+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1823 резултати
Страна 2 од 183


Во Службен весник на РСМ, бр. 215 од 16.9.2021 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва. Измените на ЗТД стапуваат на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ“, односно на 24.09.2021 година. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на овие најнови измени на Законот за трговските друштва…

Објавено на 20/09/2021
Во Службен весник на РСМ бр. 213 од 13.9.2021 година објавени се измени на Правилниците со кои се пропишани два нови обрасци (ДИР и ДИН) за упис на директните инвестиции во странство од страна на резиденти како и за упис на директните инвестиции на нерезиденти во Република С. Македонија. Правилниците се во сила од 14 Септември 2021 година. Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално се осврнуваме на обврската за упис на директните инвестиции во странство од страна на резиденти како и за упис на директните инвестиции на нерезиденти во Република С. Македонија…

Објавено на 16/09/2021
Акцискиот план преставува сублимат на активности, мерки и динамика за постигнување на соодветна усогласеност на компаниите со одредбите од Законот за заштита на личните податоци. Со Политиките за приватност и заштита на личните податоци се објаснува зошто се обработуваат личните податоци, кои лични податоци се обработуваат, за која цел се врши обработка на личните податоци, кои права имаат субјектите на лични податоци и како може да ги остварат, дали се пренесуваат на други корисници и други битни информации во врска со обработката на лични податоци…

Објавено на 10/09/2021
Даночната постапка е посебна управна постапка со која се утврдуваат правата и обврските на даночниот обврзник и овластувањата на даночниот орган, пропишани со Законот за даночна постапка („Службен весник на РСМ“ бр.13/06…290/20) и законите за одделни видови даноци и други јавни давачки. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално Ве запознаваме со правата и обврските на даночниот обврзник и Управата за Јавни Приходи во даночната постапка…

Објавено на 09/09/2021
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец август 2021 е позитивен и изнесува 3.2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец август 2021 година која треба да се плати до 15 септември 2021 година…

Објавено на 07/09/2021
Во сметководствениот третман на раноградинарското производство (производството на зеленчук), како и во било кое друго земјоделско производство, треба да се применуваат одредбите на МСС 41 – Земјоделство, од страна на големите и средните трговци, односно оддел 34 – Специјализирани активности од МСФИ за МСЕ кај малите и микро трговци во РМ. Според точката 5 од МСС 41, биолошко средство е жив добиток или растенија, додека земјоделски производ е собраниот производ од биолошките средства на субјектот кој се занимава со земјоделско производство. Со кликнување подолу на преземи може да го симнете Написот во кој подетално се осврнуваме на сметководствениот третман на производството на раноградинарски култури…

Објавено на 02/09/2021
Можноста за капитализација, односно на вклучување на каматите по заеми и кредити во вредноста на основните средства преку примена на МСС 23 ја имаат средните и големите трговци кои имаат обврска да ги применуваат сметководствените стандарди МСС/МСФИ објавени во Правилникот за водење на сметководство (“Службен весник на РМ”, број 159/09 и 164/10)…

Објавено на 26/08/2021
Почитувани колеги !!!
МСФИ Консалтинг Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО ONLINE СОВЕТУВАЊЕ ЗА ОБВРСКИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ, ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ И РАБОТНИТЕ ОДНОСИ.
Советувањето ќе се одржи на следниот термин:
31 Август 2021 (вторник)
Советувањето започнува во 10 часот и трае до 16 часот и се доделуваат 8 КПУ часа.

Објавено на 25/08/2021
На 101-та седница одржана на 24.08.2021 година, Владата на Република Северна Македонија донесе измени и дополнувања на мерките за спречување на ширењето на КОВИД-19 според кои се дозволува организирање и одржување на спортски натпревари со присуство на публика, настани од културата, работа на ресторани, кафетерии, кладилници, обложувалници, концерти, семинари, работилници и други настани на затворено со 30% од капацитетот на просторот, а на отворено до 50% од капацитетот, со почитување на протоколите и мерките за заштита од КОВИД-19, со поседување сертификат за примена на најмалку прва доза вакцина или сертификат за прележаност не постар од 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето. Новите мерки се објавени со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-COV-2, случаите и временскиот период на нивна примена (Службен весник на РСМ број 199 од 25 август 2021) која може да ја симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на
На прашањата, кои даночните обврзници имаат обврска да достават Извештај за трансферни цени до 30 Септември 2021 година, што преставуваат трансферните цени и каква треба да биде содржината на Извештајот за трансферните цени даваме одговори во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе…

Објавено на 24/08/2021


Страна 2 од 183
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.