+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

picture1

МСФИ е НАПИС: Рокови за чување финансиски и сметководствени документи и постапка за нивно уништување
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе укажуваме на разликите меѓу одделни закони кои ги уредуваат прашањата за чување на финансиски документи. Истовремено ја објаснуваме и постапката за уништување на финансиските и сметководствените документи…

Објавено на: 11/05/2017
zoo

МСФИ е Напис: Компензација, цесија и асигнација
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на специфичностите на компензацијата, цесијата и асигнацијата, а на крајот на написот Ви даваме и соодветни теркови на овие видови на облигациони односи.

Објавено на: 09/05/2017
picture1

МСФИ е Напис: Надоместок поради подолго непрекинато боледување – нормативен и даночен третман –
Правото на надомест на плата за време на привремена спреченост за работа е право кое на работникот му обезбедува материјална сигурност за време на неспособноста да извршува работни обврски поради болест или повреда на работа, а надоместокот поради подолго непрекинато боледување има за цел да му ги надомести, односно ублажи зголемените трошоци на работникот поради неговата неспособност за работа (трошоци за лекување и сл.)…

Објавено на: 05/05/2017
ugostitelstvo

МСФИ е НАПИС: Физички лица како вршители на угостителска дејност (нормативен и даночен третман)
Предмет на Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е вршењето на угостителска дејност од страна на физички лица, во кој ќе ги наведеме угостителските услуги кои можат да ги вршат физичките лица, обврската за регистрација на угостителската дејност, условите за вршење угостителска дејност, инспекцискиот надзор, пропишаните прекршоци и даночниот третман.

Објавено на: 02/05/2017
slika

Известување на ИСОС: Објавен јавен повик за издавање лиценца на правни лица за вршење сметководствени работи во согласност со Закон
Институтот на сметководители и овластени сметководители согласно Законот за вршење сметководствени работи и Статутот објавува повик за доставување документација за стекнување со лиценца и упис во регистрите за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи. Сите правни лица кои имаат вработено овластени сметководители и сметководители кои се запишани во…

Објавено на: 13/04/2017
picture1

МСФИ е НАПИС: Трошоци за животно осигурување за менаџери и вработени на друштвото (даночен и сметководствен третман)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на платените премии за животно осигурување од страна на друштво обврзник на данок на добивка во корист на негов менаџер или на негови вработени…

Објавено на: 12/04/2017
ztd

Соопштение на ИСОС: Јавни расправи за предлог-тарифникот за минимални надоместоци
Од страна на на Институтот на сметководители и овластени сметководители (ИСОС) објавено е соопштение во врска со јавните расправи за предлог-тарифникот за минимални надоместоци за месечните трошоци за книговодствени услуги кои беа одржани во Скопје, Штип, Струмица, Прилеп, Кавадарци, Битола, Кичево, Ресен, Дебар, Гостивар, Куманово, Охрид, Струга, Велес, Тетово на кои учествуваа преставници на сметководствени бироа и самојстојни сметководители…

Објавено на: 11/04/2017

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.