+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

avtorski

МСФИ е Напис: Оданочување на доходот од авторски и сродни права согласно новиот Закон за данок на личен доход
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на новините во оданочувањето на доходот од авторски и сродни права согласно новиот Закон за данок на личен доход со тоа што Ви даваме и Табела со пресметани стапки и Ви го објаснуваме начинот на пресметка на данокот при договорен нето износ на надомест за авторски и сродни права…

Објавено на: 13/01/2019
slika

МСФИ е-Напис: Оданочување на другиот доход согласно Новиот Закон за данок на личен доход
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ повеќе примери се осврнуваме на даночниот третман на другиот доход согласно Новиот Закон за данок на личен доход…

Објавено на: 11/01/2019
picture1

МСФИ е Напис: Даночен третман нa приходите од закуп и подзакуп согласно новиот Закон за данок на личен доход
Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој се осврнуваме на даночниот третман на приходите од закуп и подзакуп согласно Новиот Закон за данок на личен доход…

Објавено на: 10/01/2019
ujpslika

Известување на УЈП: 15 Јануари краен рок за регистрација за ДДВ
Даночните обврзници кои во претходната календарска година оствариле вкупен оданочлив промет од вршење на стопанска дејност повисок од 1.000.000 денари имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност (образец ДДВ-01) најдоцна до 15 јануари 2019 година.
Во истиот рок, даночните обврзници кои оствариле промет понизок од 1.000.000 денари може доброволно да се регистрираат за целите на данокот на додадена вредност со поднесување на Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност (образец ДДВ-01).

Објавено на: 09/01/2019
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Декември 2018 година е позитивен и изнесува 2,7%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Декември 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 2.7%…

Објавено на: 08/01/2019
picture1

МСФИ е Напис: Новини во Законот за данок на добивка (се применуваат од 1 јануари 2019 година)
Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој на 27 страни низ повеќе практични примери се осврнуваме на новините кои ги носи ова законско решение во однос на оданочувањето со данокот на добивка…

Објавено на: 04/01/2019
ujpedanoci

Известување на УЈП: Усогласени структури за вид и подвид на приход за поднесување на е-ППД со прикачување на xml фајл
Согласно Законот за данок на личен доход објавен во Службен весник на РМ бр.241/18 од 26.12.2018 година, кој започна да се применува од 1 јануари 2019 година, извршено е усогласување на структурите за вид и подвид на приход за поднесување на еППД со прикачување на xml фајл…

Објавено на: 04/01/2019
slika

Објавени измените на Законот за данок на добивка кои се применуваат од 1 јануари 2019 година
Со Службен весник на РМ број 247 од 2018 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка. Согласно преодните одредби на измените на Законот за данок на добивка ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2019 година и истите ќе се однесуваат на Даночниот биланс за 2019 година…

Објавено на: 03/01/2019
income-tax

МСФИ е Напис Нов Закон за данок на личен доход во примена од 1 јануари 2019 година
Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој Ве потсетуваме на новините кои ги носи Законот за данок на личен доход во однос на оданочувањето на физичките лица – граѓани почнувајќи од 1 јануари 2019 година со посебен осврт на новините во пресметката на платата во 2019 година. Исти така со кликнување подолу на преземи може да ја симнете Excel алатката со која ќе може да го утврдите начинот на пресметка на платата од 01.01.2019 година со можност за претворање од Бруто плата во Нето плата и обратно и Ви го даваме и Новиот Закон за данок на личен доход…

Објавено на: 03/01/2019
interest-rate-time

Казнената камата за долг во денари во периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година е намалена како резултат на намалување на референтната стапка од 3,00% на 2,50%
Од страна на НБРМ со Одлука број 08-40459/1 од 26 Декември 2018 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година и изнесува 2,5%. Врз основа на наведеното казнената камата за долг во денари во периодот од 1 Јануари до 30 Јуни 2019 година во облигационите односи помеѓу правни лица е 12,50%, додека во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице е 10,50%….

Објавено на: 02/01/2019

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.