info@msfi.com.mk

Регистрација за онлајн советување за завршна сметка – 2020 год.

Советувањето ќе започнува во 10 часот и ќе трае до 15 часот и ќе се доделуваат 8 КПУ часа збирно за 2-та дена во секој термин.

Важно: На секој учесник кој навремено ќе ја уплати котизацијата за советувањето ќе му биде испратен Прирачник за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година ВО ХАРТИЕНА ФОРМА. Прирачникот ќе биде испратен по пошта на адресата која ќе биде наведена во пријавата за регистрација – во полето Адреса за достава на Прирачникот во хартиена форма (*)
внесете „невработен“ ако не сте во работен однос


внесете град ако не сте во работен однос
Важна напомена: Со една емаил адреса може да се регистрира еден корисник/слушател; Ве молиме не користете една иста емаил адреса за повеќе корисници/слушатели!

Напомена: За следење на оn line советувањето на МСФИ Консалтинг не е потребно да имате уред со камера. On line советувањето може да се следи со било каков електронски уред (десктоп компјутер, лаптоп, таблет или мобилен телефон) со стандардна интернет конекција и на кој може да се следат видео содржини. Комуникацијата со предавачите, односно можноста за поставување на прашања ќе биде овозможена на едноставен начин преку самата апликација за времетраењето на онлајн советувањето.