+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1955 резултати
Страна 2 од 196


На 1 јуни 2022 година престанува да се применува Одлуката за определување на видот на добрата и временскиот период на ослободување од плаќањето на данокот на додадена вредност во земјата со право на одбивка на претходниот данок (“Службен весник на РСМ, бр. 58/22..64/22). Напоменуваме дека со престанок на важењето на Одлуката потребно е од 1 јуни 2022 година при продажбата на овие производи да се издава фискална сметка со даночна стапка од 5%….

Објавено на 31/05/2022
На 1 јуни 2022 година престанува да се применува Oдлуката за определување на видот на добрата и временскиот период на примена на повластена даночна стапка (“Службен весник на РСМ, бр. 58/22). Напоменуваме дека со престанок на важењето на Одлуката потребно е од 1 јуни 2022 година при продажбата на овие енергенси да се издава фискална сметка со даночна стапка од 18%…

Објавено на
Физичките лица – граѓани кои оствариле доход во 2021 година кој подлежи на оданочување со данок на личен доход, овие денови со одредено задоцнување од страна на УЈП ги добиваат предпополнети годишните даночни пријави во системот е-ПДД на пропишан образец ДЛД-ГДП. Имајќи во предвид дека во текот на годината остварениот доход е аконтативно оданочен, со добивањето на годишната даночна пријава се врши конечно оданочување на доходот.. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално низ примери се осврнуваме на конечното оданочување со данокот на личен доход за 2021 година на физичките лица – граѓани преку добивањето на годишни даночни пријави на образецот ДЛД-ГДП…

Објавено на 30/05/2022
Со Законот за измени и дополнувања на Законот за работните односи („Службен весник на РСМ“ бр.154/21), се утврди дека договорот за вработување работодавачот го прекинува кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж, доколку со друг закон поинаку не е уредено, со што престана можноста на барање на работникот, договорот за вработување да му се продолжи до наполнување на 67 години возраст…

Објавено на 23/05/2022
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на еднодневни КПУ обуки во МАЈ И ЈУНИ 2022 година во следните термини и градови:
СОВЕТУВАЊЕ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО:
26 Maj 2022 (четврток) во Штип – Астибо Плаза;
27 Мај 2022 (петок) во Охрид – Хотел UNIQUE Resort & Spa;
3 Јуни 2022 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин и
ON LINE СОВЕТУВАЊЕ на 8 Јуни 2022 (среда)…

Објавено на
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Мај 2022 – Јуни 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.05.2022 година…

Објавено на 20/05/2022
Законот за работните односи дава можност работник кој има склучено договор за вработување со полно работно време, по исклучок да склучи договор за вработување со скратено работно време со друг работодавач. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи даваме одговор на претходно наведените прашања и дилеми кои се наметнуваат при вработување на работници со дополнително работење кај втор работодавач во 2022 година. Воедно Ви даваме и Изјава на согласност за дополнително работење и Пречистен текст на Законот за работните односи…

Објавено на 19/05/2022
Угостителски услуги се: приготвување и послужување на храна, приготвување оброци заради консумирање на друго место, послужување на алкохолни и безалкохолни пијалаци, приготвување и послужување на топли и ладни напивки и вршење на услуги за сместување. Во Република Македонија значителен број на физички лица – граѓани учествуваат во туристичката понуда преку издавање на апартмани за сместување на туристите во нашите најпознати туристички места….

Објавено на 17/05/2022
Признавање на долг е дејствие на должникот со кое тој ја признава својата обврска која треба да ја исполни. Ова дејствие е значајно во облигационите односи, бидејќи со признавањето на долгот (обврската), настапува прекин на застареноста. Што се смета како признавање на долг, дали конфирмацијата на меѓусебни побарувања и обврски се смета како признавање долг, е тема на написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе.

Објавено на 13/05/2022
Согласно член 10 став 2 од Законот, надоместокот на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање се исплатува најмногу во висина до 15% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година и за 2022 година изнесува 6.433,00 денари (42.887 x 15%). Подетално за даночниот третман на примањата на волонтери како и за обврската за плаќање на придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување во 2022 година Ви даваме во Написот кој може да го симнете се кликнување на повеќе….

Објавено на 10/05/2022


Страна 2 од 196
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.