+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

Објавен Правилник за содржината и видот на податоците кои одделни субјекти ги доставуваат до Управата за финансиско разузнавање
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ (на 03.05.2019 година), а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2019 година. Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на податоците кои нотарите, банките, осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот и правните и физички лица чија дејност е купопродажба на возила, ги доставуваат до Управата за финансиско разузнавање и начинот на нивно електронско доставување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2016).

Објавено на: 03/05/2019

МСФИ е Напис: Услови под кои домашни субјекти – резиденти можат да имаат сметки во странски банки (Изменета Одлуката на Народна банка за отворање на сметки во странство)
Во Службен весник на РСМ, број 50 од 05.03.2019 година објавена е Одлука за изменување и дополнување на одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство, која влезе во сила на 13.03.2019 година. Поаѓајќи од актуелноста на прашањата врзани за условите под кои домашните правни и физички лица можат да отвораат и да имаат сметки во странски банки, особено новините кои ги пропишуваат овие нови измени на Одлуката, во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на можностите и условите под кои резидентите на Македонија можат да отвораат и имаат сметки во странски банки, по 13.03.2019 година…

Објавено на: 02/05/2019

МСФИ е Напис: Продажба на трговска стока во транзит (сметководствен и даночен третман)
Купување и продажба на трговска стокa во транзит преставува деловен настан, за кој често се поставува прашањето како таквиот деловен потфат да се евидентира во сметководството. Станува збор за набавка на трговска стока која не се складира, туку директно се испорачува на купувачот. Во одредени случаи ваквиот деловен потфат во целост се обавува во странство. По однос на тоа какви документи треба да се изготват, односно какви се даночните обврски на субјектот кој врши продажба на трговска стока во транзит може да прочитате написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 24/04/2019

МСФИ е Напис: Набавка и продажба на употребувани / половни добра во 2019 година (даночен третман од аспект на ДДВ и данокот на личен доход)
Во своето секојдневно работење, даночните обврзници регистрирани за цели на ДДВ често пати се наоѓаат во ситуација да вршат промет и на употребувани / половни добра, а во тие рамки и на промет со патнички автомобили, различни движни добра, уметнички дела и антиквитети. во овој Напис, се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман од аспект на ДДВ и данокот на личен доход при извршување на прометот со овие добра во 2019 година…

Објавено на: 22/04/2019

МСФИ е Напис: Вложувања во уредување на просторот околу компаниите, изградба на пристапен пат, паркинг простор, патеки и хортикултурно уредување (сметководствен и даночен третман)
Во билансите на повеќето трговски друштва, особено на оние кои се занимаваат со производство, туристичка, трговска дејност и слично, недвижностите, односно градежните објекти и земјиштата преставуваат значајна билансна ставка. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сметководствениот и данониот третман на вложувањата во уредување на просторот околу компаниите, изградба на пристапен пат, паркинг простор, патеки и хортикултурно уредување…

Објавено на: 17/04/2019

МСФИ е Напис: Измени и дополнувања на Законот за финансиска поддршка на инвестиции
Со Законот за измени и дополнувања на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, се допрецизираат одредени законски одредби и се поедноставува постапката за доделување и исплата на финансиска поддршка, како и се проширува опфатот на субјектите кои можат да користат финансиска поддршка. Исто така, олеснети се предусловите и критериумите за доделување на финансиска поддршка на инвестициите. Напоменуваме дека Законот за финансиска поддршка на инвестиции веќе е донесен од страна на Собранието на 27 март 2019 година, но се чека на негово објавување во „Службен весник на РСМ“. Повеќе може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе….

Објавено на: 16/04/2019
86095ујп

Известување на УЈП во врска со поднесувањето на ДДВ пријавата до 25 Април 2019 година
Управата за јавни приходи ги известува ДДВ обврзниците дека во текот на месец Април покрај поднесувањето на аконтативните пријави за ДДВ за месечни и тримесечни ДДВ обврзници се одвиваат активности за поставување на предпополнета Годишната даночна пријава за персонален данок на доход за 2018 година на корисничките профили на даночните обврзници (физички лица). Од овие причини можно е отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци. За таа цел од Управата за јавни приходи апелира до сите месечни и тримесечни ДДВ обврзници да ја поднесат Пријавата за данокот на додадена вредност пред крајниот рок за поднесување 25.04.2019 година

Објавено на: 15/04/2019
putninalog

МСФИ е Напис: Надомест на трошоци за користење на сопствено возило за потребите на работодавачот (сметководствен и даночен третман во 2019 година кај правни лица и кај трговци поединци)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на новите законски одредби кои ја регулираат висината на надоместокот за користење на сопствено возило како и на даночниот и сметководствениот третман на исплатениот надоместок во 2019 година…

Објавено на: 11/04/2019

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.