+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
Соопштение на УЈП за поднесување на барање за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант

 

Барање за претворање на финансиската поддршка во грант се поднесува најдоцна до 15.01.2022 година преку системот е-Даноци

 1. Работодавачите (правни лица и самовработени лица за своите вработени) кои го искористиле правото на финансиска поддршка за исплата на плати за вработените, согласно Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија’’, број 85/21), а ги исполниле условите од членот 9 став 3, можат да поднесат Барање за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант „образец Б-ПФПГ“.
  – Работодавачите, образецот Б-ПФПГ, задолжително го поднесуваат преку системот е-Даноци.
  – Барањата се поднесуваат најдоцна до 15.01.2022 година
  – Прилозите кон Барањето, фактури за извршените набавки и изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното плаќање на фактурите задолжително се доставуваат до надлежната Регионална дирекција на УЈП каде се администрира обврзникот во хартиена форма.
 2. Физички лица кои вршат самостојна дејност кои го искористиле правото на финансиска поддршка (за самите носители на дејноста) , согласно Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност, погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, за месеците февруари и март 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија’’, број 85/21), а ги исполниле условите од членот 8 став 3, треба да поднесат Барање за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант „образец Б-ПФПГ/СВД“.
  – Физички лица кои вршат самостојна дејност, образецот Б-ПФПГ/СВД задолжително го поднесуваат преку системот е-Даноци.
  – Барањата се поднесуваат најдоцна до 15.01.2022 година.
  – Прилозите кон Барањето, фактури за извршените набавки и изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното плаќање на фактурите задолжително се доставуваат до надлежната Регионална дирекција на УЈП каде се администрира обврзникот во хартиена форма.

Напомена:
На даночниот обврзник регистриран за целите на ДДВ во грант му се претвора износот на набавеното добро без пресметаниот данок на додадена вредност, додека пак во случаите кога набавуваат добра за кои даночниот обврзник нема право на одбивка на претходен данок во грант му се претвора износот на набавеното добро со пресметаниот данок на додадена вредност.
На даночниот обврзник нерегистриран за целите на ДДВ за набавените добра во грант му се претвора износот на набавеното добро со пресметаниот данок на додадена вредност

МСФИ Напис: Пресметка на обврската за враќање на финансиската поддршка добиена за месеците февруари и март 2021 година за исплата на плати, претварање на поддршката во грант и сметководствен третман (ПРЕЗЕМИ)

Правилник за формата и содржината на Барањето за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант – нов Образец Б-ПФПГ за работодавачите правни лица (ПРЕЗЕМИ)

Правилник за формата и содржината на Барањето за претворање на примената финансиска поддршка во грант на физички лица кои вршат самостојна дејност – нов Образец Б-ПФПГ/СВД за ТП и СВД (ПРЕЗЕМИ)

Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот Covid-19, заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година (ПРЕЗЕМИ)

Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот Covid-19, за месеците февруари и март 2021 година (ПРЕЗЕМИ)

 • Објавено на: 05/01/2022
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.