+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1972 резултати
Страна 5 од 198


Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ примери се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на авансите во редовниот промет на добра и услуги и на авансите во услови на Reverse Charge при примена на член 32-а од Законот за ДДВ. Исто така даваме одговори и на прашањето Што ако по дадениот аванс и добиената авансна фактура никогаш не настане конечна испорака на добра или услуги ?

Објавено на 26/04/2022
Согласно Законот за даночна постапка, во услови на ограничени човечки и временски ресурси и намалени капацитети кај даночните обврзници, а со оглед на тоа дека се очекува поднесување на даночни пријави за даночен период од 01-01.2022 – 31.03.2022 и за 01.03.2022 – 31.03.2022 година од месечните и тримесечните обврзници за ДДВ, со цел одбегнување на отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на ДДВ-04 пријава. Крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријавата (25.04.2022 односно 26.04.2022 поради Велигденските празници) се продолжува за 1 (еден) работен ден, односно за краен рок за поднесување на ДДВ-04 пријавите ќе се смета 27.04.2022 година.

Објавено на 21/04/2022
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Април 2022 – Мај 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.04.2022 година…

Објавено на
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските и даночните аспекти на трошоците настанати при организирањето на превозот на вработените до и од работа во 2022 година…

Објавено на 15/04/2022
Со цел за разрешување на настанатите проблеми во платниот промет во услови на преземени меѓународни санкции кон Руската Федерација во точката 2 од Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки можат да отвораат и да имаат сметки во странство додадена е нова потточка 2.15 со која дадена е можност за отворање на сметка во странство за плаќање на обврски кон компании од Руската Федерација…

Објавено на 14/04/2022
По годишната сметка за 2021 година некои компании во Република Македонија постигнаа солидни добивки иако работеа во тешки услови на стопанисување предизвикани од пандемијата и од економската криза изразена преку поскапување на цените на енергенсите, суровините и работната сила. Сопствениците на тие компании имаат можност на престојните собранија на акционери кај АД или собир на содружници кај ДОО или од страна на единствениот содужник кај ДООЕЛ да донесат одлука за исплата на дивиденда во 2022 година. Повеќе во однос на сметководствениот и даночниот третман на исплатените дивиденди во 2022 година низ повеќе примери Ви презентираме во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи…

Објавено на 12/04/2022
Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој подетално низ примери Ве запознаваме со ангажирањето на практиканти, пресметката на данок на личен доход и придонеси на надоместокот за практиканство и начинот на пополнување на МПИН пријавата. Исто така ви даваме и Терк на Договор за практикантство, Темплејт за пресметка на данок на личен доход и придонеси на надомест за практиканство во 2022 година и Законот за практиканство…

Објавено на 08/04/2022
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец март 2022 година е позитивен и изнесува 5,4%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец март 2022 година која треба да се плати до 15 април 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 5,4% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Објавено на 07/04/2022
На 15 април 2022 година трговците кои согласно Законот, се должни да вршат наплата на биоразградливите кеси по цена од 15 денари се должни за периодот јануари -март 2022 година да достават евиденција за бројот на продадени кеси за носење на продажно место на образец пропишан со Правилникот заедно со налог од уплатениот надоместок. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ве потсетуваме на обврските кои произлегоа од Законот и од Правилникот и начинот на кој ќе се достави Евиденцијата и уплатата на надоместокот во корист на Министерството за животна средина на 15 април 2022 година…

Објавено на 06/04/2022
Во Службен весник на РСМ број 81 од 1 април 2022 година објавена е Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки која влегува со денот на објавување во Службен весник, односно на 1 април 2022 година. Со оваа Одлука направена е измена и дополнување на Одлуката која претходно беше објавена во Службен весник на РСМ број 51/22 и која се применува од 9 март 2022 година…

Објавено на 02/04/2022


Страна 5 од 198
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.