+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1942 резултати
Страна 3 од 195


Во Службен весник на РСМ број 80 од 31 март 2022 година објавен е Правилникот за начинот на обезбедување на финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето-зголемената минимална плата кој влегува во сила од 1 април 2022 година. Со кликнување на повеже може да го преземете Написот во кој се осврнуваме на начинот на остварување на субвенционирање на придонесите до минимална нето плата од 18.000 денари, а воедно Ви ги даваме Правилникот и пречистен текст на Законот за минимална плата…

Објавено на 01/04/2022
Во „Службен весник на РСМ“, бр.79/2022 година објавен е Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност, кој влегува во сила на 31 март 2022 година….

Објавено на 31/03/2022
Со цел да се сочува реалната вредност на некоја трансакција од моментот на склучување на договорот до неговата реализација, во услови на монетарна или валутна нестабилност предизвикана од промена на цените, често договорните страни договараат заштитна клаузула. Предмет на написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е валутната клаузула како заштитна клаузула кај паричните побарувања и обврски…

Објавено на 29/03/2022
Можноста работодавачот на свој трошок да им организира исхрана на вработените за време на работа е пропишана во член 113 од Законот за работните односи. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ примери се осврнуваме на даночниот третман на испораката на храна и пијалаци кои во форма на организирана исхрана компаниите ја обезбедуваат за своите вработени во 2022 година…

Објавено на 25/03/2022
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Март 2022 – Април 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 23.03.2022 година…

Објавено на 23/03/2022
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално низ примери се осврнуваме на даночната загуба по годишна сметка за 2021 година и правото на пренос во следните пет фискални години (од 2022 до 2026 година). За користење на наведеното законско право даночните обврзници мора да испочитуваат одредени предуслови меѓу кои е и поднесувањето на посебно барање до Управата за јавни приходи на Образец ДД 01 најдоцна до 31 Март 2022 година…

Објавено на 17/03/2022
Обврската за изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2021 година произлегува од Законот за трговски друштва, како и согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Од аспект на финансиско известување, консолидацијата претставува постапка на изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на матичното друштво и една или повеќе негови подружници, како да претставуваат еден субјект. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на повеќе аспекти при изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2021 година…

Објавено на 16/03/2022
Подетално за овие и останатите значајни измени на Законот за ДДВ може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе. Воедно Ви го даваме Законот за изменување и дополнување на Законот за ДДВ, пречистениот текст на Законот како и подзаконските акти кои се донесени во функција на имплементација на наведеното законско решение….

Објавено на 15/03/2022
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на 12/03/2022
На дневен ред на 67 седница на Собранието на Република Македонија која ќе се одржи на 11. 03.2022 година (денес), е Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за ДДВ, кој треба да биде донесен по скратена постапка. На истата седница на Собрането на РСМ на усвојување Предлог закон за дополнување на Законот за акцизите со кои …

Објавено на 11/03/2022


Страна 3 од 195
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.