+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 2011 резултати
Страна 4 од 202


Во написот кој може да симнете со кликнување подолу на преземи Ве потсетуваме за едно позитивно законско решение за субвенционирање на социјалните придонеси за зголемени плати кое за жал ќе престане да се применува со исплата на платата за месец Октомври 2022 година…

Објавено на 13/09/2022
Во Службен весник на РСМ број 197 од 9.9.2022 година објавена е Одлука за посебни услови за трговијата на одделна стока која влезе во сила на 9.9.2022 година. Со оваа одлука се определува највисоката трговска маржа како посебен услов во трговијата на пазарот со електрична енергија. Највисоката трговска маржа на електричната енергија за сите трговски друштва и трговци поединци кои вршат трговија на пазарот со електрична енергија на големо и на мало се утврдува во висина најмногу до 10%….

Објавено на 12/09/2022
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец август 2022 година е позитивен и изнесува 10,2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец август 2022 година која треба да се плати до 15 септември 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 10,2% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Објавено на 07/09/2022
Согласно член 12-а од Законот за данокот на добивка, одделни обврзници на данок на добивка по ДБ за 2021 година се должни за деловните или финансиските трансакции со поврзаните лица кои настанале во 2021 година да достават Извештај до Управата за јавни приходи. Извештајот за трансферни цени треба да се достави најдоцна до 30 Септември 2022 година. На прашањата кои даночните обврзници имаат обврска да достават Извештај за трансферни цени до 30 Септември 2022 година, што преставуваат трансферните цени и каква треба да биде содржината на Извештајот за трансферните цени даваме одговори во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи.

Објавено на 05/09/2022
Согласно одредбите на член 23 став 1 точка 19 од Законот за ДДВ, меѓународниот превоз на патници е ослободен од ДДВ без право на одбивка на претходниот данок. Во однос на меѓународниот превоз на патници, се наметнува и прашањето за: даночниот третман на посредничките услуги во меѓународниот превоз на патници од аспект на ДДВ.
Во врска со ова прашање, односно во однос на даночниот третман на остварената провизија од продажба на автобуски (железнички) карти за меѓународен превоз на патници се осврнуваме во Написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 31/08/2022
Во услови на секојдневна и брза комуникација помеѓу вработените во едно друштво употребата на мобилни телефони преставува незаменлив и интегрален дел од комуникациските средства на една компанија. Од тие причини најголем дел на друштвата во Република С. Македонија вршат набавки на мобилни телефони за деловни потреби на друштвото и истите ги даваат на користење на вработените во друштвото. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на повеќе прашања поврзани со сметководствениот и даночниот третман на мобилните телефони како средства и нивното користење од вработените во друштвата…

Објавено на 26/08/2022
Согласно одредбите на член 9-а од Законот за ДДВ, како еден даночен обврзник за цели на ДДВ можат да бидат повеќе лица регистрирани за данок на додадена вредност, кои така (доброволно) ќе одлучат заради нивната сопственичка, организациска или управувачка поврзаност. Исто така согласно одредбите на член 9-а став 2 од Законот за ДДВ, УЈП, во услови на постоење на сопственичка, организациска или управувачка поврзаност меѓу одделни даночни обврзници, може службенo да наложи истите да се регистрираат како еден ДДВ обврзник, доколку кај овие лица утврди нарушување на даночните принципи или можност за нивно нарушување. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на нормативниот, даночниот и сметководствениот третман на поврзните лица за целите на ДДВ.

Објавено на 24/08/2022
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2022 – Септември 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 19.08.2022 година…

Објавено на 19/08/2022
Известување на ЦРМ за упис на лиценцата за работа на ТП и друштвата за вршење на сметководствени работи…

Објавено на 18/08/2022
Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи, подетално низ практични примери се осврнуваме на даночниот третман од аспект на ДДВ на работењето на тур-операторите при обезбедување на туристички услуги…

Објавено на 17/08/2022


Страна 4 од 202
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.