+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО СОВЕТУВАЊЕ НА МСФИ КОНСАЛТИНГ

 

Почитувани коминтенти

 

МСФИ КОНСАЛТИНГ ве поканува на советување за новите законски прописи од областа на сметководството и даноците во следните градови:

 

 • 7 Декември 2012 Штип – Хотел Оаза (отвори)
 • 12 Декември 2012Скопје – М6 Еду­ка­тивен центар (до Алкалоид) (отвори)
 • 14 Декември 2012 Битола – Хотел ре­­с­то­­­ра­н Премиер (отвори).

 

ПРОГРАМА НА СОВЕТУВАЊЕТО

 

СМЕТКОВОДСТВО

 • Новини во организацијата на сме­тко­во­дств­е­н­о­­­­­­то работење согласно Законот за врше­ње­ на сметководствени работи
 • Даночен третман на трошоците за добивање на уве­­ренија за сметководител или овластен сме­­­тководител, трошоците за членарина, стру­­­­чна литература и годишните обуки за ко­нти­­нуирано професионално усовршување
 • Го­­­­ди­шен попис за 2012 го­ди­на
 • Вреднување на одделни ставки по го­ди­шна­­та сметка и финансиски извештаи за 2012 го­ди­­­на согласно МСС/МСФИ и МСФИ за МСЕ
 • На­стани по периодот на известување – при­ме­­на на МСС 10 и Оддел 32 од МСФИ за МС­Е

 

ДАНОЦИ

 • Но­­вини во Законот за ДДВ
 • Но­­вини во Законот за персоналниот данок на до­­ход
 • Спе­­цифичности кај данокот на добивка за 2012 година: (заеми и трансакции меѓу поврзани ли­ц­а, заем од содружник – нерезидент со над 25% учество во капиталот, ре­клама, пропаганда и репрезентација)
 • Усл­уги добиени од странски правни лица од аспе­кт на ДДВ
 • ДДВ пријава за последен даночен период
 • Да­но­чни аспекти на по­пи­со­­т за 2012 (кусоци, по­­м­инат рок на употреба на за­ли­хи­­­­­те, ра­схо­ду­ва­ње на постојаните сре­­­дст­ва, ка­ло, ра­сту­р­, кршење, раси­пување и ви­шок)
 • Да­ночен третман во 2012 година на одделни ви­дови на над­оме­с­тоци на вработените од ас­п­ект на персо­на­­лниот данок на доход и да­но­кот на до­би­в­ка­­
 • Даночни аспекти на но­во­го­ди­шн­ите надо­ме­сто­ци и на но­во­годишните подароци
 • Третман на надоместоците и на­гра­ди­те на чле­новите на управен и надзорен од­б­­ор

 

ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

 • Ми­­нимална плата за 2013 година
 • Ста­пки на придонеси од плата кои ќе се применуваат во 2013 година
 • Пресметка на плата според пресметковна вре­дност на најнизок степен на сложеност

 

ДЕЛОВНО ПРАВО

 • Но­вини во Законот за трговските друштва (пр­и­­­мена на одредбите за овластен сме­тко­во­­дител, издвојување на законска резерва, но­ва улога на ревизорот при одобрување на зде­лка со заинтересирана страна …)

 

НОВИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ВО ПОДГОТОВКА

 

ВАЖНО: ОДГОВОРИ НА ПРАШАЊА ОД  ВАШЕТО СЕКОЈДНЕВНО СМЕТКОВОДСТВЕНО И ДАНОЧНО РАБОТЕЊЕ

 

Симнете покана за советувањето со кликнување во продолжение на преземи

Покана за советување на МСФИ Консалтинг (преземи)

 

За сите информации, Ве молиме јавете се на следните телефони: 02/3222-787, Moбилен: 070/317-142 и 070/ 333-713

 

Цената на советувањето со семинарски ма­теријал: изнесува 2.000 денари, за вто­р и нареден учесник од иста фирма це­ната изнесува 1.000 денари. Цените се со вклучен ДДВ.

 

Плаќањето може да се изврши на следн­и­те сметки:
280-1001042042-51-Алфа Банка Скопје
210-0676392801-76-Тутунска Банка Скопје

 

Со почит

 

МСФИ Консалтинг,
11 Октомври 1А Кат 2
Плоштад Македонија, Скопје
Жиро Сметка 280-1001042042-51-Алфа Банка Скопје
Жиро Сметка 210-0676392801-76-Тутунска Банка Скопје
Даночен број: MK 4080012526871
Телефон: 02 3222 787
Moбилен: 070 317 142 и 070 333 713

msfi.konsalting@gmail.com

info@msfi.com.mk

 

 • Објавено на: 04/12/2012
Print Friendly
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.