info@msfi.com.mk

Регистрација за КПУ обуки – Септември 2023 година

Почитувани колеги,

Регистрацијата за посетување Online КПУ обука е затворена.