+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на пополнувањето на поле 14 од ДДВ пријавата со посебен акцент на: авансите, услуги примени од странци за кои место на вршење на услугата е РМ, исправка на одбивката на претходни даноци, донациите, неовластено истакнат ДДВ, влезен ДДВ во залихите кај новорегистрираните ДДВ обврзници….

Во Напис кој може да го симнете со кликнување на повеќе, се осврнуваме на начинот на пресметка на показателите на профитабилност и поврат, на долгорочна солвентност и стабилност, на краткорочна солвентност и ликвидност, на ефикасност (показатели на обрт), на акционерски вложувања и начинот на толкување на резултатите од пресметката на показателите за секоја категорија посебно.

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на постапката за утврдување на данок, контрола на данокот, наплатата на данокот, правата и обврските на даночните обврзници и други прашања од областа на даночната постапка….

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме подетално за новините кои ги носат измените на Законите како и за можноста за стекнување на статусот регистрационен агент…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските новини кои ги носи Предлог Законот во системот на фискализација…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на третманот на овие издатоци од аспект на Законот за ДДВ, односно преку практични примери, даваме одговор на сите отворени прашана врзани за организираната исхрана на вработените…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските и сметководствените аспекти на субјектите регистрирани како поврзани лица за целите на ДДВ …

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на примената на сметките на активни и пасивни временски разграничувања…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законската регулатива која го уредува прашањето за можноста и условите под кои резидентите на РМ можат да отвораат и имаат сметки во странски банки, вклучувајќи ги и наведените последни измени од оваа област.

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на дополнителното работење поради актуелноста на прашањето за работење како овластен сметководител и кај друг работодавач за да се задоволат барањата на Законот за вршење на сметководствено работење…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.