+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1988 резултати
Страна 6 од 199


Угостителски услуги се: приготвување и послужување на храна, приготвување оброци заради консумирање на друго место, послужување на алкохолни и безалкохолни пијалаци, приготвување и послужување на топли и ладни напивки и вршење на услуги за сместување. Во Република Македонија значителен број на физички лица – граѓани учествуваат во туристичката понуда преку издавање на апартмани за сместување на туристите во нашите најпознати туристички места….

Објавено на 17/05/2022
Признавање на долг е дејствие на должникот со кое тој ја признава својата обврска која треба да ја исполни. Ова дејствие е значајно во облигационите односи, бидејќи со признавањето на долгот (обврската), настапува прекин на застареноста. Што се смета како признавање на долг, дали конфирмацијата на меѓусебни побарувања и обврски се смета како признавање долг, е тема на написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе.

Објавено на 13/05/2022
Согласно член 10 став 2 од Законот, надоместокот на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање се исплатува најмногу во висина до 15% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година и за 2022 година изнесува 6.433,00 денари (42.887 x 15%). Подетално за даночниот третман на примањата на волонтери како и за обврската за плаќање на придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување во 2022 година Ви даваме во Написот кој може да го симнете се кликнување на повеќе….

Објавено на 10/05/2022
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец април 2022 година е позитивен и изнесува 6,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец април 2022 година која треба да се плати до 15 мај 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 6,3% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Објавено на 09/05/2022
Најчест случај на промена во облигациониот однос е промена на договорните страни. Законот за облигационите односи предвидува неколку начини на промена на договорните страни: по пат на цесија, преземање на долг, пристапување кон долг и преземање исполнување на долг, што е предмет на разработка во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи. Исто така Ви даваме и теркови на Договор за цесија, Договор за преземање на долг, Договор за пристапување кон долг и Договор за преземање на исполнување како и пречистен текст на Законот за облигационите односи…

Објавено на 05/05/2022
Во Службен весник број 99 од 21.04.2022 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва со кои: се овозможува заем даден од трети лица да се трансформира во влог; се подобрува информираноста на малцинските акционери и се допрецизира обврската за примена на кодексот за корпоративно управување на берзата на која котираат акциите на друштвото. Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој се осврнуваме на овие најнови измени на Законот за трговските друштва кои влегуваат во сила на 29.04.2022 година…

Објавено на 28/04/2022
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ примери се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на авансите во редовниот промет на добра и услуги и на авансите во услови на Reverse Charge при примена на член 32-а од Законот за ДДВ. Исто така даваме одговори и на прашањето Што ако по дадениот аванс и добиената авансна фактура никогаш не настане конечна испорака на добра или услуги ?

Објавено на 26/04/2022
Согласно Законот за даночна постапка, во услови на ограничени човечки и временски ресурси и намалени капацитети кај даночните обврзници, а со оглед на тоа дека се очекува поднесување на даночни пријави за даночен период од 01-01.2022 – 31.03.2022 и за 01.03.2022 – 31.03.2022 година од месечните и тримесечните обврзници за ДДВ, со цел одбегнување на отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на ДДВ-04 пријава. Крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријавата (25.04.2022 односно 26.04.2022 поради Велигденските празници) се продолжува за 1 (еден) работен ден, односно за краен рок за поднесување на ДДВ-04 пријавите ќе се смета 27.04.2022 година.

Објавено на 21/04/2022
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Април 2022 – Мај 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.04.2022 година…

Објавено на
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските и даночните аспекти на трошоците настанати при организирањето на превозот на вработените до и од работа во 2022 година…

Објавено на 15/04/2022


Страна 6 од 199
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.