+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во Написот кој кој може да го преземете со кликнување на продолжи се осврнуваме на даночниот третман на капиталните добивки од продажба на недвижен имот од аспект на персоналниот данок на доход…

Во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе низ прашања и одговори се осврнуваме на законските новини кои ги носат измените и дополнувањата на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на исклучување на правото на одбивка на влезниот ДДВ согласно одредбите на член 35 од Законот за ДДВ…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнување на примената на концептот на обезвреднување на средства согласно МСС 36…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнување на законскиот аспект на наплатата и плаќањето во ефективни странски пари – девизи, со посебен акцент на новините кои ги носат измените и дополнувањата на наведената Одлука.…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на условите и постапката за вработување и работа на странци во РМ согласно Законот за вработување на странци…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнување на законската можност, но и на сметководствените и даночните аспекти на исплатата на аванс на дивиденда…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнување на законските одредби и максималниот законски дозволен износ на девизи и на денари кои резидентите и нерезидентите може да ги изнесуваат или внесуваат во РМ…

Во Написот кој кој може да го симнете со кликнување на продолжи се осврнување на правото на годишен одмор, како и на законските, даночните и сметководствените аспекти на правото на регрес за годишен одмор. Исто така во Написот ви даваме и Теркови на Решение за користење на годишен одмор и модел на Одлука за исплата на регрес за годишен одмор.

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на пополнувањето на поле 14 од ДДВ пријавата со посебен акцент на: авансите, услуги примени од странци за кои место на вршење на услугата е РМ, исправка на одбивката на претходни даноци, донациите, неовластено истакнат ДДВ, влезен ДДВ во залихите кај новорегистрираните ДДВ обврзници….

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.