот на нивно електронско доставување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2016).

Подетално за наведеното може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, а воедно Ви даваме и терк на Одлука за именување на овластено лице и негов заменик одговорни за спроведување на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам…

Од 1 јануари 2019 година согласно член 182 од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, („Службен весник на РМ“ бр.120/18) забрането е плаќање со готовина на стоки и услуги во износ од 1.000 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе очигледно поврзани трансакции, што не е извршено преку банка, штедилница или преку сметка во друга институција која дава платежни услуги. Од 1 јуни 2019 година, оваа забрана за плаќање со готовина на стоки и услуги ќе се однесува на готовински плаќања, во износ од 500 евра или повеќе во денарска противвредност…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ви даваме модел на Програма за спречување перење пари и финансирање тероризам согласно Новиот Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам . Оваа Програма Ви ја даваме и во форма на Microsoft word заради ваше прилагодување.

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.