МСФИ Консалтинг - Континуирано Професионално Усовршување

Сезаир Реџепагиќ

Предавач

Сезаир Реџепагиќ

Предавач
+389 70 317 142
info@msfi.com.mk

Биографија

Сезаир Реџепагиќ e долгогодишен носител на повеќе јавни функции од областа на даноците и сметководственото работење, изготвувач и консултант во имплементацијата на повеќе даночни прописи во земјата и странство, а особено даночните прописи како што се Законот за данокот на додадена вредност, Законот за данокот на добивка, Законот за персоналниот данок на доход и голем број на други законски и подзаконски прописи од соодветната материја. Автор е и коавтор на голем број на книги и стручни публикации од областа на фискалната политика и даночниот систем, финансиско и управувачко сметководство и економски консултант во компанијата во сферата на даноците, сметководството и финансиите. Долгогодишен предавач и инструктор во имплементацијата на законската регулатива од областа на даноците и сметководството на голем број семинари и работилници.

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.