+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

МСФИ Напис: ДДВ третман на увезени употребувани патнички возила согласно одредбите на член 19 став 7 од Законот за ДДВ
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ повеќе примери се осврнуваме на примената на член 19 став 7 од Законот за ДДВ во делот кој се однесува на дефинирање на тоа што преставува даночна основа за целите на ДДВ на прометот остварен од увезени употребувани патнички моторни возила…

Објавено на: 14/05/2024

МСФИ Напис: Располагање со удел кај друштво со ограничена одговорност (нормативен и даночен третман на преносот на удел)
Согласно Законот за трговските друштва, содружниците кај друштво со ограничена одговорност, имаат право да располагаат со сопствените удели под условите утврдени во актот за основање на друштвото (Договорот за друштвото кај ДОО, односно Изјавата за основање на друштвото кај ДООЕЛ). Целта на написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е да се прикаже како и под кои услови имателот на уделот може да располага со уделот што го поседува. Исто така се осврнуваме и на даночен третман на преносот на удел…

Објавено на: 09/05/2024
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

МСФИ е Вести: Процентот за МДБ за аконтацијата за месец април 2024 година е позитивен и изнесува 1,6%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец април 2024 е позитивен и изнесува 1,6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец април 2024 година која треба да се плати до 15 мај 2024 година…

Објавено на: 07/05/2024

МСФИ Напис: Обврски на друштвата кои се дерегистрирани од системот на ДДВ
Со дерегистрацијата од системот на ДДВ за даночните обврзник настануваат определени даночни обврски за кои подетално низ примери се осврнуваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 26/04/2024
ujp-logo

Известување од УЈП: Се продолжува рокот за поднесување на ддв – 04 пријавите до 26 април 2024 година
Управата за јавни приходи ја информира јавноста дека пропишаниот рок за поднесување на Пријавите за данокот на додадена вредност “ДДВ–04“, кој истекува на 25.04.2024 година, се продолжува за еден ден, односно, краен рок за поднесување на пријавите ДДВ -04, ќе се смета 26.04.2024 година, имајќи ја во предвид Одлуката на Влада на РСМ, со која…

Објавено на: 23/04/2024
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Април 2024 – Мај 2024 година
Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2024 година заклучно со периодот април 2024 – мај 2024 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 23.04.2024 година…

Објавено на: 23/04/2024

МСФИ Напис: Волонтери – право на надомест на трошоците и осигурување од повреда на работа во 2024 година
Согласно член 10 став 2 од Законот, надоместокот на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање се исплатува најмногу во висина до 15% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година и за 2024 година изнесува 8.237,00 денари (54.916 x 15%). Подетално за даночниот третман на примањата на волонтери како и за обврската за плаќање на придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување во 2024 година Ви даваме во Написот кој може да го симнете се кликнување на повеќе….

Објавено на: 19/04/2024

МСФИ Напис: ДДВ третман на прометот на добра и услуги кон Државната Изборна Комисија за потребите на претседателските и парламентарните избори во РСМ на 24 април и 8 мај 2024 година
Во овој процес на организирање на изборите голем број на домашни компании вршат испорака на добра и обезбедуваат услуги кон Државната изборна комисија (ДИК) која има законска надлежност на организирање на изборите. По однос на наведеното се наметнува следното прашање: Каков е ДДВ третманот на прометот на добра и услуги кон Државната изборна комисија ? По однос на ДДВ треттманот на прометот на добра и услуги кон Државната изборна комисија релевантни се одредбите…

Објавено на: 17/04/2024

Нов заклучок на Владата во однос на деновите кога се организираат претседателските и парламентарните избори на 24 април 2024 година и 8 мај 2024 година
На 16-тата. седница одржана на 16.04.2024 година, Владата донесе заклучок со кој 24 април 2024 година (среда) и 8 мај 2024 година (среда) да бидат неработни денови за сите граѓани на Република Северна Македонија, заради непречено спроведување на изборите за Претседател на Република Северна Македонија и изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија и овие два неработни дена нема да се одработуваат. Оваа Владина одлука се однесува на сите граѓани на територијата на Република Северна Македонија….

Објавено на: 17/04/2024

МСФИ Напис: Организиран превоз на вработените до и од работното место (даночен и сметководствен третман во 2024 година)
Согласно член 113 од Законот за работните односи, работодавачот на свој трошок на работниците може да им организира превоз до и од работното место, при што трошоците можат да изнесуваат во висина на стварните трошоци во јавниот сообраќај. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на законските и даночните аспекти на трошоците настанати при организирањето на превозот на вработените до и од работа во 2024 година…

Објавено на: 16/04/2024

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.