+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

МСФИ Вести: Известување на Централниот Регистар на РСМ во врска со поднесување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година
Известувањето се однесува за субјектите кои имаат обврска за доставување на годишни сметки и финансиски извештаи за 2020 година до Регистарот за годишни сметки при Централниот регистар на Република Северна Македонија, во согласност со Законот за трговските друштва („Сл. Весник на РМ“ бр. 28/04…290/20), во согласност со Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници („Сл. Весник на РМ“ бр.61/02…170/17), Законот за сметководство на непрофитните организации (,,Сл. Весник на РМ“ бр.24/03…154/15), како и за субјектите кои во согласност со Законот за данок на личен доход (Сл.весник на РМ бр. 241/18…290/20) остваруваат приходи од вршење на самостојна дејност, субјекти од финансискиот сектор согласно Законот за банки („Сл. Весник на РМ“ бр. 67/07…101/19) и Закон за супервизија на осигурувањето („Сл. Весник на РМ“ бр. 27/02…31/20)…

Објавено на: 10/01/2021
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец декември 2020 година е позитивен и изнесува 0,4%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – декември 2020 во однос на просекот за 2019 година е позитивен и изнесува 0.4%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец декември 2020 година…

Објавено на: 08/01/2021

МСФИ Напис: Регистрација и дерегистрација од системот на ДДВ (15 јануари 2021 година краен рок за поднесување на пријавата за регистрација и дерегистрација)
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските обврски на субјектите за задолжителна регистрација за целите на ДДВ и можноста која ја дава Законот за ДДВ за доброволна регистрација. Укажуваме и на можноста за одбивка на влезниот ДДВ во залихите набавени пред регистрација, а со цел да не дојде до двојно оданочување на залихите (еднаш кога при набавката не било одбиено влезното ДДВ и втор пат кога истите ќе се продаваат од страна на сега ново регистрираниот ДДВ обврзник. Исто така се осврнуваме и на можноста за дерегистрација од системот на ДДВ, што како можност е пропишана во член 51 став 8 и 14 од Законот за ДДВ…

Објавено на: 08/01/2021

МСФИ Напис: Услуга на предавање на храна и пијалаци кон вработените – организирана исхрана (нов ДДВ третман во 2021 година)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на ДДВ третманот на испораката на храна и пијалаци кои во форма на организирана исхрана компаниите ја обезбедуваат за своите вработени со посебен акцент на измените на Законот за ДДВ и воведувањето на нова повластена ДДВ стапка од 10%…

Објавено на: 05/01/2021

Во Службен весник на РСМ број 316 од 30.12.2020 година објавена е Нова Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ
Во Службен весник на РСМ број 316 од 30.12.2020 година објавена е Нова Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност. Новата Одлука ќе се применува од 1 јануари 2021 година. Со одлуката поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност од Законот за данокот на додадена вредност. Со клинување подолу на преземи може да ја симнете нова Одлука…

Објавено на: 04/01/2021

Казнената камата за долг во денари во периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година останува иста како во претходното полугодие
Од страна на НБРМ со Одлука број Бр. 02-31368/1 од 24 Декември 2020 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година. Согласно претходно наведената Одлука на НБРМ референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 Јануари 2021 година до 30 Јуни 2021 година изнесува 1,50%…

Објавено на: 04/01/2021

Известување на УЈП: Oд 01 јануари 2021 во примена нов образец ДДВ-04, Извештај ДДВ-ИПДО/П и прилагодување на фискални уреди на опрема со повластена даночна стапка од 10%
Согласно измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 267/20), објавени се следните Правилници: Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност (објавен во Сл.весник на РСМ бр.315/20 од 30.12.2020 година) и Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот, како и за формата и содржината на извештајот за примени промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник примател на прометот (објавен во Сл.весник на РСМ бр.315/20 од 30.12.2020 година)…

Објавено на: 04/01/2021

МСФИ Вести: Објавени повеќе подзаконски прописи од областа на даноците и враќање на средствата од добиената финансиската поддршка за исплата на платите
Во службен весник на РСМ број 315 од 30 декември 2020 година објавени се повеќе подзаконски прописи од областа на даноците и прописи поврзани со враќање на средствата од добиената финансиската поддршка за исплата на платите…

Објавено на: 31/12/2020

МСФИ Напис: Пресметка на обврската за враќање на финансиската поддршка за исплата на плати, можноста за претворање на поддршката во грант и сметководствено евидентирање во 2020 година
Обврската за враќање на средствата од добиената финансиска поддршка согласно Уредбата (за платите за април, мај и јуни 2020) како и финансиската поддршка согласно Законот (за платите за октомври, ноември и декември 2020) е дефинирана од повеќе правила. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално низ примери се осврнуваме на пресметка на обврската за враќање на финансиската поддршка која ја добија компаниите за исплата на плати согласно Уредбата и Законот, можноста за претворање на поддршката во грант и нејзино сметководствено евидентирање во 2020 година…

Објавено на: 30/12/2020

МСФИ Напис: Надоместоци на вработени кај буџетски корисници и единки корисници согласно Законот за извршување на буџетот за 2021 година (после повеќе години вработените кај буџетските корисници имаат право на дневници за службени патувања во земјата)
Во “Службен весник на РМ”, бр. 307/2020 година објавен е Законот за извршување на буџетот на Р.С. Македонија за 2021 година, кој ќе се применува од 1 Јануари 2021 година. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на сите поединечни права на надоместок на трошоците утврдени во Законот за извршување на буџетот за 2021 година…

Објавено на: 29/12/2020

МСФИ Напис: Примена на даночно намалување (лично ослободување) при пресметка на платите во 2021 година
Даночно намалување е износ за кој се намалува даночната основа при пресметка на данок на личен доход и тоа при аконтативно пресметување при исплата на доход од работа по основ на плата, надоместоци на плата (со поднесување на МПИН пресметка) и пензија или при годишно пресметување на данок на доход. Со кликнување на повеќе може да го преземете написот во кој подетално низ примери се осврнуваме на новото лично ослободување кое работодавачите ќе го применуваат при пресметка на платите во 2021 година…

Објавено на: 28/12/2020

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.