+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

МСФИ Напис: Даночен и сметководствен третман на организираниот превоз на вработените во 2022 година
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските и даночните аспекти на трошоците настанати при организирањето на превозот на вработените до и од работа во 2022 година…

Објавено на: 15/04/2022

МСФИ Напис: Услови под кои домашни субјекти – резиденти можат да имаат сметки во странство (Со измена на Одлуката на Народна банка дадена е можност за отворање на сметка во странство за плаќање на обврски кон компании од Руската федерација)
Со цел за разрешување на настанатите проблеми во платниот промет во услови на преземени меѓународни санкции кон Руската Федерација во точката 2 од Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки можат да отвораат и да имаат сметки во странство додадена е нова потточка 2.15 со која дадена е можност за отворање на сметка во странство за плаќање на обврски кон компании од Руската Федерација…

Објавено на: 14/04/2022

МСФИ Напис: Исплата на дивиденда во 2022 година – даночен и сметководствен третман
По годишната сметка за 2021 година некои компании во Република Македонија постигнаа солидни добивки иако работеа во тешки услови на стопанисување предизвикани од пандемијата и од економската криза изразена преку поскапување на цените на енергенсите, суровините и работната сила. Сопствениците на тие компании имаат можност на престојните собранија на акционери кај АД или собир на содружници кај ДОО или од страна на единствениот содужник кај ДООЕЛ да донесат одлука за исплата на дивиденда во 2022 година. Повеќе во однос на сметководствениот и даночниот третман на исплатените дивиденди во 2022 година низ повеќе примери Ви презентираме во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи…

Објавено на: 12/04/2022

МСФИ Напис: Ангажирање на практиканти во 2022 година (законска регулатива, пресметка на социјални придонеси, пополнување на МПИН пријава и даночен третман)
Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој подетално низ примери Ве запознаваме со ангажирањето на практиканти, пресметката на данок на личен доход и придонеси на надоместокот за практиканство и начинот на пополнување на МПИН пријавата. Исто така ви даваме и Терк на Договор за практикантство, Темплејт за пресметка на данок на личен доход и придонеси на надомест за практиканство во 2022 година и Законот за практиканство…

Објавено на: 08/04/2022
accounting

МСФИ е Вести: Процентот за МДБ за аконтацијата за месец март 2022 година е позитивен и изнесува 5,4%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец март 2022 година е позитивен и изнесува 5,4%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец март 2022 година која треба да се плати до 15 април 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 5,4% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Објавено на: 07/04/2022

МСФИ Напис: 15 април 2022 година краен рок за доставување на евиденцијата и налогот за уплата на надоместокот од продажба на кеси за периодот јануари – март 2022 година
На 15 април 2022 година трговците кои согласно Законот, се должни да вршат наплата на биоразградливите кеси по цена од 15 денари се должни за периодот јануари -март 2022 година да достават евиденција за бројот на продадени кеси за носење на продажно место на образец пропишан со Правилникот заедно со налог од уплатениот надоместок. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ве потсетуваме на обврските кои произлегоа од Законот и од Правилникот и начинот на кој ќе се достави Евиденцијата и уплатата на надоместокот во корист на Министерството за животна средина на 15 април 2022 година…

Објавено на: 06/04/2022

МСФИ Вести: Изменета Одлуката за ограничување на цените на одделни прехранбени производи во трговијата на големо и мало (се ограничува износот на оперативни трошоци кои се признаваат при формирањето на продажните цени)
Во Службен весник на РСМ број 81 од 1 април 2022 година објавена е Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки која влегува со денот на објавување во Службен весник, односно на 1 април 2022 година. Со оваа Одлука направена е измена и дополнување на Одлуката која претходно беше објавена во Службен весник на РСМ број 51/22 и која се применува од 9 март 2022 година…

Објавено на: 02/04/2022

МСФИ Напис: Објавен Правилникот за субвенцинирање на придонеси до минимална нето плата од 18.000 денари
Во Службен весник на РСМ број 80 од 31 март 2022 година објавен е Правилникот за начинот на обезбедување на финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето-зголемената минимална плата кој влегува во сила од 1 април 2022 година. Со кликнување на повеже може да го преземете Написот во кој се осврнуваме на начинот на остварување на субвенционирање на придонесите до минимална нето плата од 18.000 денари, а воедно Ви ги даваме Правилникот и пречистен текст на Законот за минимална плата…

Објавено на: 01/04/2022

Нов образец на даночна пријава на данокот на додадена вредност (Образец ДДВ – 04)
Во „Службен весник на РСМ“, бр.79/2022 година објавен е Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност, кој влегува во сила на 31 март 2022 година….

Објавено на: 31/03/2022

МСФИ Напис: Валутна клаузула – сметководствен и даночен третман во 2022 година
Со цел да се сочува реалната вредност на некоја трансакција од моментот на склучување на договорот до неговата реализација, во услови на монетарна или валутна нестабилност предизвикана од промена на цените, често договорните страни договараат заштитна клаузула. Предмет на написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е валутната клаузула како заштитна клаузула кај паричните побарувања и обврски…

Објавено на: 29/03/2022

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.