+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

pokana-jan

ВАЖНО: МСФИ Консалтинг За сите свои претплатници организира бесплатен семинар за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година во месец јануари/февруари 2023
Почитувани претплатници, МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на бесплатен семинар за изготвување на годишна сметка за 2022 година во следните термини и градови:
I. СОВЕТУВАЊЕ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО
27 Јануари 2023 година – (петок) во Хотел Оаза – Штип
3 Февруари 2023 година – (петок) во Хотел Холидејн Ин – Скопје
8 Февруари 2023 година – среда во Хотел Кристал Палас – Прилеп
II. ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ
2 Февруари 2023 година – (четврток) – онлајн
11 Февруари 2023 година – (сабота) – онлајн

Објавено на: 24/01/2023

МСФИ Напис: Специфичности во пресметката на платите во 2023 година (најниска и највисока основица за пресметка на придонеси во 2023 година)
Во пресметката на платата за 2023 година нема влијание само Законот за данок на личен доход (“Службен весник на РМ” број 241/18…274/22) туку и одредбите од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (“Службен весник на РМ”, бр.142/08…247/18) како и Законот за минимална плата во Република Македонија (“Службен весник на РМ”, бр.11/12…41/22). Со кликнување подолу на повеќе може да го симнете Написот во кој низ примери Ве запознаваме со специфичностите во пресметката на платите во 2023 година…

Објавено на: 24/01/2023

МСФИ е Вести: Најниската основица за пресметка на придонесите за 2023 година изнесува 24.699 денари (50% од 49.397 денари)
Најниската основица за пресметка на придонесите за 2023 година изнесува 24.699 денари (50% од 49.397 денари), Највисока основица за пресметка на придонесите за 2023 година за примањата од работен однос и за примања на извршен член на одбор на директори, член на управен одбор, односно управител во трговско друштво изнесува 790.352 денари (16 x 49.397), Минималната плата во 2023 година заклучно со февруари 2023 година изнесува 26.422 денари бруто плата (минимална нето плата изнесува 18.025 денари заради новото лично ослободување за 2023 година од 9.038 денари)
Независно од висината на платата во 2023 година се применува единствена стапка на данок на доход од 10%; Даночното намалување (личното ослободување) кое се применува во 2023 година при пресметка на данокот на доход од плата изнесува 9.038 денари и истото е објавено во Службен весник 283/2022….

Објавено на: 23/01/2023

Известување од ИСОС: Се дава дополнителна можност за ажурирање на податоците на 26.01.2023 година (четврток)
Институтот Ве информира дека линкот за ажурирање ќе биде повторно отворен за сите членови само на ден 26.01.2023 (четврок). Би сакале да потенцираме дека линкот за ажурирање ќе биде достапен само 24часа по што повторно ќе се деактивира. Ажурирањето на податоци се однесува само на активните С/ОС кои се веќе запишани во соодветните регистри…

Објавено на: 21/01/2023

Во врска со известувањето на ИСОС за овластени правни лица кои имаа одобрение за спроведување на обуки за КПУ
Почитувани Во врска со известувањето на ИСОС за овластени правни лица кои имаа одобрение за спроведување на обуки за континуирано професионално усовршување сакаме да Ве известиме дека иако МСФИ Консалтинг првично не е наведен на листата сепак листата не е конечна. Од наша страна во рамките на постапката која се води пред ИСОС ќе бидат…

Објавено на: 13/01/2023

МСФИ Напис: Пресметка на амортизација и расходување на основни средства по годишна сметка за 2022 година (сметководствен и даночен третман)
Амортизација претставува системска распределба на износот на средството кое подлежи на амортизација во текот на неговиот корисен век на употреба. Во написот кој може да го преземете со кликнување подолу на преземи подетални низ примери се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на амортизацијата и расходувањето на основните средства по годишна сметка за 2022 година…

Објавено на: 12/01/2023

МСФИ Напис: 15 јануари 2023 година краен рок за поднесување на пријавата за регистрација и дерегистрација од системот на ДДВ
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските обврски на субјектите за задолжителна регистрација за целите на ДДВ и можноста која ја дава Законот за ДДВ за доброволна регистрација. Укажуваме и на можноста за одбивка на влезниот ДДВ во залихите набавени пред регистрација, а со цел да не дојде до двојно оданочување на залихите (еднаш кога при набавката не било одбиено влезното ДДВ и втор пат кога истите ќе се продаваат од страна на сега ново регистрираниот ДДВ обврзник. Исто така се осврнуваме и на можноста за дерегистрација од системот на ДДВ, што како можност е пропишана во член 51 став 8 и 14 од Законот за ДДВ…

Објавено на: 10/01/2023
accounting

МСФИ е Вести: Процентот за МДБ за аконтацијата за месец декември 2022 година е позитивен и изнесува 12.6%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец декември 2022 година е позитивен и изнесува 12,6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец декември 2022 година која треба да се плати до 15 јануари 2023 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 12,6% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Објавено на: 09/01/2023

МСФИ Напис: 15 јануари 2023 година краен рок за уплата на 2% од вкупните приходи за работа во недела и државни празници
Во член 25 став 8 од Законот за трговија (Службен весник на РСМ, бр. 16/04…150/22) пропишана е обврска за вршителите на дејност трговија на мало за плаќање на посебен надоместок во висина од 2% од вкупниот приход остварен во претходната година. Токму на оваа обврска на трговците на мало која за прв пат ќе треба да се плати до 15 јануари 2023 година низ примери се осврнуваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе. Исто така ви го даваме и соопштението на Министерство за економија по однос на оваа обврска и Пречистениот Закон за трговија…

Објавено на: 08/01/2023

МСФИ Напис: 15 јануари 2023 година краен рок за доставување на евиденцијата и налогот за уплата на надоместокот од продажба на кеси за периодот октомври – декември 2022 година
На 15 јануари 2023 година трговците кои согласно Законот, се должни да вршат наплата на биоразградливите кеси по цена од 15 денари се должни за периодот октомври – декември 2022 година да достават евиденција за бројот на продадени кеси за носење на продажно место на образец пропишан со Правилникот заедно со налог од уплатениот надоместок…

Објавено на: 06/01/2023

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.