+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во Написот кој може да го преземете во продолжение се осв­рнуваме на законската регулатива со која се уре­­дуваат прашањата за остварување на пра­­вото, како и на даночниот и сметководствениот тре­­тма­н на надоместокот на штета…

Во Написот кој може да го преземете во продолжение се осв­рнуваме на ослободувањата од персонален данок на доход на работодавачите како и на нововработените работници при исполнетост на одредени услови…

Во Написот кој може да го преземете во продолжение се осв­рнуваме на даночниот третман на субјектите во стечај или ликвидација од аспект на данокот на добивка во 2012 година…

Во продолжение може да го преземете Написот во кој се осврнуваме на законската регулатива која го уре­ду­ва правото за добивање на надомест на трошоци за користење на сопствен автомобил за службени цели и неговиот даночен и сметководствен третман…

Во Написот кој може да го симнете во продолжение се осврнуваме на законската регулатива која го уре­ду­ва прашањето за можноста и условите под кои резидентите на РМ можат да отвораат и имаат сметки во странски банки

Во Написот кој може да го преземете во продолжение се осврнуваме на правото на плата, надоместоци на плата и надоместувањето на трошоците на работникот настанати при извршувањето на неговите работни задачи

Во Написот кој ви го даваме во продолжение се осв­рнуваме на законските аспе­кт­и и обврската за регистрација на директните инвестиции на резидентите во странство и на нерезидентите во РМ, како и на прашањето за можноста резиденти да купуваат недвижности и хартии од вредност во странство

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.