+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

picture1

Изменета Одлуката на Народна банка за отворање на сметки во странство
Во Службен весник на РМ, бр. 50 од 5.3.2019 година објавена е Одлука за изменување и дополнување на одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство. Со оваа одлука се врши измена и дополнување на условите под кои резиденти можат да отвораат сметки во странство како последица од почетокот на втората фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација….

Објавено на: 06/03/2019

МСФИ е Напис: 31 Март 2019 краен рок за доставување на образец ДД-01 до УЈП за пренесување на даночната загуба искажана во ДБ за 2018 (можност за намалување на даночната основа во даночниот биланс за 2019, 2020 и 2021 година
Со одредбите на член 19 од Законот за данок на добивка дадено е право на даночните обврзници кои искажале загуба во билансот на успех за 2018 година намалена за непризнатите расходи по ДБ за 2018 година (Даночна загуба) да ја искористат за намалување на даночната основа при составување на даночниот биланс за 2019 година и за следните даночни периоди најмногу до три години сметано од годината во која е искажана загубата. Повеќе за наведеното може да прочитате со кликнување на повеќе…

Објавено на: 05/03/2019

Соопштение на Централниот Регистар за прием на годишните сметки за 2018 година
Согласно известувањето на Централниот Регистар, сите обврзници за поднесување на годишни сметки, ќе можат да поднесуваат годишни сметки и финансиски извештаи за 2018 година, во деновите 26.02.2019 (вторник), 27.02.2019 (среда) и 28.02.2019 (четврток), како и на 15.03.2019 (петок) година од 08:00 до 21:00 часот.

Објавено на: 28/02/2019

МСФИ е Напис: Плаќање на аконтации на данокот на доход од самостојна дејност во 2019 година од страна на трговци поединци и вршители на дејност
Прашањата врзани за начинот на пресметување и плаќање на месечните аконтации на данокот на доход за приходите од вршење на самостојна дејност кои се оданочуваат според вистински доход, уредени се со одредбите на член 90 до 94 од Законот за данок на личен доход. Подетално може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 28/02/2019

МСФИ е Напис: Плаќање на месечни аконтации на данокот на добивка за 2019 година
Почнувајќи од месец февруари 2019 година аконтацијата на данок на добивка која треба да се плати до 15 март 2019 година започнува да се плаќа на пресметаната нова даночна обврска утврдена по Даночниот биланс за 2018 година. Обврската за плаќање на аконтација на данок на добивка се однесува на правните лица обврзници на данок на добивка кои имаат поднесено Даночен биланс (Образец ДБ) за 2018 година. Со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој се осврнуваме на начинот на пресметување и плаќање на месечни аконтации на данокот на добивка за 2019 година…

Објавено на: 26/02/2019

МСФИ е Напис: Предлог Закон за практикантство
Практиканството досега не беше уредено со посебен закон поради што младите лица се соочуваа со проблем во однос на стекнувањето на практични искуства со цел полесно да се вклучат на пазарот на трудот. Со Предлог Законот за практиканство (кој е во собраниска постапка), се овозможува стекнување практично искуство на невработените лица, зголемување на нивните вештини и полесно вклучување на пазарот на трудот и создавање можности и услови на работодавачот за вработување на лица со практично искуство кои имаат одредени вештини и знаења за одредени работи и работни задачи…

Објавено на: 21/02/2019
slika

Спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност
Во службен весник на РМ бр. 27/2019 година е објавена спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност.

Објавено на: 21/02/2019
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Февруари 2019 – Март 2019 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Февруари 2019 – Март 2019 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.02.2019 година…

Објавено на: 20/02/2019

МСФИ е Напис: Нов предлог Закон за вршење на сметководствени работи (Законот е во собраниска процедура – прво читање)
Од страна на Министерството за финансии изготвен е Нов Предлог Закон за вршење на сметководствени работи кој по усвојување од страна на Владата на РМ, истиот е доставен до Собранието на РМ на негово конечно усвојување. Ова предлог Законско решение на 18-ти февруари 2019-та година ќе биде предмет на прво читање во Собранието на РМ. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на клучните новини кои ги носи предложеното законско решение во сметководствената професија…

Објавено на: 17/02/2019

МСФИ е Напис: Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2018 година
Обврската за изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2018 година произлегува од Законот за трговски друштва, како и согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Од аспект на финансиско известување, консолидацијата претставува постапка на изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на матичното друштво и една или повеќе негови подружници, како да претставуваат еден субјект…

Објавено на: 15/02/2019

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.