+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

osloboduvanje

МСФИ е Напис: Ослободување од плаќање персонален данок на доход и придонеси од задолжително социјално осигурување
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на повеќе категории ослободувања од персонален данок и / или придонеси пропишани со Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност и со Законот за персоналниот данок на доход…

Објавено на: 29/03/2017
page1-img1

МСФИ е-Вести: Известување на ИСОС – Предлог тарифник за книговодствени услуги
На веб страната на Институтот за сметководители и овластени сметководители објавено е соопштение во врска со организирање на јавна расправа околу Предлог тарифник за книговодствени услуги. Во продолжение Ви даваме интегрален текст на соопштението на ИСОС. Известување на ИСОС за Предлог – тарифник за книговодствени услуги На седница на Собранието на Институтот на овластени сметководители…

Објавено на: 27/03/2017
ujpedanoci

Известување на УЈП – За неподнесена МПИН пресметка, УЈП ќе ги утврдува придонесите по службена должност
Управата за јавни приходи ги информира работодавачите дека спроведува активности за утврдување и наплата на придонесите по службена должност, во случај кога обврзникот за пресметка и уплата на придонеси не поднел Mесечна пресметка (образец МПИН)…

Објавено на: 27/03/2017
konsolidacija

Изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2016 година (ПРЕЗЕМИ)
Во написот низ практичен пример се осврнуваме на постапката на изготвување на консолидирани финансиски извештаи за 2016 година кај друштвата кои имаат законска обврска за наведеното…

Објавено на: 21/03/2017
ztd

Одлучување на содружниците во друштво со ограничена одговорност
За кои прашања содружниците одлучуваат на собир на содружници, како и начинот, условите и постапката на донесувањето на одлуките се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе..

Објавено на: 21/03/2017
slika

МСФИ е Напис: 31 Март 2017 краен рок за доставување на образец ДД-01 за пренесување на даночната загуба искажана во ДБ за 2016
Подетално за користење на правото на намалување на даночната основа за износот на искажаната даночна загуба по ДБ за 2016 година се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 16/03/2017
Soccer ball in hands

МСФИ е Напис: Даночен третман на донациите во спортот по ДБ за 2017 година (Oбјавени измените на Правилникот за данокот на добивка)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи подетално низ примери се осврнуваме на одредбите од Измените на Правилникот за данокот на добивка со кои се прецизираат новините кои беа донесени со дополнувањата на Законот за данокот на добивка, а кои ќе се применуваат при составување на даночниот биланс за 2017 година…

Објавено на: 16/03/2017
pdd

МСФИ е Напис: Неоданочиви примања на работниците од аспект на персоналниот данок на доход
Согласно Законот за работните односи, покрај плата работникот има право и на други примања на кои, до определен исплатен износ, работодавачот нема обврска да плаќа персонален данок на доход. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, се осврнуваме на надоместоците на трошоци поврзани со работа и другите примања на работниците кои се ослободени од плаќање пероснален данок на доход (до пропишаниот износ)…

Објавено на: 10/03/2017
slika-vs-11-i-vs-22

МСФИ е Напис: 15 Март 2017 година краен рок за доставување до НБРМ на ВС 11 и ВС 22 за вложувања во и од странство
Повеќе во врска со изготвувањето на извештаите за вложувањата во и од странство прочитајте во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе и во кој се осврнуваме на обврската за известување согласно Упатствата за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања во / од странство…

Објавено на: 06/03/2017
dollarphotoclub_28837233-1024x679

МСФИ е Напис: Плаќање аконтации на персонален данок на доход од страна на трговци поединци и вршители на самостојна дејност во 2017 година
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход во 2017 година од страна на трговците поединци и самостојните вршители на дејност кои се оданочуваат според вистински остварениот доход…

Објавено на: 05/03/2017

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.