+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

slika2

МСФИ е Напис: Надоместок нa штета – даночен и сметководствен третман
Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи, подетално се осврнуваме на законската регулатива со која се уредуваат прашањата за остварување на правото на надоместок на штета што ја претрпел доверителот поради неисполнување на обврската од страна на должникот/вршител на услугата, како и на даночниот и сметководствениот третман на надоместокот…

Објавено на: 12/04/2018
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Март 2018 година е позитивен и изнесува 1.6%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Март 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 1.6%…

Објавено на: 10/04/2018
slika

МСФИ е Напис: Овластувања и одговорности на управител во друштво со ограничена одговорност
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на овластувањата и одговорностите на управителот кај друштво со ограничена одговорност како еден од наj присутните облици на трговски друштва…

Објавено на: 04/04/2018
servies1

МСФИ е Напис: Оданочување на капитална добивка од продажба на недвижен имот и удели од аспект на персоналниот данок на доход (Новини во даночниот третман во 2018 година)
Подетално во однос на новините во даночниот третман на капиталната добивка остварена од продажба на недвижен имот и удели од аспект на персоналниот данок на доход, Ви даваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 02/04/2018
Dedicated and Shared Web Hosting 3D Render Illustration. Orange-Yellow Colors.

МСФИ е Нaпис: Исплата на дивиденда во 2018 година (даночен и сметководствен третман)
Во Законот за трговските друштва, дивидендата се дефинира како дел од добивката на друштвото која што се распределува на содружниците, односно на акционерите на друштвото во согласност со правата определени во уделите, односно во секој род и класа на акции. Сметководствениот и даночниот третман на исплатата на дивиденда во 2018 година го елаборираме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 29/03/2018
top-interview-questions-to-ask-850x476

МСФИ е Напис: Платено отсуство од работа
Платеното отсуство од работа претставува право на работникот кога од определени оправдани причини не работи, а за истиот период има право на надомест на плата. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме подетално на наведената проблематика…

Објавено на: 27/03/2018
workers-comp-doctor-visit-man-shutterstock

МСФИ е Напис :Исплата на финансиска помош за лекување на физички лица – граѓани (сметководствен и даночен третман – новини од 1 јануари 2018 година)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на финансиската помош која македонските компании ја одобруваат на физичките лица – граѓани за нивно лекување и новините кои се во примена од 1 јануари 2018 година…

Објавено на: 21/03/2018
ujpedanoci

Известување на УЈП: Вршители на дејност, трговци-поединци кои започнуваат да вршат дејност имаат обврска аконтациите на пдд да ги пресметуваат на основица од 11.598 денари
Самостојните вршители на дејност, трговци поединци кои дејноста отпочнале да ја вршат во 2018 година, имаат обврска аконтациите на персоналниот данок на доход до крајот на годината, да ги пресметуваат и плаќаат на основица од 11.598 денари (50% од 23.196 денари), најдоцна до 15-ти во тековниот за претходниот месец.

Објавено на: 16/03/2018

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.