+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2021 – Септември 2021 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2021 – Септември 2021 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.08.2021 година…

Објавено на: 20/08/2021

Прашање на денот: Дали сметководствените бироа имаат обврска да именуваат офицер за заштита на лични податоци ? (Одговор од Агенцијата за заштита на личните податоци)
Со цел појаснување на обврската за именување на офицер за заштита на лични податоци, МСФИ Консалтинг постави прашање до Агенцијата за заштита на личните податоци, дали сметководствените бироа имаат задолжителна обврска да именуваат офицер за заштита на лични податоци. Одговорот на Агенцијата може да го симнете со кликнување на повеќе….

Објавено на: 20/08/2021

МСФИ Вести: Во Службен весник број 193/2021 објавени се дополнителни мерки за заштита на Ковид 19 кои се применуваат од 18 Август 2021 година
Владата на Република С. Македонија на својата 99-та седница одржана на 17.08.2021 година ги донесе најновите мерки, протоколи препораки за заштита на здравјето на населението од КОВИД – 19, врз основа на препораките од Комисијата за заразни болести. Овие мерки стапуваат на сила по нивното објавување во „Службен весник”, односно од утре 18 август 2021 година. Мерките се обајвени во Службен весник на РСМ број 193/2021 од 18.08.2021 година…

Објавено на: 18/08/2021

МСФИ Напис: Оданочување со данок на добивка на ревалоризационите резерви при пренос во акумулирана добивка
Согласно точката 41 од МСС 16, ревалоризационите резерви можат директно да бидат пренесени во акумулирана добивка кога средството ќе биде отпишано, односно повлечено од употреба или продадено. Пренесувањето на ревалоризационите резерви на акумулирана добивка (пренос од сметката 930 на сметката 950) со заобиколување на Билансот на успех предизвикува определени даночни импликации од аспект на данокот на добивка. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално низ примери се осврнуваме на оданочувањето со данок на добивка на ревалоризационите резерви при пренос во акумулирана добивка…

Објавено на: 18/08/2021

МСФИ Напис: Изменета Одлуката на Народна банка за отворање на сметки во странство
Во „Службен Весник на РСМ” бр. 177 од 3 август 2021 година објавена е Одлука за изменување на одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство, која стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ односно на 11 август 2021 година…

Објавено на: 12/08/2021
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец јули 2021 година е позитивен и изнесува 2,8%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец јули 2021 е позитивен и изнесува 2.8%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец јули 2021 година која треба да се плати до 15 август 2021 година…

Објавено на: 09/08/2021

МСФИ Напис: Трошоци за лабараториски тестови за Ковид 19 кои ги плаќаат македонските компании за своите вработени (сметководствен и даночен третман во 2021 година)
Со најновите измени објавени во Законот за изменување на Законот за данок на добивка (“Службен весник на РСМ”, број 151/ 2021) зголемен е износот на трошок за платени лабараториски тестови за COVID-19 кој што ќе има третман на признат расход за даночни цели во 2021 година. Со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој низ примери се осврнуваме на сметководствениот и даночен третман во 2021 година на трошоците за лабараториски тестови за Ковид 19 кои ги плаќаат македонските компании за своите вработени…

Објавено на: 29/07/2021

МСФИ Напис: Обврски кои произлегуваат од новиот Закон за заштита на личните податоци (ВТОР ДЕЛ)
Во вториот дел од Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи повторно се осврнуваме на обврските кои произлегуваат од новиот Закон за заштита на личните податоци но подетално на обврската за определување офицер за заштита на личните податоци, на прашањата за нарушување на безбедноста на личните податоци и проблематиката поврзана со обработката на лични податоци преку систем за вршење видео надзор во услови на примена на Законот. Исто така Ви даваме и повеќе теркови во Microsoft word кои може да ги прилагодите, а се поврзани со имплементација на Законот за заштита на личните податоци…

Објавено на: 28/07/2021

МСФИ Напис: Обврски кои произлегуваат од новиот Закон за заштита на личните податоци (ПРВ ДЕЛ)
Со кликнување подолу на повеќе може да ги симнете написот во кој се осврнуваме на обврските кои произлегуваат од новиот Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на РСМ“ бр.42/20 од 16.02.2020), стапи на сила и се применува од 24.02.2020 година.. Со преодните одредби од Законот за заштита на личните податоци, утврден е рок за усогласување на работењето на контролорите и обработувачите на лични податоци, кој изнесува 18 месеци од стапувањето на сила на ЗЗЛП, односно најдоцна до 24.08.2021 година…

Објавено на: 27/07/2021

МСФИ Напис: Отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица во услови на Ковид-19
Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој подетално се осврнуваме на повеќе прашања поврзани со имплементација на предложеното законско решение а особено: Кои долгови и трошоци се репрограмираат, односно која камата се отпишува? Каква е постапката за отпис на камата и репрограмирање на долг? Како се врши репрограмирањето на главниот долг и трошоците? Кој врши надзор на примената на Законот и какви се прекршочни одредби до колку не се почитуваат одредбите на Законот…

Објавено на: 22/07/2021

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.