+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

Одлука на Владата за забрана на акции и промоции во маркетите за земјоделски и прехранбени производи
Во Службен весник на РСМ број 192 од 14 Септември 2023 година објавена е Одлука на Владата за Забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока. Со оваа Владина Одлука се забранува на трговците кои вршат трговија на мало на земјоделски и прехранбени производи да нудат акциска продажба (акција) и промотивна продажба (промоција), со исклучок на алкохолни и безалкохолни пијалоци, при нивно ставање во промет. Оваа Владина Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен весник, односно на 14 Септември 2023 година ќе се применува до 30 ноември 2023 година….

Објавено на: 15/09/2023

МСФИ Напис: Надомест на плата за време на привремена спреченост за работа поради боледување
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на повеќе прашања поврзани со условите за стекнување право на надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест или повреда, висината и основицата за утврдување на надоместокот на плата и други прашања во врска со остварувањето на ова право, согласно Законот за работните односи и Законот за здравствено осигурување…

Објавено на: 14/09/2023

MСФИ Напис: Даночен третман на заемите и каматите во 2023 година
Давањето на заеми, односно позајмици од правно на правно лице или од правно на физичко лице и обратно е честа пракса во секојдневното деловно работење и преставува некој вид на замена на сложениот, обемен и бавен процес на обезбедување на финансии преку добивање на кредити од деловните банки. Потсетуваме дека од 2014 година се до денес (со одредени измени во 2019 година), давањето на позајмици преставува особено даночно сензитивно прашање.

Објавено на: 11/09/2023
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

МСФИ е Вести: Процентот за МДБ за аконтацијата за месец август 2023 година е позитивен и изнесува 6,3%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец август 2023 е позитивен и изнесува 6,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец август 2023 година која треба да се плати до 15 септември 2023 година…

Објавено на: 07/09/2023

МСФИ Напис: Неплатено отсуство од работа (неплатен одмор)
Неплатено отсуство, односно можноста за отсуство од работа без надомест на плата и придонеси од плата, утврдено е со одредбите од член 147 од Законот за работните односи. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално се осврнуваме на неплатеното отсуство, а воедно Ви даваме и теркови на: Барање за одобрување неплатено отсуство поднесено од работник, и Одлука за одобрување неплатено отсуство донесена од управителот на друштвото….

Објавено на: 05/09/2023

МСФИ Напис: Оданочување со данок на добивка на ревалоризационите резерви при пренос во акумулирана добивка
Со преодните одредби, односно со член 14 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РСМ”, бр. 275/19, во сила од 27.12.2019 година) беше пропишан нов даночен третман, односно оданочување со данок на добивка на ревалоризационите резерви при нивен пренос во акумулирана добивка. Пресметувањето и плаќањето на данокот се врши на образецот “ДД-РВ“. Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој низ примери Ви го презентираме оданочувањето со данок на добивка на ревалоризационите резерви при нивниот пренос во акумулирана добивка….

Објавено на: 31/08/2023

МСФИ Напис: Внесување непаричен влог при основање на друштво со ограничена одговорност (сметководствен и даночен третман)
Имотот кој го вложуваат содружниците при основањето на едно друштво може да се состои од: парични и непарични влогови, при што како лица кои вложуваат, односно содружници, можат да се јават домашни и странски физички или правни лица. При пренесувањето на стварите (подвижни и недвижни) и правата кои содружниците ги вложуваат во друштвото логично се наметнува прашањето: Дали непаричниот основачки влог на содружниците се оданочува со данокот на додадена вредност ? Одговорот на наведеното прашање и на повеќе други поврзани со внесувањето на непариен влог при основање на друштво со ограничена одговорност може да го пронајдете во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 23/08/2023

МСФИ Вести: Известување од ИСОС во однос на усогласување со Правилникот
Почитувани, Поради многубројни прашања во врска со член 22 од Правилник за начин на и постапка за издавање на уверение за сметководител и овластен сметководител и упис во регистар од 26.05.2023, Институтот Ве известува дека рокот за доставување писмено известување за усогласување се продолжува до среда 30.08.2023 година. Имено, напоменуваме дека усогласување треба да направат само физичките и правните лица кои не се согласно условите наведени во Правилникот…

Објавено на: 22/08/2023
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2023 – Септември 2023 година
Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2023 година заклучно со периодот август 2023 – септември 2023 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.08.2023 година…

Објавено на: 21/08/2023

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.