+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

МСФИ Напис: Поништена Уредбата со законска сила за ограничување на правото на исплата на парични паушали и парични надоместоци на избрани именувани лица
Устав­ни­от суд на РС Ма­ке­до­ни­ја со Од­лу­ка У. бр.141/2020 од 24 ју­ни 2020 го­ди­на (об­ја­ве­на во Служ­бен вес­ни­к на РСМ, бр. 178 од 6.7.2020 го­ди­на), ја по­ниш­ти Уред­ба­та со за­кон­ска си­ла за ог­ра­ни­чу­ва­ње на пра­во­то на ис­пла­та на па­рич­ни­те па­у­ша­ли и па­рич­ни­те на­до­мес­то­ци на прет­се­да­те­ли­те и чле­но­ви­те на од­бо­ри­те на ди­рек­то­ри, прет­се­да­те­ли­те и чле­но­ви­те на уп­рав­ни и над­зор­ни од­бо­ри, прет­се­да­те­ли и чле­но­ви на ко­ми­сии, ра­бот­ни гру­пи и со­ве­то­дав­ни и ек­сперт­ски те­ла фор­ми­ра­ни од држав­на­та и ло­кал­на­та влас­т и прет­се­да­те­ли­те и чле­но­ви­те на со­ве­ти­те на еди­ни­ци­те на ло­кал­на­та са­мо­уп­ра­ва за вре­ме на вон­ред­на­та сос­тој­ба („Служ­бен вес­ни­к на РСМ“ број 94/2020). Со Од­лу­ка­та се ста­ви вон си­ла Ре­ше­ни­е­то за за­пи­ра­ње на из­вршу­ва­ње­то на по­е­ди­неч­ни­те ак­ти или деј­стви­ја што бе­а пре­зе­ме­ни врз ос­но­ва на Уред­ба­та со за­кон­ска си­ла. Ова­а Од­лу­ка про­из­ве­ду­ва прав­но деј­ство од де­нот на об­ја­ву­ва­ње­то во „Служ­бен вес­ни­к на РС Ма­ке­до­ни­ја”, од­нос­но од 06.07.2020 го­ди­на.

Објавено на: 08/07/2020

МСФИ Напис: Даночен третман на трошоците поврзани со Covid 19 од аспект на ДДВ, данок на личен доход и данок на добивка (даночен третман на трошоците за тестирање на вработените и на лицата кои не се вработени во друштвото, на трошоци за набавка на средства за дезинфекција, маски за заштита на вработените, трошоци за обезбедување и други трошоци)
Дали трошоците за набавка на средства за дезинфекција, маски за заштита на вработените, заштитни визири, пластични паравани, посебни налепници и обележја за означување на одржување на соодветно растојание на клиентите, дополнително ангажирање на лица за обезбедување и одржување на јавниот ред во просториите и слични трошоци се признати расходи за цели на данокот на добивка и дали може да се одбие влезното ДДВ? Дали трошоците за тестирање од Covid 19 кои ќе ги платат компаниите за своите вработени се признати трошоци за цели на данокот на добивка ?
Дали трошоците за тестирање од Covid 19 кои ќе ги платат компаниите за своите идни вработени при нивно вработување се признати за цели на данокот на добивка ? Дали овие трошоци до колку се платат од страна на компаниите подлежат на оданочување со данок на личен доход ? Одговорите на овие прашања може да ги најдете во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе. Воедно Ви го даваме и одговорот на УЈП по поставните прашања…

Објавено на: 08/07/2020
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец јуни 2020 година е негативен и изнесува -0,3%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – јуни 2020 во однос на просекот за 2019 година е негативен и изнесува -0.3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец јуни 2020 година која треба да се плати до 15 јули 2020 година…

Објавено на: 07/07/2020

Известување на УЈП: Субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите
Врз основа на Уредбата со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите на работодавачот – медиум, за секој осигуреник за месец јуни, јули и август 2020 година му се субвенционира 100% од износот за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување. За остварување на правото за субвенционирање, работодавачот- медиум со комплетно Барање за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување (образец БС-ПЗСОМ) во Месечната пресметка за интергрирана наплата (МПИН образец) за осигуреникот за кој бара субвенционирање на плаќањето на придонеси во полето 3.23 внесува шифра 630. За поднесување на пресметката преземете ја новата верзија на клиентски софтвер.

Објавено на: 04/07/2020

МСФИ Напис: Пресметка на казнена камата во 2020 година (од 1 јули 2020 година казнената камата во договори меѓу правни лица е 11,5%, додека во договорите во кои барем едно лице е физичко лице казнената камата изнесува 9,5%
На 30 јуни 2020 година Народна банка на Република Северна Македонија преку соопштение бр. 02-15997/1 објави дека референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јули 2020 година до 31 декември 2020 година изнесува 1,5%. Со ова соопштение на НБРМ од 1 јули повторно се враќаат во примена одредбите од член 266-а од Законот за облигационите односи според кои казнената камата во период од 1 јули до 31 декември 2020 година за побарувањата кои гласат во денари и кои произлегуваат од трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право е референтната стапка зголемена за 10 процентни поени, односно истата за овој период изнесува 11,5% (1,5% + 10%). Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи детално се осврнуваме на начинот на пресметка на казнената камата во 2020 година согласно позитивните прописи кои се применуваат во овој период.

Објавено на: 02/07/2020

МСФИ Напис: 7 Јули 2020 година краен рок за поднесување на Барањето за добивање на финансиска поддршка од 14.500 денари по вработен и за јунската плата
Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на условите кои треба да ги исполни работодавачот за да добие финансиска поддршка и за платите за месец јуни 2020 година. Исто така Ви го даваме и пречистениот текст на Уредбата.

Објавено на: 01/07/2020

Прашање на денот (30.06.2020): Колку ќе изнесува минималната плата за месец Јули 2020 година и натаму ?
Колку ќе изнесува минималната плата за месец Јули 2020 година и натаму. Дали минималната плата од 14.500 денари која ја применуваме за месец јуни 2020 година ќе се промени почнувајќи од платата за месец јули 2020 година ?

Објавено на: 01/07/2020

Надминување на проблемите со енкриптирање на МПИН фајлот за платата за месец јуни 2020 година
По реакција на повеќе наши колеги дека не можат да извршат енкрипција при генерирање на crp. фајл од МПИН пресметката на плата укажуваме дека проблемите со енкрипцијата проилегуваат заради изминатите рокови на добиените кодови од Управата за јавни приходи.

Објавено на: 30/06/2020

Прашање на денот (30.06.2020): Примена на Уредбата за извршување
Почитувани
Ве молиме да ни кажете до кога немаме обврска да правиме задршки од платата на вработените по основ на извршни решенија од страна на извршители. До која дата се стопирани извршувањата од страна на извршителите кои беа воведени заради вонредната состојба ?

Објавено на: 30/06/2020

Услови под кои домашни субјекти – резиденти можат да имаат сметки во странски банки (изменета и дополнета Одлуката на Народна банка за отворање на сметки во странство)
Во “Службен весник на РСМ“ бр. 167/2020 објавена е Одлука за изменување и дополнување на одлуката за начинот и условите под кои резидентите кои што не се банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странски банки, која стапи во сила на 22 јуни 2020 година. Со оваа измена се пропишува нов основ за слободно отворање и поседување на сметка во странска банка од страна на резидент.

Објавено на: 30/06/2020

Прашање на денот (25.06.2020): Kога истекува крајниот рок до кога фирмите кои користат ослободување од плаќање на аконтации на данок на добивка не треба го намалат бројот на вработени?
Нашата компанија користеше ослободување од плаќање на аконтации од данок на добивка за месеците март, април и мај 2020 година согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба. Имаме намера да користиме ослободување и за месеците јуни и јули 2020 година. Еден од условите кои треба да ги исполниме за да го задржиме ослободувањето од плаќање на аконтации е да не го намалуваме бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на Уредбата со законска сила три месеци по престанувањето на нејзината важност, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените. Ве молам да ни објасните кога истекува тој рок ?

Објавено на: 25/06/2020

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.