+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1793 резултати
Страна 2 од 180


Собранието на Р.С. Македонија го донесе долго најавуваниот Закон за измени и дополнување на Законот за работните односи (во натамошниот текст:измени на ЗРО), во делот кој го уредува прекинот на работниот однос поради возраст на работникот. Законот е објавен во Службен весник на РСМ број 151 од 6 јули 2021 година и истиот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник, односно на 14 јули 2021 година. Со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој Ве запознаваме со најновите измени на Законот за работните односи…

Објавено на 08/07/2021
Со кликување на повеќе може да преземете теркови на договор за вработување, решение за годишен одмор, одлука за надоместување на штета, одлука за изрекување на парична казна…

Објавено на
Во службен весник на РСМ број 151 од 6 јули 2021 година објавен е Законот за изменување на Законот за данок на добивка. Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република С. Македонија“., односно на 14 јули 2021 година, а измените пропишани во Законот ќе се однесуваат на целата фискална 2021 година…

Објавено на 07/07/2021
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец јуни 2021 е позитивен и изнесува 2.2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец јуни 2021 година која треба да се плати до 15 јули 2021 година…

Објавено на
Имајќи ја предвид посебната важност на правилното утврдување на даночните обврски во постапката на надворешната контрола, а во тие рамки и на “завршниот разговор“ за конечните резултати од контролата, во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на правата и обврските на даночниот инспектор, односно даночниот обврзник во постапката на надворешна / инспекциска контрола, со посебен акцент на “завршниот разговор” во постапката на надворешна контрола…

Објавено на 06/07/2021
Даночните обврзници кои користат фискални каси и кои на 30 декември 2020 година ја користеле ознаката „В” за евидентирање на прометот на добра и услуги кој е ослободен од ДДВ, од 1 јули 2021 година, треба да ја користат ознаката „Г” за што треба да извршат надградба на софтверот на фискалните системи на опрема…

Објавено на 02/07/2021
Врз основа на одлуката на НБРСМ референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 Јули 2021 година до 31 Декември 2021 година изнесува 1,25% и истата е намалена за 0,25 процентни поени во однос на стапката од претходното полугодие. Повеќе во врска со пресметка на казнената камата може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 30/06/2021
Со кликнување подолу на повеќе може да го симнете Написот во кој подетално низ примери Ве запознаваме со ангажирањето на практиканти, пресметката на данок на личен доход и придонеси на надоместокот за практиканство и начинот на пополнување на МПИН пријавата во 2021 година. Исто така ви даваме и Урнек на Договор за практикантство, Темплејт за пресметка на данок на личен доход и придонеси на надомест за практиканство и Законот за практиканство…

Објавено на
Во собраниска постапка е Законот за измени и дополнувања на Законот за вработување и работа на странци. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој подетално се осврнуваме на предложените законски новини во Законот за вработување на странци…

Објавено на 24/06/2021
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јуни 2021 – Јули 2021 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.06.2021 година…

Објавено на 22/06/2021


Страна 2 од 180
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.