+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

МСФИ е Вести: Сите документи потребни за аплицирање за бескаматните кредити на Развојна банка да се вадат по електронски пат
Развојна банка, Управата за јавни приходи и Централниот регистар на Република Северна Македонија апелираат до фирмите коишто ја прибираат документацијата потребна за аплицирање на првата линија бескаматните кредити како една од мерките за КОВИД-19, тоа да го прават исклучиво по електронски пат…

Објавено на: 26/03/2020

МСФИ е Вести: Владина Уредба за подршка на туристичката дејност преку давање на ваучери за откажаните туристички аранжмани
Согласно со оваа владина Уредба со законска сила, туристичките агенции ќе издаваат ваучери во вредност на сумата уплатена за аранжманот кој бил откажан како резултат на кризата со Коронавирусот. Со оваа мерка на туристичките агенции ќе им се овозможи да издаваат ваучери на клиентите во износ на уплатената сума којшто може да се искористи за било кое следно патување заклучно со 31.12.2021 година…

Објавено на: 26/03/2020

МСФИ е Вести: Намалена е затезната (казнената) камата која ќе се применува во должничко доверителските односи
На 26-та седница одржана на 24.3.2020 година, Владата на РСМ донесе донесе Уредба со законска сила за измена на Законот за облигационите односи. Со владината уредба стапката на казнената камата се определува на месечно ниво и тоа во висина на каматната стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар на Народната банка на Република Северна Македонија (референтна стапка), што важела на последниот ден од претходниот месец, зголемена за пет процентни поени во трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право, односно зголемена за четири процентни поени во договорите во кои барем едното лице не е трговец (законска казнена камата)…

Објавено на: 26/03/2020

МСФИ е Вести: Намалена казнената камата за неплатен данок и споредните даночни давачки од 0,03% на 0,015%
Со оваа Уредба со законска сила се пропишува намалување на каматата на износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки, во висина од 0,015% за секој ден задоцнување, наместо 0,03% како што уредува Законот…

Објавено на: 26/03/2020

МСФИ е Вести: Одлагање за роковите за свикување и одржување годишно Собрание на акционери и Собир на содружници
Од страна на Владата на РСМ донесена е Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, со која се регулира примената на Законот за трговските друштва за време на траењето на вонредната состојба. Со членот 2 од Уредбата се овозможува пролонгирање на роковите за свикување и одржување годишно собрание на акционери, како и собир на содружници, од страна на трговските друштва, за време на траењето на вонредната состојба. Пролонгирањето на роковите се однесува и на започнатите постапки за свикување и одржување годишно собрание на акционери, односно собирот на содружници.

Објавено на: 26/03/2020

Известување од НБРМ: Донесени регулаторни измени со кои се овозможува поголема флексибилност за банките и штедилниците заради олеснување на финансискиот товар на корисниците на кредити
Советот на Народната банка одржа вонредна електронска седница на која донесе регулаторни измени насочени кон привремено олеснување на финансискиот товар на граѓаните и на компаниите што се корисници на кредити, а коишто веќе се соочуваат или во наредниот период би можело да се соочат со реални потешкотии во намирувањето на своите обврски кон банките и штедилниците, предизвикани од состојбата со коронавирусот…

Објавено на: 26/03/2020

Објавен Јавен повик бр.1 на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје за безкаматни кредити на компании чија што економска активност е погодена од Коронавирусот (COVID 19)
На веб страната (https://www.mbdp.com.mk/mk/vesti/596-1-2) на Развојна банка на Северна Македонија објавен е јавен повик за поднесување на апликации за директна финансиска поддршка на трговски друштва и трговци поединци регистрирани во Република Северна Македонија од Посебниот кредитен фонд…

Објавено на: 26/03/2020

МСФИ е Вести: Рокови во управна постапка кои доспеваат за времетраење на вонредната состојба престануваат да течат и  продолжуваат по  истекот на  траењето на  вонредната состојба
Во Службен весник на РСМ, бр. 76 од 24.3.2020 година донесена е Уредба со законска сила за примена на Законот за oпштата управна постапка за време на вонредна состојба. Одредбите од оваа уредба со законска сила ќе се применуваат за определување и продолжување на роковите во управна постапка, за време на траење на вонредната состојба…

Објавено на: 25/03/2020

МСФИ е Вести: Се стопира отворање на стечајна постапка во времетраење на вонредната состојба
Во Службен весник на РСМ, бр. 76 од 24.3.2020 година објавена е Уредба на Владата со законска сила за примена на Законот за стечај за време на вонредна состојба. Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат само во однос на поведувањето на стечајна постапка и поведувањето на претходна постапка. Во истиот Службен весник објавена е Уредба со законска сила за примена на Законот за oпштата управна постапка за време на вонредна состојба. Одредбите од оваа уредба со законска сила ќе се применуваат за определување и продолжување на роковите во управна постапка, за време на траење на вонредната состојба…

Објавено на: 25/03/2020

МСФИ е Вести: Проширен списокот на производи за кои се утврдени највисоките цени со потрошен медицински материјал, медицинска опрема и апарати
Во Службен весник на РСМ, бр. 76 од 24.3.2020 година објавена е Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало со која се проширува списокот на производи за кои се утврдуваат највисоки цени. Имено, согласно измената на Одлуката највисока цена се определува и за „потрошен медицински материјал, медицинска опрема и апарати“.

Објавено на: 25/03/2020

Известување на УЈП: Продолжување на рокот за поднесување на ДДВ-04 до 31 март 2020 година
Се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на образецот ДДВ-04 за даночниот период од 01.02.2020-29.02.2020 се продолжува до 31 март 2020 година. Согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија за преземање мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), Управата за јавни приходи информира дека крајниот рок за поднесување на ДДВ-пријавата за даночниот период од 01.02.2020 до 29.02.2020 од 25.03.2020 се продолжува за 7 (седум) дена, односно краен рок за поднесување на ДДВ-04 пријавите ќе се смета 31.03.2020 година.

Објавено на: 24/03/2020

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.