+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

Business finance, tax, accounting, statistics and analytic research concept: macro view of office electronic calculator, bar graph charts, pie diagram and ballpoint pen on financial reports with colorful data with selective focus effect

МСФИ е Напис: Примена на личното ослободување за 2018 година согласно одредбите на Законот за персоналниот данок на доход
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските основи за примена на личното ослободување при пресметување и плаќање на персонален данок на доход кога работникот работи со полно или скратено работно време како и на прашањето за правото на користење на лично ослободување при пресметка на плата за работникот кој има договор за дополнително работење со втор работодавач до 40 часа месечно…

Објавено на: 04/01/2018
picture1

Казнената камата за долг во денари во периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018 година на идентично ниво како и во претходното шестомесечие 13,25%, односно 11,25%
Од страна на НБРМ со Одлука број 39714 од 26 Декември 2017 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година. Подетално за начинот на пресметка на казнената камата прочитајте во Написот Пресметка на казнена (затезна) камата до 30 Јуни 2018 година кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 04/01/2018
MPIN namaleno

Подесување на МПИН – Софтверот за 2018 година
При составување на МПИН пријавата во јануари 2018 година не заборавајте дека во делот Параметри за пресметка на придонеси треба да отворите нов период и да го смените износот на личното ослободување (да се внесе 7.531). Останатите параметри не ги менувајте. Потешкиот пат е да го симнете најновиот клиентски софтвер од сајтот www.ujp.gov.mk.

Објавено на: 03/01/2018
vallalati-jolet-strategia

Објавени повеќе Правилници поврзани со Персоналниот данок на доход кои се во примена од 1 Јануари 2018 година
Во службен весник на РМ број 197 од 2017 година објавени се следните Правилници и тоа: Правилникот за начинот на пресмeтка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок (Правилник за е-ПДД), Правилникот за формата и содржината на барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход, Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход по основ на воведување на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување) и Правилникот за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари…

Објавено на: 02/01/2018
sezonska

Објавен Правилникот за начинот на пресмeтка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок (Правилник за е-ПДД)
Со правилникот се пропишува начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок на обврзникот кој во текот на годината остварува приход кој подлежи на оданочување врз основа на Законот за персоналниот данок на доход, обврзникот-нерезидент и исплатувачот од членот 76 од Законот. Правилникот може да го симнете со кликнување подолу на преземи…

Објавено на: 02/01/2018
UJP

Известување на УЈП: Од 1 јануари 2018 – Нов начин на пресметување и плаќање на персоналниот данок e-pdd.ujp.gov.mk
Со Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“, бр.190/2017), од 1 јануари 2018 година се воведува нова процедура за пресметување и плаќање на обврските за персонален данок на доход, односно пресметувањето на данокот ќе се врши со поднесување на Електронска пресметка за приход и данок (е-ППД) до Управата за јавни приходи, преку новиот систем е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk…

Објавено на: 30/12/2017
1

Насоки за постапување по измените во Законот за акцизите кои стапуваат на сила од 1 јануари 2018 година
Од 1 јануари 2018 година започнуваат да се применуваат одредбите од Законот за изменување и дополнување на законот за акцизите („Сл. весник на РМ“ бр. 171 од 28.11.2017 година) и Правилникот за дополнување на правилникот за спроведување на законот за акцизите („Сл. весник на РМ“ бр. 180 од 11.12.2017 година)…

Објавено на: 30/12/2017
slika

Нов рок од 60 дена (до 25.02.2018 година) за упис во регистрите на ИСОС, односно замена на уверенијата добиени од Министерството за финансии со уверение од ИСОС
Во службен весник на РМ број 193/2017 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи кој влегува во сила на од 27.12.2017 година. Согласно измените на Законот утврден е нов рок од 60 дена (најдоцна до 25.02.2018 година) до кога лицата кои не успеале во законскиот рок да го заменат уверението добиено од Министерството за финансии со уверение од ИСОС, како и оние кои добиле уверение од ИСОС но не успеале во законскиот рок да се запишат во соодветниот регистар на ИСОС…

Објавено на: 29/12/2017
business-woman

7.531 денари изнесува месечното лично ослободување за 2018 година
Во „Службен Весник на РМ“ број 193 од 27.12.2017 од страна на Министерството за Финансии е објавено личното ослободување за 2018 година. Согласно објавата, личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 7.531,00 денар и ќе почне да се користи со исплатата на јануарската плата за 2018 година. На годишно ниво личното ослободување за персоналниот данок на доход за 2018 година изнесува 90.372,00 денари.

Објавено на: 29/12/2017
nbrm

Измени во подзаконската регулатива од областа на известувањето за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувањата во / од странство (ВС 11 и ВС 22)
Во Службен весник на РМ број 185 од 2017 година објавени се измени во подзаконската регулатива на НБРМ од областа на известувањето за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувањата во / од странство (Обрасци ВС 11 и ВС 22)…

Објавено на: 27/12/2017

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.