+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

МСФИ Советник


МСФИ Вести: Објавени повеќе подзаконски прописи од областа на даноците и враќање на средствата од добиената финансиската поддршка за исплата на платите

Во службен весник на РСМ број 315 од 30 декември 2020 година објавени се повеќе подзаконски прописи од областа на даноците и враќање на средствата од добиената финансиската поддршка за исплата на платите. Прописите со можност за  преземање Ви ги даваме во продолжение и тоа:

1. Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плата на месеците април, мај и јуни 2020 година со кој се пропишува Образецот „ДД-ГДВП/БВФП-1” применлив за работодавачот кој е обврзник на данокот на добивка или на годишниот данок на вкупен приход (ПРЕЗЕМИ)

2. Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот на враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците октомври, ноември и декември 2020 година со кој се пропишува Образецот „ДД-ГДВП/БВФП-2) применлив за работодавачот кој е обврзник на данокот на добивка или на годишниот данок на вкупен приход (ПРЕЗЕМИ)

3. Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка со кој се пропишува Образецот „ДБ-БВ-ФП” применлив за физичко лица кое врши самостојна дејност ТП или СВД (ПРЕЗЕМИ)

4. Правилник за формата и содржината на барањето за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант со кој се пропишува Образецот „Б-ПФПГ” применлив и за работодавач правно лице и за работодавач – физичко лица кое врши самостојна дејност ТП или СВД (ПРЕЗЕМИ)

5. Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност со која се пропишува нова ДДВ пријава (ПРЕЗЕМИ)

6. Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот, како и за формата и содржината на извештајот за примени промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник примател на прометот со која се пропишува формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги согласно член 32-а од Законот за ДДВ, како и формата и содржината на извештајот за примени промети на добра согласно член 32-а од Законот за ДДВ (ПРЕЗЕМИ)

7. Правилник за изменување на правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискално лого, документот касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот за одобрување и продолжување на дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување,постапката и документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементите на фискалната сметка, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација (ПРЕЗЕМИ)

  • Објавено на: 31/12/2020
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.