+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

web

Со Уредба за Законот за трговски друштва се продолжува рокот за доставување на одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа за 2019 година на големите и средни трговци организирани како ДОО, до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар за време на траењето на вонредната состојба
Со Уредбата се пропишува следното: за веродостојни сметководствени документи врз основа на кои се водат трговските книги се сметаат и скенирани документи доставени по електронски пат и Рокот за доставување на одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа за 2019 година на големите и средни трговци организирани како друштва со ограничена одговорност, до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар на Република Северна Македонија, престанува да тече за време на траењето на вонредната состојба и продолжува по престанокот на траењето на вонредната состојба, за онолку денови колку што траела вонредната состојба.

Објавено на: 14/05/2020

МСФИ е Напис: 31 Мај 2020 Година краен рок за потврдување на годишните даночни пријави за 2019 година од страна на физичките лица – граѓани (до колку постои обврска по ДЛД-ГДП за 2019 година краен рок за плаќање е 30 јуни 2020 година)
Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално низ примери се осврнуваме на конечното оданочување со данокот на личен доход за 2019 година на физичките лица – граѓани преку добивањето на годишни даночни пријави на образецот ДЛД-ГДП. Написот има за цел да укаже на начинот на пополнување, односно постапката на контрола на внесените податоци од страна на УЈП во годишната даночна пријава (ДЛД-ГДП) во функција на правилно и точно утврдување и плаќање на годишната даночна обврска на данокот на личен доход за 2019 година од страна на физичките лица – граѓани.

Објавено на: 13/05/2020

МСФИ е Напис: Оданочување на капиталните добивки од продажба на движен, недвижен имот и удели во ДОО или ДООЕЛ од аспект на данокот на личен доход во 2020 година
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 12/05/2020
600px-Управа_за_јавни_приходи-лого.svg

МСФИ Вести: На веб страната на УЈП поставена е нова верзија на МПИН клиентскиот софтвер за користење на финансиска поддршка за исплата на плата и субвенционирање на 50% придонеси
По обработката на МПИН образецот, Управата за јавни приходи го информира работодавачот за вкупниот износ на финансиска поддршка како и бројот на вработени лица, за кои се квалификувал за исплата на финансиската поддршка за соодветниот месец…

Објавено на: 11/05/2020

МСФИ Вести: Запирање од извршување на Уредби со законска сила во врска со платите и додатоците на вработените во јавниот сектор и на именуваните лица
Во Службен весник 115 од 4.5.2020 година објавени се решенијата на Уставен суд во врска со исплатата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор и за платата на именуваните лица за време на вонредна состојба. Повеќе во врска со наведеното може да прочитате со клкнување подолу на преземи…

Објавено на: 08/05/2020
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец април 2020 година е негативен и изнесува -0,4%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – април 2020 во однос на просекот за 2019 година е негативен и изнесува -0.4%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец април 2020 година која треба да се плати до 15 мај 2020 година…

Објавено на: 07/05/2020

МСФИ е Напис: Даночен третман во 2020 година на уплатите за животно осигурување, приватно здравствено осигурување и уплатите во трет пензиски фонд од аспект на данокот на доход и данокот на добивка
Каков е даночниот третман на премиите за животно осигурување кои компаниите ги плаќаат за своите вработени во 2020 година од аспект на данокот на личен доход и данокот на добивка. На кој износ не се плаќа данок на личен доход ? Која стапка на данок на личен доход се применува во 2020 година? Кој износ на платени премии за животно осигурување е признат трошок за цели на данокот на добивка? Дали трошоците за приватно здравствено осигурување платени за вработените од страна на компаниите се оданочуваат со данок на личен доход и со данок на добивка ? Каков е даночниот третман на уплатите во трет пензиски фонд во 2020 година. На кој износ на уплатените премии не се плаќа данок на личен доход и кој износ е даночно признат расход за цели на данокот на добивка ? Одговорите на претходно наведените прашања може да ги погледнете во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе…

Објавено на: 07/05/2020

Известување на УЈП: Поставен Образецот БС-ПЗСО – Барање за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување во е-даноци / Дополнителни услуги / Придонеси
Врз основа на Уредбата со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, работодавачите имаат можност за користење на субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување. За остварување на правотото на субвенционирање, работодавачот поднесува Барање за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување (образец БС-ПЗСО) до Управата за јавни приходи…

Објавено на: 06/05/2020

МСФИ е Вести: Најнова измена на Уредбата за субвенционирање на 50% од социјалните придонеси од плата
Во Службен весник на РСМ бр. 116 од 5.5.2020 година објавена е Уредба со која се менува Уредбата за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба Службен весник на РСМ бр. 92 од 6.4.2020 година. Со оваа најнова измена на Уредбата се воведуваат следните промени…

Објавено на: 06/05/2020

МСФИ е Напис: Нови измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работни односи за време на вонредна состојба во примена од 1 мај 2020 година
Со измени и дополнувања од 01.05.2020 година („Службен весник на РСМ“ бр.113/20), Уредбата се дополнува со нови одредби во однос на: пријавување во системот на задолжително социјално осигурување од страна на работодавачот, на работниците на кои кај истиот работодавач работниот однос им престанал во периодот од 11 март 2020 година до 30 април 2020 година, односно на ново лице за замена од евиденцијата на невработени лица…

Објавено на: 05/05/2020

Известување на УЈП: Можност за поднесување на Бaрање за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност (образец БФС-СВД) преку системот е-ПДД
Согласно со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 за време на вондредна состојба” („Службен весник на РСМ“, бр.92/2020), физичките лица кои вршат самостојна дејност (трговец поединец,, лице кое врши земјоделска, занаетчиска дејност и лице кое врши услуги, кое остварува доход од вршење дејност и е запишано во соодветен регистар) погодени од здравствено – економската криза, под одредени услови, имаат можност да користат финансиска поддршка за месеците април и мај 2020 година, во износ од 14 500 денари месечно. За остварување на правото, физичкото лице кое врши самостојна дејност поднесува Барање за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност образец БФС-СВД до Управата за јавни приходи…

Објавено на: 04/05/2020

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.