+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на продажбата на стоки во транзит.…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските и сметководствените аспекти на задршките од платата на работникот…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските и сметководствените аспекти на пресметката на Надоместок на плата во случај на привремена спреченост за работа поради боледување…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските можности за промена на доверителот, односно должникот како и на соодветните сметководствени аспекти на цесијата, преземањето на долг…

Подетално во однос на роковите на чување и постапката на уништување на финансиско – сметководствена документација може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Подетално за даночниот и сметководствениот аспект на исплатата на дивиденда во 2013 година може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Подетално за можностите за исправка на побарувањето, односно обврската за ДДВ по истекот на рокот за поднесување на годишната сметка за 2012 година може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Подетално во врска со постапката за остварување на правото на отпис на обврските за придонеси од здравствено осигурување кои настанале до крајот на 2008 година може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Подетално за начинот на изготвување на годишната сметка за 2012 година кај самостојните вршители на дејност и трговците поединци може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе..

Подетално за начинот на остварувањето на наведеното право на отпис на каматите може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.