+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2017 – Ноември 2017

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2017 – Ноември 2017 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.10.2017 година

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ВО 2017 ГОДИНА

Просечната плата по работник во Република Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2017 година изнесува

32.877,00

Најниска основица за пресметка на придонесите за 2017 година (50% од 32.877,00)

16.439**

Највисока основица за пресметка на придонесите за 2017 година (12 x 32.877,00)

394.524***

Месечно лично ослободување за 2017 година

7.456,00

Минимална бруто плата за 2017 година почнувајќи од платата за месец Септември 2017 година (НОВО)

17.130,00 *

Минимална нето плата за 2017 година почнувајќи од платата за месец Септември 2017 година (НОВО)

12.000,00*

*Напомена 1: Во Службен весник на РМ, број 132/2017 година објавен е За­ко­но­т за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Ма­ке­до­нија. Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Ре­пу­блика Македонија“, односно на 20.09.2017 година и ќе се применува при прес­мет­ката на платите за месец Септември 2017 година кои треба да се исплатат најдоцна до 15 Октомври 2017 година. Според овие измени најниската нето плата за месец Септември 2017 година изнесува 12.000 денари нето плата (17.130,00 бру­то пла­т­а).

** Напомена 2: Најниската основица за пресметка на придонесите за 2017 го­ди­на изнесува 16.439 денари (50% од 32.877,00) и истата не се менува со пропишување на нова најниска плата од 12.000 денари почнувајќи од месец Септември 2017 година. Сепак мора да се напомене дека овој износ веќе е ирелевантен бидејќи бруто платата на нето плата од 12.000 денари изнесува 17.130 денари што е повисоко од најниската основица за пресметка на придонесите за 2017 година која изнесува 16.439 денари (50% од 32.877,00). По исклучок може да се  случи да има доплата на придонеси само до колку исплатената нето плата е пониска од најниската нето плата како резултат на неисполнет нормиран учинок.

***Напомена 3: Со Законот за придонеси од задолжително социјално оси­гу­ру­ва­њ­е (“Службен весник на РМ”, број 142/08…190/16) пропишана е највисока основица за плаќање на придонеси во следните износи:

ПРЕГЛЕД НА НАЈВИСОКИ ОСНОВИЦИ ДО КОИ СЕ ПЛАЌААТ ПРИДОНЕСИ
СОГЛАСНО ЧЛЕН 16 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Обврзник

Пропишан износ на највисока основица

Износ на највисока основица во денари

За примањата од работен однос (плати)

12 просечни плати
(12 х 32.877*)

394.524

За самовработено лице и трговец поединец
(адвокати, извршители, нотари, ревизори и други)

8 просечни плати

(8 х 32.877)

263.016

 

НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА
ДО КОЈА ПОСТОИ ОСЛОБОДУВАЊЕ
ОД ПЛАЌАЊЕ НА
СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ВО 2017 ГОДИНА

Период

просечна бруто-плата за претходната година

Со­оп­ште­ние на ДЗС

Број

Дата

01.01.2017 – 31.12.2017

32.822,00

4.1.17.14

22.02.2017

Работодавачот користи ослободување од плаќање на придонеси на за­дол­жи­тел­но социјално осигурување за вработување на:

 • невработено лице до 29 години возраст;
 • невработено лице на возраст од 35 до 50 години, кое во последните 15 години било најмалку 10 години невработено и најмалку три месеци пред вработувањето немало заснован работен однос согласно со мерката;
 • невработено лице на возраст над 50 години; и
 • невработено лице со социјален ризик, односно лице кое е родител на три или повеќе деца и кое најмалку три месеци пред вработувањето немало заснован работен однос; самохран родител и член на еднородителско семејство кое најмалку три месеци пред вработувањето немало заснован работен однос; приматели на социјална парична помош; деца без родители и родителска грижа; жртви на семејно насилство; инвалидно лице со утврдена инвалидност согласно со Закон за вработување на инвалидни лица и лице со утврдена намалена работна способност или професионална неспособност за работа за 50% согласно со прописите од пензиското и инвалидското осигурување; професионални војници на кои им престанал работниот однос согласно со Законот за служба во Армијата на РМ; и родители на деца со пречки во развојот кои се корисници на посебен додаток најмалку три месеци пред вработувањето согласно со мерката.
 • невработено лице на возраст над 58 години кое во последните две години пред вработувањето согласно со мерката, немало засновано работен однос.

Ослободувањето од плаќање на придонесите за горенаведените категории на лица, на месечна основа се однесува до просечна бруто-плата за претходната година објавена од Државниот завод за статистика, а разликата над просечната бруто-плата за придонесите ја пресметува и плаќа работодавачот. Согласно претходно наведеното највисокиот износ на ослободување од персонален данок и придонеси од плата за 2017 година не може да биде повисок од персоналниот данок и придонеси пресметани на просечната бруто плата за 2016 година објавена од Државниот завод за статистика која изнесува 32.822 денари согласно соопштението на ДЗС број 4.1.17.14 од 22.02.2017.

 

ПРОСЕЧНА ИСПЛАТЕНА ПЛАТА ВО МЕСЕЦОТ

Месец

НЕТО

БРУТО

БРОЈ НА СООПШТЕНИЈА

Октомври 2016

22.460

33.023

4.1.16.99 и 4.1.16.100 од 22.12.2016

Ноември 2016

22.380

32.877

4.1.17.06 и 4.1.17.07 од 24.01.2017

Декември 2016

23.457

34.374

4.1.17.14 и 4.1.17.15 од 22.02.2017

Јануари 2017

22.750

33.441

4.1.17.23 и 4.1.17.24 од 24.03.2017

Февруари 2017

22.347

32.869

4.1.17.31 и 4.1.17.32 од 21.04.2017

Март 2017

22.445

32.999

4.1.17.39 и 4.1.17.40 од 22.05.2017

Април 2017

22.672

33.296

4.1.17.48 и 4.1.17.49 од 22.06.2017

Мај 2017

22.889

33.640

4.1.17.56 и 4.1.17.57 од 21.07.2017

Јуни 2017

22.808

33.509

4.1.17.64 и 4.1.17.65 од 23.08.2017

Јули 2017

22.671

33.328

4.1.17.73 и 4.1.17.74 од 21.09.2017

Август 2017

22.912

33.675

4.1.17.81 и 4.1.17.82 од 20.10.2017

 

ПРОСЕЧНА ИСПЛАТЕНА ПЛАТА ВО ТРОМЕСЕЧИЕ

Период

НЕТО

БРУТО

БРОЈ НА СООПШТЕНИЈА

Август 2016 – Октомври 2016

22.315

32.817

4.1.16.99 и 4.1.16.100 од 22.12.2016

Септември 2016 – Ноември 2016

22.343

32.846

4.1.17.06 и 4.1.17.07 од 24.01.2017

Октомври 2016 – Декември 2016

22.765

33.423

4.1.17.14 и 4.1.17.15 од 22.02.2017

Ноември 2016 – Јануари 2017

22.861

33.563

4.1.17.23 и 4.1.17.24 од 24.03.2017

Декември 2016 – Февруари 2017

22.726

33.389

4.1.17.31 и 4.1.17.32 од 21.04.2017

Јануари 2017 – Март 2017

22.514

33.104

4.1.17.39 и 4.1.17.40 од 22.05.2017

Февруари 2017 – Април 2017

22.489

33.056

4.1.17.48 и 4.1.17.49 од 22.06.2017

Март 2017 – Мај 2017

22.669

33.312

4.1.17.56 и 4.1.17.57 од 21.07.2017

Април 2017 – Јуни 2017

22.789

33.481

4.1.17.64 и 4.1.17.65 од 23.08.2017

Мај 2017 – Јули 2017

22.789

33.492

4.1.17.73 и 4.1.17.74 од 21.09.2017

Јуни 2017 – Август 2017

22.797

33.504

4.1.17.81 и 4.1.17.82 од 20.10.2017

 ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОЦИ

ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕН ПАТ ВО ЗЕМЈАТА
(не се оданочува со ПДД)

Период

ПРИВАТЕН СЕКТОР

ЈАВЕН СЕКТОР

22.12.2016 – 23.01.2017

1.785

/

24.01.2017 – 21.02.2017

1.787

/

22.02.2017 – 23.03.2017

1.821

/

24.03.2017 – 20.04.2017

1.829

/

21.04.2017 – 21.05.2017

1.818

/

22.05.2017 – 21.06.2017

1.801

/

22.06.2017 – 20.07.2017

1.799

/

21.07.2017 – 22.08.2017

1.814

/

23.08.2017 – 20.09.2017

1.823

/

21.09.2017 – 19.10.2017

1.823

/

20.10.2017 – …………….

1.824

/

 

НАДОМЕСТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ
(не се оданочува со ПДД)

Период

ПРИВАТЕН СЕКТОР

ЈАВЕН СЕКТОР

22.12.2016 – 23.01.2017

13.389

6.695

24.01.2017 – 21.02.2017

13.406

6.703

22.02.2017 – 23.03.2017

13.659

6.830

24.03.2017 – 20.04.2017

13.717

6.858

21.04.2017 – 21.05.2017

13.636

6.818

22.05.2017 – 21.06.2017

13.508

6.754

22.06.2017 – 20.07.2017

13.493

6.747

21.07.2017 – 22.08.2017

13.601

6.801

23.08.2017 – 20.09.2017

13.673

6.837

21.09.2017 – 19.10.2017

13.673

6.837

20.10.2017 – …………….

13.678

6.839

 

ОТПРЕМНИНА КОЈА СЕ ДАВА ПРИ ЗАМИНУВАЊЕ ВО ПЕНЗИЈА (не се оданочува со ПДД)

Период

ПРИВАТЕН СЕКТОР

ЈАВЕН СЕКТОР

22.12.2016 – 23.01.2017

44.630

44.920

24.01.2017 – 21.02.2017

44.686

44.760

22.02.2017 – 23.03.2017

45.530

46.914

24.03.2017 – 20.04.2017

45.722

45.500

21.04.2017 – 21.05.2017

45.452

44.694

22.05.2017 – 21.06.2017

45.028

44.890

22.06.2017 – 20.07.2017

44.978

45.344

21.07.2017 – 22.08.2017

45.338

45.778

23.08.2017 – 20.09.2017

45.578

45.616

21.09.2017 – 19.10.2017

45.578

45.342

20.10.2017 – …………….

45.594

45.824

 

ИСПРАТНИНА (ТЕХНОЛОШКИ ВИШОК)
(не се оданочува со ПДД)

Период

Просечна нето плата

50% од просечна нето плата*

Соопштение на ДЗС

22.12.2016 – 23.01.2017

22.460

11.230

4.1.16.100 од 22.12.2016

24.01.2017 – 21.02.2017

22.380

11.190

4.1.17.07 од 24.01.2017

22.02.2017 – 23.03.2017

23.457

11.729

4.1.17.15 од 22.02.2017

24.03.2017 – 20.04.2017

22.750

11.375

4.1.17.24 од 24.03.2017

21.04.2017 – 21.05.2017

22.347

11.174

4.1.17.32 од 21.04.2017

22.05.2017 – 21.06.2017

22.445

11.223

4.1.17.40 од 22.05.2017

22.06.2017 – 20.07.2017

22.672

11.336

4.1.17.49 од 22.06.2017

21.07.2017 – 22.08.2017

22.889

11.445

4.1.17.57 од 21.07.2017

23.08.2017 – 20.09.2017

22.808

11.404

4.1.17.65 од 23.08.2017

21.09.2017 – 19.10.2017

22.671

11.336

4.1.17.74 од 21.09.2017

20.10.2017 – …………….

22.912

11.456

4.1.17.82 од 20.10.2017

*Напомена: Согласно член 97 од Законот за работните односи основицата за пресметка на испратнината која се утврдува од просечната нето плата на работникот во последните шест месеци пред отказот не смее да биде помала од 50% од просечната нето плата исплатена по работник во Републиката во последниот месец пред отказот.

 

НАДОМЕСТОК ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА РАБОТНИК

(не се оданочува со ПДД)

Период

ПРИВАТЕН СЕКТОР

ЈАВЕН СЕКТОР

22.12.2016 – 23.01.2017

66.945

30.000

24.01.2017 – 21.02.2017

67.029

30.000

22.02.2017 – 23.03.2017

68.295

30.000

24.03.2017 – 20.04.2017

68.583

30.000

21.04.2017 – 21.05.2017

68.178

30.000

22.05.2017 – 21.06.2017

67.542

30.000

22.06.2017 – 20.07.2017

67.467

30.000

21.07.2017 – 22.08.2017

68.007

30.000

23.08.2017 – 20.09.2017

68.367

30.000

21.09.2017 – 19.10.2017

68.367

30.000

20.10.2017 – …………….

68.391

30.000

 

НАДОМЕСТОК ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО (не се оданочува со ПДД)

Период

ПРИВАТЕН СЕКТОР

ЈАВЕН СЕКТОР

22.12.2016 – 23.01.2017

44.630

15.000

24.01.2017 – 21.02.2017

44.686

15.000

22.02.2017 – 23.03.2017

45.530

15.000

24.03.2017 – 20.04.2017

45.722

15.000

21.04.2017 – 21.05.2017

45.452

15.000

22.05.2017 – 21.06.2017

45.028

15.000

22.06.2017 – 20.07.2017

44.978

15.000

21.07.2017 – 22.08.2017

45.338

15.000

23.08.2017 – 20.09.2017

45.578

15.000

21.09.2017 – 19.10.2017

45.578

15.000

20.10.2017 – …………….

45.594

15.000

 

 

 

ПОМОШ ЗА ПРЕТРПЕНИ ШТЕТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ
(не се оданочува со ПДД)

Период

ПРИВАТЕН СЕКТОР

ЈАВЕН СЕКТОР

22.12.2016 – 23.01.2017

22.315

/

24.01.2017 – 21.02.2017

22.343

/

22.02.2017 – 23.03.2017

22.765

/

24.03.2017 – 20.04.2017

22.861

/

21.04.2017 – 21.05.2017

22.726

/

22.05.2017 – 21.06.2017

22.514

/

22.06.2017 – 20.07.2017

22.489

/

21.07.2017 – 22.08.2017

22.669

/

23.08.2017 – 20.09.2017

22.789

/

21.09.2017 – 19.10.2017

22.789

/

20.10.2017 – …………….

22.797

/

 

ЈУБИЛЕЈНА НАГРАДА (се оданочува со ПДД)

Период

ПРИВАТЕН СЕКТОР

ЈАВЕН СЕКТОР

22.12.2016 – 23.01.2017

22.315

/

24.01.2017 – 21.02.2017

22.343

/

22.02.2017 – 23.03.2017

22.765

/

24.03.2017 – 20.04.2017

22.861

/

21.04.2017 – 21.05.2017

22.726

/

22.05.2017 – 21.06.2017

22.514

/

22.06.2017 – 20.07.2017

22.489

/

21.07.2017 – 22.08.2017

22.669

/

23.08.2017 – 20.09.2017

22.789

/

21.09.2017 – 19.10.2017

22.789

/

20.10.2017 – …………….

22.797

/

 

РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР
(се оданочува со ПДД)

Период

Најнизок пропишан износ согласно ОКДПСОС *

ЈАВЕН СЕКТОР
(од Закон за исплата на плати)

Признат расход согласно ЗДД**

22.12.2016 – 23.01.2017

8.926

13.476

13.209

24.01.2017 – 21.02.2017

8.937

13.428

13.151

22.02.2017 – 23.03.2017

9.106

14.074

13.750

24.03.2017 – 20.04.2017

9.144

13.650

13.376

21.04.2017 – 21.05.2017

9.090

13.408

13.148

22.05.2017 – 21.06.2017

9.006

13.467

13.200

22.06.2017 – 20.07.2017

8.996

13.603

13.318

21.07.2017 – 22.08.2017

9.068

13.733

13.456

23.08.2017 – 20.09.2017

9.116

13.685

13.404

21.09.2017 – 19.10.2017

9.116

13.603

13.331

20.10.2017 – …………….

9.119

13.747

13.470

*Напомена:*Напомена: Износот наведен во колоната приватен сектор (ОКДПСОС) е нето износ на кој се пресметува персонален данок на доход.

**Напомена: Износот наведен во колоната “Признат расход согласно ЗДД”e бруто износ во кој се содржан и персонален данок на доход.

 

НАДОМЕСТОК ЗА НЕПРЕКИНАТО БОЛЕДУВАЊЕ ПОДОЛГО ОД 6 МЕСЕЦИ ВО СЛУЧАЈ НА ПОВРЕДА НА РАБОТА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ
(се оданочува со ПДД)

Период

ПРИВАТЕН СЕКТОР (одделни грански дог.)

ЈАВЕН СЕКТОР

22.12.2016 – 23.01.2017

22.315

Прос. мес. нето плата во орган

24.01.2017 – 21.02.2017

22.343

Прос. мес. нето плата во орган

22.02.2017 – 23.03.2017

22.765

Прос. мес. нето плата во орган

24.03.2017 – 20.04.2017

22.861

Прос. мес. нето плата во орган

21.04.2017 – 21.05.2017

22.726

Прос. мес. нето плата во орган

22.05.2017 – 21.06.2017

22.514

Прос. мес. нето плата во орган

22.06.2017 – 20.07.2017

22.489

Прос. мес. нето плата во орган

21.07.2017 – 22.08.2017

22.669

Прос. мес. нето плата во орган

23.08.2017 – 20.09.2017

22.789

Прос. мес. нето плата во орган

21.09.2017 – 19.10.2017

22.789

Прос. мес. нето плата во орган

20.10.2017 – …………….

22.797

Прос. мес. нето плата во орган

 


ТРОШОЦИ ЗА ИСХРАНА ЗА ВРЕМЕ НА РАБОТА (ОРГАНИЗИРАНА ИСХРАНА
)

Период

Даночно признат расход по вработен на месечно ниво

Со­оп­ште­ние на ДЗС

Број

Дата

01.01.2017 – 31.12.2017

4.468,00

4.1.17.15

22.02.2017

 

*Напомена: Работодавачот на свој трошок на работниците може да им организира исхрана за време на работа. Трошоците за исхрана за 2017 година согласно член 113 став 5 од Законот за работните односи можат да изнесуваат најмногу до 20% од просечната нето плата по работник исплатена во претходната 2016 година. Согласно Соопштението на ДЗС број 4.1.17.15 од 22.02.2017 година, просечната месечна нето плата за 2016 година изнесува 22.342,00 денари. Наведениот износ на трошок за исхрана по вработен на месечно ниво не се оданочува со персонален данок и не се оданочува со данокот на добивка.

ПРИДОНЕСИ ЗА ДОБОРОВОЛНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРАБОТЕНИ

(ТРЕТ ПЕНЗИСКИ ФОНД)

Период

Износ кој не подлежи на оданочување со персонален данок на доход и данок на добивка по вработен

Со­оп­ште­ние на ДЗС

Број

Дата

01.01.2017 – 31.12.2017

131.288,00

4.1.17.14

22.02.2017

*Напомена: Согласно одредбите на член 158 став 1 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, на доброволните придонеси уплатени од страна на осигурител за своите вработени и членови не се пресметува и плаќа персонален данок на доход. Износот на ослободувањето за една календарска година не може да биде поголем од четири просечни месечни бруто плати во Републиката, објавени во претходната година, по вработен или член. Согласно одредбите на член 9 став 1 точка 5 од Законот за данокот на добивка (Службен весник на РМ, бр.112/2014…129/15), трошоците по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над износот од четири просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишно ниво, преставуваат непризнати расходи и за истиот износ се зголемува основата за оданочување со данок на добивка. Ова значи дека трошоците врз оваа основа до пропишаниот износ од четири просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година преставуваат даночно признати расходи. Поаѓајќи од фактот дека просечната бруто плата за 2016 година согласно соопштението на ДЗС број 4.1.17.14 од 22.02.2017 изнесува 32.822 денари, предмет на оданочување со персонален данок на доход и со данок на добивка е износот кој го надминува износот од 131.288 денари по вработен (32.822 x 4 = 131.288).

НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ ЗА ХРАНА

И ТРОШОЦИ ЗА ПРЕВОЗ ЗА ВОЛОНТЕРИ

Период

Даночно признат расход по волонтер на месечно ниво

Со­оп­ште­ние на ДЗС

Број

Дата

01.01.2017 – 31.12.2017

4.923,00

4.1.17.14

22.02.2017

*Напомена: Надоместот на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање е право на волонтерите утврдено согласно член 10 став 2 од Законот за волонтерство се исплатува најмногу во висина до 15% од просечната месечна бруто плата во Републиката исплатена во претходна година. Согласно Соопштението на ДЗС број 4.1.17.14 од 22.02.2017 година, просечната месечна плата за 2016 година изнесува 32.822,00 денари. Наведениот износ на надомест за волонтерите не се оданочува со персонален данок и не се оданочува со данокот на добивка.

Напомена: За лицата ангажирани како волонтери кои вршат практична работа, друштвата имаат обврска да пресметаат и платат придонес за пензиско и инвалидско осигурување врз основа на повреда на работа и професионална болест во висина од 4% од просечната нето плата објавена во Републиката за тековниот месец, во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.

 

МЕСЕЧЕН НАДОМЕСТОК НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Период

Даночно признат расход за цели на данок на добивка

Со­оп­ште­ние на ДЗС

Број

Дата

01.01.2017 – 31.12.2017

16.411,00

4.1.17.14

22.02.2017

За цели на данокот на добивка како даночно признат расход се признава износот на месечен надоместок на членовите на органите на управување до 50% од просечната месечна бруто плата исплатена во претходната година во Република Македонија (за 2017 година овој износ е 16.411,00 денари (32.822,00 x 50%, согласно соопштение на ДЗС број 4.1.17.14 од 22.02.2017 година), при што како надоместоци на членови на органите на управување се сметаат месечниот надоместок, односно паушал, надоместоците за патни и дневни трошоци. Притоа, како органи на управување се сметаат сите управни органи и органи на надзор согласно со Законот за трговските друштва.

Напомена: Според писменото мислење на УЈП број 16-3470 од 14.05.2013 година, ова даночно ограничување во висина од 50% од просечната месечна бруто плата исплатена во претходната година во РМ се однесува и на исплатите на управителите на трговските друштва кои не се во работен однос кај друштвото – исплатителот (остваруваат лични примања врз основа на договор за дело).

 

ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ НА ГОРИВА ЗА 2017 и 2016 ГОДИНА

Период

Дизел

Еуро
БС 98

Еуро
БС-95

17.10.2017 – ………………

51,00

65,00

63,00

03.10.2017 – 16.10.2017

51,50

65,00

63,50

19.09.2017 – 02.10.2017

49,50

65,00

63,50

05.09.2017 – 18.09.2017

48,00

64,50

63,00

22.08.2017 – 04.09.2017

48,00

64,00

62,00

08.08.2017 – 21.08.2017

48,00

63,50

62,00

25.07.2017 – 07.08.2017

47,00

62,50

61,00

11.07.2017 – 24.07.2017

47,00

62,50

60,50

28.06.2017 – 10.07.2017

46,50

62,50

60,50

13.06.2017 – 27.06.2017

48,00

64,50

62,50

30.05.2017 – 12.06.2017

50,50

66,00

64,00

16.05.2017 – 29.05.2017

49,00

65,00

63,00

03.05.2017 – 15.05.2017

51,00

68,00

66,00

19.04.2017 – 02.05.2017

52,50

69,50

67,50

04.04.2017 -18.04.2017

50,50

67,00

65,00

21.03.2017 -03.04.2017

52,00

67,00

65,00

07.03.2017 – 20.03.2017

54,00

69,00

67,00

21.02.2017 – 06.03.2017

52,50

68,50

66,50

07.02.2017 – 20.02.2017

53,00

68,50

66,50

24.01.2017 – 06.02.2017

52,50

68,50

66,00

10.01.2017 – 23.01.2017

53,50

69,00

67,00

27.12.2016 – 09.01.2017

53,50

68,50

66,50

13.12.2016 – 26.12.2016

51,50

66,50

64,50

29.11.2016 – 12.12.2016

48,50

64,00

62,00

15.11.2016 – 28.11.2016

47,00

62,00

60,00

18.10.2016 – 14.11.2016

50,00

65,00

63,00

04.10.2016 – 17.10.2016

48,00

63,00

61,50

20.09.2016 – 03.10.2016

48,00

63,50

62,00

06.09.2016 – 19.09.2016

48,00

64,00

62,00

23.08.2016 – 05.09.2016

48,00

63,50

61,50

09.08.2016 – 22.08.2016

46,00

61,50

59,50

26.07.2016 – 08.08.2016

48,00

63,00

61,00

12.07.2016 – 25.07.2016

49,00

63,00

61,00

28.06.2016 – 11.07.2016

49,50

64,50

63,00

14.06.2016 – 27.06.2016

50,00

65,00

63,50

31.05.2016 – 13.06.2016

50,00

66,00

64,00

17.05.2016 – 30.05.2016

47,00

64,00

62,00

04.05.2016 – 16.05.2016

47,00

64,50

62,50

19.04.2016 – 03.05.2016

44,00

63,50

62,00

05.04.2016 – 18.04.2016

44,00

63,00

61,00

22.03.2016 – 04.04.2016

45,00

62,50

60,50

08.03.2016 – 21.03.2016

43,50

60,00

58,00

23.02.2016 -07.03.2016

41,00

57,00

55,00

09.02.2016 – 22.02.2016

41,00

60,00

58,00

26.01.2016 – 08.02.2016

39,00

59,50

57,50

12.01.2016 – 25.01.2016

42,50

63,00

61,00

29.12.2015 – 11.01.2016

43,50

63,50

61,50

 • Објавено на: 20/10/2017
Print Friendly
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КПУ ОБУКИ

Почитувани колеги,

МСФИ Консалтинг Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр. 2/2017-8 часа во МЕСЕЦ НОЕМВРИ.

До колку сте заинтересирани да ги следите обуките кои МСФИ Консалтинг ги организира во текот на ме­сец Ноември 2017 година, а заради обезбедување на уредна евиденција на вашето присуство и остварените КПУ часови, Ве молиме најдоцна 5 дена пред почетокот на советувањето да се регистрирате со кликнување на РЕГИСТРАЦИЈА

КПУ обуките ќе се одржат во следните градови:


 • 18 Ноември 2017 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал
 • 21 Ноември 2017 (вторник) во Охрид – Хотел Милениум Палас
 • 22 Ноември 2017 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
 • 23 Ноември 2017 (четврток) во Тетово – Ресторан Принц
 • 28 Ноември 2017 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
 • 29 Ноември 2017 (среда) во Скопје – Хотел Континентал
 • 30 Ноември 2017 (четврток) во Скопје – Хотел Континентал